Tema: gjødsel

Sprer husdyrgjødsel via mobil konteiner

Å kombinere gjødselkummer/laguner med mobile gjødselkonteinere gjør at husdyrgjødsel kan spres effektivt og lønnsomt over større arealer. I Vestfold bruker to entreprenører/bønder en slik løsning.

Tekst og foto
Erling Mysen

Frilansjournalist

er-mys@online.no

En traktor med slepeslanger siver sakte over stubb­åkeren i Andebu, Vestfold. Rett bak følger nok en traktor med femskjærs vendeplog. Men gjødsla kommer ikke fra noen vanlig kilde. En 12 meter lang mobil konteiner står utplassert i kanten av jordet. Gjødsla er biogjødsel fra Greve Biogass og hentes i en kum et par kilometer unna. En bil med 33 kubikkmeter (m3) tank går i skytteltrafikk og fyller opp konteineren 4-5 ganger i timen. Ut gjennom slepeslangene renner 150 m3 biogjødsel pr. time. ­Lastebilen holder tritt med traktoren. Gjødselkonteineren på 100 m3 er utstyrt med hjul som heves og senkes hydraulisk. Tom konteiner veier 9 tonn og kan raskt og enkelt flyttes til neste spredested med traktor.

Større sikkerhet og nesten like rimelig

— I dette tilfellet kunne vi også lagt slanger gjennom boligfeltet og pumpet fra kummen til jordet, forteller gjødselentreprenør Bjørn Erik Gran. — Men vi måtte i så fall løftet gjødsla 40-50 meter pluss at det er en usikkerhet å legge en slange gjennom et boligfelt. Vi har opplevd en gang at det har gått hull på en slange og gjødsel har blitt spredd rett inn i hagen og på bolighuset. Det var hverken morsomt eller gunstig for renommet for oss som bønder. Med konteinere og skytteltrafikk med lastebiler får vi et mye sikrere opplegg. Det blir heller ikke veldig mye dyrere, spesielt ikke der en må «løfte» gjødsla 50 meter høyere enn kummen, mener Gran.

Han og kona Tone er også korn- og husdyrbønder og har både ammeku og gris på gården Gran i Andebu i Vestfold. Gjødsla blir levert til Greve Biogass og de mottar biorest i retur. Men Gran sprer også for andre. – Vi sprer til korn og gras på våren. Vi sprer etter 1. slåtten, og vi sprer også om høsten før det sås høsthvete, opplyser Gran. En lett firesylindret traktor med tvillinghjul er spent foran spredebommen og gjør at de kan starte spredesesongen tidlig.

Kan spre gjødsel opp til 20 km

Travel vår i vente. Bjørn Erik Gran fra Andebu er både korn-, kjøttfe- og svinebonde i tillegg til å være gjødsel­entreprenør, men har god hjelp av både kona Tone, sin far og svigerfar pluss en ansatt.

— Med gjødselkonteinere kan det være lønnsomt å spre gjødsel opp til 20 km fra en gjødselkum, opplyser Dag Erik Kristensen. Han er kornprodusent i Re i Vestfold og som Gran gjødselentreprenør.

— Dette betyr at husdyrgjødsel kan spres lønnsomt over et større areal noe som er gunstig både for jord og miljø.

En forutsetning er at forholdene må være optimale med gode veier pluss at det er enkelt å snu eller helst kjøre rundt for bilene som har mellomtransporten. Effektiv logistikk er ekstra viktig når gjødsel fraktes langt og det kreves flere biler som kjører.

– Opptil 10 km med god vei kan vi klare oss med en bil og spredekostnaden for bonden blir normalt gunstig, sier Kristensen.

Han har slepeslangeutstyr og 2 000 meter med slanger. — Er jordene store vil transport via slanger alltid være mest lønnsomt men det finnes en grense, sier Kristensen

Konteiner rimeligere

Kornbonde og gjødselentreprenør Dag Erik Kristensen var trolig den i Norge som startet opp med gjødselkonteinere/buffertanker. Dag Erik dro til Danmark og fikk overtalt firma Ørum til å lage slike gjødselkonteinere.

Foto: Norsk landbruk

Selv har han prøvd å spre 3 km via slanger og måtte da sette i gang to gjødselpumper for å få nok trykk. Men med så lang avstand ble det faktisk rimeligere å bruke konteinertransport. Kristensen anslår at husdyrgjødselspredning via konteiner pluss en bil i skytteltrafikk øker kostnaden ca. 30-70 prosent i forhold til der en bare kan bruke slepeslanger direkte. Men samtidig øker sprederadius fra 2 til 10 km. Hvis avstanden er 10-20 km må en ha to biler. Spredning via mobil konteiner koster da omtrent det doble av direkte slepeslangespredning. I forhold til å bruke tankvogn faller konteinerløsningen likevel nesten alltid rimeligere ut. Men konteinerløsning kan også kombineres med tankvogn der jordene er små. En trenger da som regel to traktorer med vogn på jordet. Nå er «kostbar» gjødselspredning alltid lettest å forsvare når en sprer på et økonomisk gunstig tidspunkt der næringsstoffene i gjødsla utnyttes best (vårspredning). Løsning med konteiner er også mest brukt fra påske og frem til sommeren. Over en tredjedel av gjødsla Kristensen og Gran sprer foregår i dag med konteiner.

Logistikk, arbeidsrutiner og kostnader viktig

For at konteinerspredning skal bli vellykket setter det krav til et godt samarbeid mellom de som gjør jobben på jordet og de som kjører gjødsel med bil. Kristensen eier gjødselkonteineren i samarbeid med en lastebilentreprenør. Det i seg selv gir grunnlag for en god logistikkløsning.

…faller konteinerløsningen likevel nesten alltid rimeligere ut

— Kjører vi gjødsel opp mot 10 km og med en bil, starter vi opp med å fylle konteineren før spredestart. Omtrent halvveis i spredning har vi så en matpause for at bilen skal komme i kapp, forklarer Kristensen. Og sentralt i opp­legget er jaktradioer med egen frek­vens hos alle involverte. Og er det to biler i aksjon må en ha veier og steder der bilene kan møtes.

Har revolusjonert husdyrgjødselspredning i Vestfold

I Vestfold har det nærmest skjedd en revolusjon i hvordan husdyrgjødsel spres de senere årene. Gjødselspredning med store og tunge tankvogner blir mindre og mindre vanlig. Slik spredning er ikke gunstig for jorda og heller ikke særlig effektiv når avstand blir mer enn to-tre kilometer.

— Det er gjødselkummer/laguner og slepeslanger som vinner fram. Og gjerne kombinert med konteinerløsning, opplyser Kristensen.

Firma Bulktransport fyller opp gjødsel i mobil konteiner/ buffertank før den pumpes ut via slepeslanger. Det finnes i dag minst 10 slike gjødselkonteiner i Norge fordelt på Østlandet og Midt-Norge. Og lastebiler med over 30 m3 tank går i skytteltrafikk. Løsningen krever en vei uten krappe svinger samt snuplass med ringvei eller rikelig snuplass.

Og stadig bygges nye gjødselkummer og gjødsellaguner. I fjor ble det bygd ny lagerkapasitet på 20-25 000 m3 i Vestfold. Dermed kan gjødsel spres med slepeslanger på et enda større areal i fylket.

— Det er satsinga på biogass og biogjødsel som har gitt husdyrgjødselhåndteringa i Vestfold et løft. Det vinner både bonden og miljøet på, sier gjødselentreprenøren fra Re og fortsetter. — Det er en suksesshistorie å fortelle om husdyrgjødsel i Vestfold, hvordan den blandes med matavfall, blir til biogass og alle bussene som ikke lenger spyr ut dieseleksos. Vi har barn i skolealder og merker at skoler og neste generasjon er veldig opptatt av hele kretsløpet og hva landbruket i Vestfold får til, forteller Kristensen. Og som kornbonde opplever han at jorda blir mer fruktbar når det tilføres husdyrgjødsel.