Fôr

Slåttevandring før slått

Det å bruke tid og penger på sparringpartner har vist seg å gi gevinst i forhold til ønsket fôrkvalitet.

Stein Jørgensen

Grovfôrrådgiver NLR Innlandet

stein.jorgensen@nlr.no

Oppfordringen er, gå ut av traktoren, ut av kontoret og legg vekk smarttelefonen – det er på jordet en tar de beste vurderingene i forhold til slåttetid. Foto: Solveig Goplen

I regi av prosjektet 10 prosent større avling og bedre fôreffektivitet som nå er inne i tredje året har det vist seg at det å ha fokus på hva som skal til på den enkelte gård for å bli bedre har gitt gode resultater. Samhandling mellom de ulike rådgivingsaktørene om en enhetlig anbefaling er en suksessfaktor. Når vi igjen nærmer oss slåtten er det viktig å minne om noen konkrete problemstillinger i forbindelse med slått.

Høste i strekningsfasen på hovedgraset

Timotei får en knekk i fôrverdi omtrent ved skyting. For best mulig kvalitet bør vi derfor høste før skyting, i strekningsfasen på hovedgraset i enga. Timotei er ofte hovedgraset.

Når vi går i enga og prognosehøster, så registrer vi først buskinga i enga og følger utviklinga på den. Deretter ser vi etter den første leddknuten på timotei. Den kommer ofte sammen med blomstring av løvetann (ingen oppfordring til å ha løvetann i enga altså). Når løvetann blomstrer så har nok timoteien utviklet sin første leddknute. En tommelfingerregel sier at når den første leddknuten er 2–3 cm over bakken går det som regel 2–3 uker til slått. Normalt tar det 2–3 uker fra begynnende strekning til begynnende skyting, avhengig av blant annet temperatur. Det er varmen som avgjør hvor raskt utviklingen i enga går. For tidlig høsting medfører et tap i avling. Dette tapet reduseres noe hvis du får en raskere gjenvekst. Høg stubbing (8 – 10 cm) medfører en raskere gjenvekst.

Hvis det blir varmt og tørt i været vil plantene beskytte seg med et tykkere vokslag, som medfører lavere fordøyelighet i tillegg til at plantene skyter. Fiberinnholdet blir naturlig nok høyere og det ser vi på NDF. Enger med høg belgvekstandel vil beholde en lavere NDF, og ha en bedre fordøyelighet i noe lengre tid enn rene gras-enger. Du bør altså prioritere høsting av rene gras-enger før enger med høg belgvekstandel.

Slått

Er det bløtt i bakken så er det smart og høste den eldste enga først for den har best bæreevne, eller det kan startes opp på eng som skal tas opp igjen. Førsteårsenga er svak i rotsystemet, og ofte er den noe senere i utviklinga enn eldre eng, så det passer bra å dele opp høsting på den måten.

Sukkerinnholdet i graset er viktig for ensileringen og fôrkvaliteten. Solinnstrålingen styrer sukkerinnholdet, og mye nedbør reduserer sukkerproduksjonen. Ideelt bør det være sol noen dager før slåtten. Grasarter som raigras og engsvingel har naturlig høyt sukkerinnhold. For høyest innhold av sukker bør graset slås på morgenen etter at natteduggen er borte. Vi ser at mange har begynt å slå om morgenen, for så å breispre graset. Ånding vil da fortsette i graset og det samler fortsatt sukker når det ligger på strengen til en rask fortørk. Viktig å huske på at dette bør utføres skånsomt med tanke på jordinnblanding. Det er viktig å stubbe høgt nok (8 – 10 cm). Da behøver man ikke å kjøre riva så lavt for å få med seg alt graset. Vær obs på at med veldig høye temperaturer så vil du ved breispreding få en kjapp fortørk, og da er det viktig at du har et mottaksapparat til all den tørre massen som skal inn. Du kan faktisk oppleve at det er (for) tørt nok i løpet av en dag. Sukkeret bevares best ved å bruke et ensileringsmiddel som senker pH raskt og som er tilpasset tørrstoffprosenten i graset.

Gjødsling

Nitrogen bør legges på så fort som mulig etter at slåtten er berget. Da har man som regel litt fuktighet i bakken, og med gode værutsikter vil nitrogenet løse seg opp fint såframt det er kommet ut på enga. Når det gjelder mengder er det passe med 6- 9 kg N /dekar til andreslåtten (bruk gjødselplanen). Viktig å ta hensyn til belgvekstinnholdet i enga ved gjødsling. Den biologiske nitrogenfikseringen er avhengig av mengden tilgjengelig nitrogen i jorda, jord- og vekstforhold, temperatur, lysintensitet og daglengde, lengde på vekstsesongen, belgvekstart og -sort, belgvekstandel, hvor hyppig belgveksten slås, og om den rette bakteriestammen er til stede.

Husdyrgjødsel skal prioriteres så fort som mulig før veksten kommer i gang. Det beste er å kjøre imot regnvær, og det aller viktigste er å tenke kjøreskader når møkka skal ut på enga. Under gode forhold kan planta få nytte av 50 prosent av ammoniumnitrogenet. Anbefaler å kjøre på maksimalt 2–3 tonn/dekar – gjerne med gylle.