Tema: gjødsel

Møkk er ikke bare møkk

Vet vi egentlig hvilket næringsinnhold husdyrgjødsla vi disponerer inneholder? Gjødselanalyse er viktig for balansert ­gjødsling og gode avlinger.

Tekst og foto
Regnhild Borchsenius

Fagkoordinator grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving

ragnhild.borchsenius@nlr.no

Flere har gått over fra båsfjøs til løsdrift, og noen har robot med mye større vanntilsetning i møkklagret enn tidligere. Fôrrasjonene har endret seg med større kraftfôrandel hos noen. Vil alle disse forskjellene påvirke næringsinnholdet i husdyrgjødsla? Feilvurdering av gjødsla kan føre til at en enten tilfører enga for mye gjødsel, men det kan også være at en taper avling fordi en tilfører for lite gjødsel. En balansert gjødsling er også viktig for god dyrehelse.

Det er mye å hente på å ta prøver av husdyrgjødsla.

Norsk Landbruksrådgiving SørØst hadde i regi av Einar Kiserud et prosjekt i 2010/2011 der de hadde som mål å finne oppdaterte verdier for næringsinnholdet i husdyrgjødsel. Det ble tatt ut 23 prøver fra 12 melke- og storfekjøttbruk. I samme prosjekt ble det også tatt ut prøver fra gris, kylling, verpehøns og kalkun.

Store forskjeller

Ut fra prosjektet ble det funnet at det er store forskjell i innholdet i møkka på de fleste næringsstoffene. Tørrstoffprosenten varierte fra 2,7 til 9,9. De tørreste prøvene er tatt ut fra fjøset i forbindelse med omrøring og pumping over i kum, og vil i praksis bli noe tynnere ved utkjøring, på grunn av regnvann/tilsetting av vann.

Ammoniuminnholdet per tonn møkk varierte også mye, fra 0,9 til 3,4 kg pr tonn. Dette betyr at en lett kan gjødsle med 5-6 kg nitrogen for mye eller for lite i forhold til det som er planlagt i oppsatt gjødslingsplan.

Innholdet av fosfor og kalium har også tilsvarende variasjoner. Generelt viste denne testen av der er noe mindre fosfor og mer kalium pr. tonn møkk enn normen.

Den analyserte gjødsla er også tynnere enn norm. Dette skyldes nok en endring i driftsformen de siste 10-30 åra. En overgang til mer løsdriftsfjøs, mindre bruk av strø, og mer lagring av møkk i kum ute uten tak.

Store variasjoner i kaliuminnhold

Husdyrgjødsla blir som regel angitt i tonn/dekar i gjødslingsplanleggingsprogrammet. Rådgiv­erne korrigerer for tørrstoffprosent og vanntilsetting. Mange gårdsbruk er likevel ikke bevisste hva tørrstoffprosenten i egen husdyrgjødsel egentlig er. Som rådgiver er det enkelt å bare forholde seg til normverdier. For å kontrollere reell verdi i næringsinnhold ­mellom gårdsbruk ble analyseresultatene i prosjektet Norsk Landbruksrådgiving SørØst gjennomførte omregnet til lik tørrstoff­prosent i prøvene (tabell 2).

Fortsatt ser vi at det er stor forskjell i næringsinnhold i gjødsla på de ulike gårdene, pluss/minus 1 kg nitrogen sammenlignet med gjennomsnittet. Fosforinnholdet varierte mindre, fra 0,4 til 0,6 kg ved 6,2 prosent tørrstoff. Kalium­innholdet viser store variasjoner fra gårdsbruk til gårdsbruk. I rapporten til SørØst blir det ikke gitt noen årsak hva forskjellene i kalium kan skyldes, men erfaringer fra andre deler av landet viser at både jordsmonn og kraftfôrstyrke kan påvirke disse tallene. Gjødsler man med for mye kalium, vil det bli mye kalium i grovfôret, som fører til for sterk kaliumandel i fôrrasjonen, og igjen vil det bli høgere verdi av kalium i husdyrgjødsla. Økt bevissthet, og mineralanalyser både av grovfôr og husdyrgjødsel vil være gode indikatorer for status på enkeltbruk.

Både tørrstoff- og næringsinnhold varierer

Møkk er ikke bare møkk! Ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer. De største variasjoneen viser seg å være for kalium, og det er store avvik i forhold til normverdiene vi bruker. Analysetall fra husdyrgjødsel, jordprøver og mineralanalyser av grovfôret vil være med å sikre optimal bruk av kunstgjødsel på det enkelte bruk. Både for å sikre gode avlinger, riktig gjødsling og friske dyr vil det være viktige å kartlegge hva en egentlig tilfører i form av næring til plantene.

Din lokal rådgiver har nå flasker som er spesialberegnet for å sende husdyrgjødselprøver i. Vi anbefaler at prøven fryses før den sendes til analyselaboratoriet. Det tar ca. 10 dager før prøvesvaret foreligger.

Tabell 1. Analyseresultater fra bløtgjødsel storfe per bruk. Oppgitt i kg/tonn. Kilde: NLR SørØst (se fotnote)

Tørrstoff

%

Total-nitrogen (N)

kg/tonn

Fosfor (P)

kg/tonn

Kalium (K)

kg/tonn

Ammoniakk-N

kg/tonn

Kalsium (Ca)

kg/tonn

Magnesium (Mg)

kg/tonn

Svovel (S)

kg/tonn

Minimum

2,7

1,5

0,2

2,2

0,9

0,4

0,2

0,1

Maksimum

9.9

5,0

0,8

6,1

3,4

1,3

0,9

0,6

Gjennomsnitt

6,2

3,1

0,5

4,0

1,9

0,9

0,5

0,3

Norm

8,0

3,9

0,7

3,3

2,3

Kilde: Rapport fra prosjektet «Næringsinnhold i husdyrgjødsel», Norsk Landbruksrådgviving SørØst 2010-2011

Tabell 2 Analyseresultater fra storfe, omregnet til lik tørrstoffprosent (TS-%). Kilde: NLR SørØst (se fotnote)

Tørrstoff

%

Total-nitrogen (N)

kg/tonn

Fosfor (P)

kg/tonn

Kalium (K)

kg/tonn

Ammoniakk-N

kg/tonn

Kalsium (Ca)

kg/tonn

Magnesium (Mg)

kg/tonn

Svovel (S)

kg/tonn

Minimum

6,2

2,2

0,4

2,4

1,2

0,49

0,37

0,3

Maksimum

6,2

4,7

0,6

5,6

3,1

1,3

0,6

0,4

Gjennomsnitt

6,2

3,2

0,5

4,3

2,0

0,9

0,5

0,4

Norm

3,0

0,5

2,6

1,8

Kilde: Rapport fra prosjektet «Næringsinnhold i husdyrgjødsel», Norsk Landbruksrådgviving SørØst 2010-2011