Tema: gjødsel

Tiltak mot gjødselgassulykker

Norsk Landbruksrådgiving har på oppford­ring fra Arbeidstilsynet laget en prosedyremal for å kartlegge risiko og finne tiltak for å få gjennomføre arbeidet på en trygg måte.

Ola Fiskvik

Rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving

ola.fiskvik@nlr.no

Vi ser det fortsatt er ulykker i forbindelse med omrøring i husdyrgjødsel, og det er bonden som er ansvarlig for at arbeidet foregår på en trygg måte.

Ulike typer gjødselgass

De fire viktigste gassene fra ­husdyrgjødsel er hydrogensulfid, metan, ammoniakk og karbon­dioksid.

I høye konsentrasjoner, kan hver av disse gassene utgjøre en helserisiko for mennesker og ­husdyr.

Primære farer er:

 • Giftige for mennesker og dyr

 • Oksygenmangel som resulterer i kvelning

 • Eksplosjoner kan oppstå når oksygen blandes med gasser som metan

Hydrogensulfid (H2S) regnes som den farligste av gjødselgassene. I høye konsentrasjoner gir H2S pustestans i løpet av 1-2 åndedrag. H2S lukter råttent egg og er tyngre enn luft. Etter å ha pustet inn denne gassen i en kort periode, eller ved høye ­konsentrasjoner, lammes luktesansen og du kan ikke lukte at gassen er tilstede. Høye gasskonsentrasjoner av hydrogen­sulfid kan gi umiddelbart bevissthetstap og død og krever øyeblikkelig og aggressiv respirasjonsbehandling.

Før arbeidet med omrøring i gjødselkjeller starter skal det lages en prosedyre med en Sikker JobbAnalyse (SJA).

Foto: Rasmus Lang-Ree

Risikovurdering

Før arbeidet med omrøring starter skal det lages en prosedyre med en Sikker JobbAnalyse (SJA). I SJA skal en beskrive mulige farer og de tiltakene en finner nød­vendig, for å redusere faren ned til et akseptabelt nivå. Tiltakene som blir foreslått i SJA skal gjennom­føres før start av arbeidet. Arbeidstilsynet uttaler at de ­kommer til å kontrollere dette ved tilsyn på gårdsbruk.

Rådgiving og bistand

Ta kontakt med din nærmeste HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving for å få tilgang til prosedyren og rådgiving angående gjødselgass.

Tiltak for å unngå ulykker

 • Rør aldri i stille eller tungt vær, da blir det for lite gjennomtrekk i fjøset.

 • Sørg for skikkelig utlufting i ­husdyrrom.

  • La alle vifter gå for fullt.

  • Alle dører og vinduer må åpnes.

  • Gassene er tunge, så det må ventileres helt ned til golvet.

  • Pass på at ventilasjonsvifter ikke trekker luft fra gjødselkjeller og inn i husdyrrommet.

  • Pass på at det ikke blir manglende utlufting i deler av husdyrrommet.

 • Lukk åpninger i port eller pumpekum, så vind ikke blåser mot disse og gjødselgass presses fra kjelleren og opp i fjøset.

 • Pass på at ingen oppholder seg i fjøset under omrøring.

 • Merk og steng av husdyr­rommet.

 • Stå ikke i nærheten av på­­fyllingsåpningen på transport­tanken under fylling, eller ved pumpekum/port under røring.

 • Gå aldri inn i husdyrrom hvor det kan være mistanke om gjødselgass uten gassmaske med grått gassfilter, merket B.

NB! Det hjelper ikke med gassmaske hvis det ikke er nok oksygen i rommet.

 • Dersom det er mulig bør ­omrøring foretas når det ikke er dyr i husdyrrommet.

 • Start røringen forsiktig og under overflaten, for å unngå at all gass frigjøres momentant.

 • Rør forsiktig med nytt utstyr. Nytt røreutstyr med større effekt medfører kraftigere omrøring, og faren for gassulykke øker.

 • Gå aldri ned i gjødselkjeller eller tankvogn uten friskluftsutstyr.

 • Husk at gassmåler kan gi falsk trygghet fordi gasskonsentrasjonen kan variere lokalt i husdyrrommet.

 • Ved bruk av gassmåler må denne vedlikeholdes og kalibreres etter produsentens beskrivelser.

Førstehjelp ved gjødselgassforgiftning

 • Ring 113 ved alvorlige symptomer

 • Fjern personen fra gasskilden, uten å sette deg selv i fare

 • Redningspersonell må sikres med riktig utstyr før de går inn og henter ut en bevisstløs person. Det er mange eksempler på at noen har gått inn for å hente ut forgiftede personer, og som selv ender opp med alvorlige symptomer eller dødsfall

 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling

Kilde: Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet