Forskjellig

120 år med Ku-kontroll i Norge

Årsoppgjøret for 2018 ble kjørt 8. januar. På grunn av kommunesammenslåinger er årsoppgjøret kjørt tidligere enn det pleier de to siste årene.

Tone Roalkvam

Spesialrådgiver i Tine Rådgiving

tone.roalkvam@tine.no

Figur. Registreringer, datakilder og anvendelse av data fra Kukontrollen.

Kilde: Tine

Regelmessig rapportering av data til Kukontrollen er grunnlaget for god oversikt over dyr og hendelser i besetningen samt at du får tilgang til gode planleggingsprogram som gjør mjølkeprodusentens hverdag enklere. For at beregningene skal være pålitelige, settes det minimumskrav til rapportering for å få et godkjent årsoppgjør.

Fortsatt stor opplsutning

Det er fortsatt stor oppslutning om Kukontrollen, og ca. 92 prosent av mjølkeprodusentene i ­landet er med. Kukontrollen hadde ved årsskiftet 7 516 medlemmer med mjølkeproduksjon. I tillegg er ca. 1 000 storfeprodusenter som har sluttet med mjølkeproduduksjon, fortsatt med i Kukontrollen. 5 072 av mjølke­produsentene har fått godkjent årsoppgjør og inngår i statistikkgrunnlaget. Kravet for å få et ­godkjent årsoppgjør er at medlemmene har minst 11 kontroller, herav minst seks med prøveuttak. Nytt av året var kravet om seks prøveuttak. En relativt stor del av dem som ikke fikk godkjent års­utskrift manglet en analyse. Mye tyder derfor på at mange medlemmer ikke var oppmerksom på denne endringen.

Stor variasjon i oppslutning

Oppslutningen om Kukontrollen viser stor variasjon mellom fylker og landsdeler. I Hedmark og Trøndelag tilfredsstilte henholdsvis 73,7 prosent og 72,4 prosent av medlemmene kravene for å få et godkjent årsoppgjør. I Rogaland er tilsvarende tall 49,7 prosent. De som har fått godkjent årsoppgjør, har i snitt hatt 12 kontroller, og 8 med analyser.

Årsavdråtten øker

Årsavdråtten er på 7 986 kg mjølk per årsku, og 8 373 kg EKM. Dette er en økning på 257 kg EKM i forhold til foregående år og er den høyeste avdråtten som er registrert i Kukontrollen. Fettprosenten har gått litt opp, fra 4,27 prosent til 4, 29 prosent. Proteinprosenten er på samme nivå som i 2017, 3,45 prosent.

Gjennomsnittsbesetningen er på 28,7 årskyr, en økning på ei årsku i forhold til i fjor. 92,4 prosent av mjølkekyrne i Kukontrollen er NRF, 1,2 prosent Jersey og 4,9 prosent er Holstein.

Sommeren 2018

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan den tørre sommeren vil slå ut på avdrått, kjemisk innhold i mjølka og kuantall. Tine Råd­giving, sammen med de andre samvirkeorganisasjonene og Norsk Landbruksrådgiving, la fra juli av ned en stor innsats for å veilede produsentene i fôring med små grovfôrmengder og disponering av grovfôret gjennom vinteren. Det ble importert rundballer fra Island, og fôring med halm til mjølkeku fikk sin renessanse. Resultatene i Kukontrollen viser at produsentene har respondert raskt og tilpasset seg situasjonen. Kraftfôrmengdene økte umiddelbart og viser en stor økning utover høsten i forhold til året før. I tillegg viste fjorårets 1.slått seg å være av bra kvalitet. Både mjølke­ytelsen og fett- og proteinprosenten steg markant utover høsten. I desember var dagsavdråtten omtrent en kg høyere enn den var i desember 2017. Sammensetningen av kraftfôrblanding­ene har vært en viktig faktor. Lavere kornavlinger enn normalt har åpnet for større andel import av karbohydratråvarer. Disse endringene er sett i sammenheng med at forholdstallet økte, og mange mjølkeprodusenter så dette som en mulighet til å produsere mer mjølk.

400 kukontrollmedlemmer med Lely robot overfører nå melkemengder og hendelser direkte fra Lely-roboten til Kukontrollen. Mimiro jobber med å videreutvikle NCDX® til å omfatte flere robotforhandlere og flere opplysninger.

Foto: Rasmus Lang-Ree

50 år med helseregistreringer

Norske kyr holder seg friske og fruktbare. I 2018 var det 50 år siden helsekortene ble innført. Vi ser at det registreres et økende antall helsehendelser, spesielt på kalver og klauver. Dette er en positiv utvikling og viktig både for å drive et godt forebyggende ­helsearbeid i besetningene og for avlsarbeidet.

94 prosent av helsehendelsene rapporteres nå direkte fra veterinæren til Kukontrollen via Dyrehelseportalen. Storfehelsa vil bli belyst nærmere i en egen artikkel i et senere nr. av Buskap.

Kukontroll eller eget styringssystem

74 prosent av medlemmene i Kukontrollen som har AMS fikk godkjent årsutskrift i 2018. I snitt har disse gjennomført 11 kontroller, 8 av disse med analyse. Disse har også høyest melkeproduksjon målt i kg EKM, og de har også høyest kvotefylling.

Dette tyder på at mjølkeprodusentene som har egne styringssystem opplever stor nytte av Kukontrollen og at Kukontrollen supplerer robotens styringssystem på en god måte.

Forenklinger i registreringsarbeidet

Den viktigste faktoren for å opprettholde en høy tilslutning til Kukontrollen er at bonden opp­lever Kukontrollen som et nyttig styringsverktøy i mjølkeproduk­sjonen. Forenklinger i registrer­ingsarbeidet er viktig. Ved å ta i bruk NCDX®, kan kukontroll­medlemmer med Lely robot overføre melkemengder og hendelser direkte fra Lely-roboten til Ku­­kontrollen. Overføringene er ­automatiserte. Så langt har i overkant av 400 medlemmer tatt ­løsningen i bruk. Mimiro jobber med å videreutvikle NCDX® til å omfatte flere robotforhandlere og flere opplysninger.