Tema: gjødsel

Ny utgave av N-kalkulator for husdyrgjødsel

Den nye N-kalkulatoren er utviklet med tanke på høy brukervennlighet.

Lars Nesheim

Forskar i Nibio

lars.nesheim@nibio.no

Nibio har forbedret sin kalkulator for utnytting av nitrogen i husdyrgjødsel. Kalkulatoren kan finnes på denne linken, sammen med to andre kalkulatorer for nitrogen: https://www.nibio.no/tema/jord/nitrogenkalkulatorer?locationfilter=true.

N- kalkulatoren beregner nitrogenopptak i plantevekst og nitrogentap gjennom ammoniakktap og utvasking for ulike kulturvekster ved ulike spredemetoder og spredningsforhold.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Mer kunnskap om N i husdyrgjødsla

Selve utviklingen av N-kalkulatoren ble finansiert av Klima- og miljøprogrammet til Landbruksdirektoratet. I 2018 er testing og videre utvikling finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Rådgivere i Norsk landbruksrådgiving har deltatt i testing av kalkulatoren. I testingen er det lagt stor vekt på brukervennlighet. Målgruppen for kalkulatoren er veiledere som vil bruke den som et verktøy i sin rådgiving, og gårdbrukere som ønsker å få mer kunnskap om virkningen av nitrogenet i husdyrgjødsla.

Nitrogenopptak og -tap

Kalkulatoren beregner nitrogenopptak i plantevekst og nitrogentap gjennom tap av ammoniakk og utvasking for ulike kultur­vekster ved ulike spredemetoder og spredningsforhold. Kalkulatoren ser bare på nitrogen og ikke på gjødseleffekt av andre næringsstoffer som kalium, fosfor eller svovel. Beregningene gjøres på grunnlag av innhold av plante­næring og tørrstoff i gjødsla, ­spredemåte (for eksempel breispredning og stripespredning), værforhold etter spredning og risiko for utvasking. Utvasking av total N beregnes etter gasstap.

Slik bruker du kalkulatoren:

  • Register gjødselslag, mengde og tørrstoff i gjødsla

  • Registrer kultur, jordtype, årsnedbør og spredetidspunkt

  • Registrer faktorer som har betydning for ammoniakktap

  • Se diagrammet Fordeling av tilført N, og tallene under Resultat