Avl

Avlsplanlegging i embryo­produksjonen

Avlsplanlegging handler om å lage gode avkom fra tilgjengelige kyr og okser. Utgangspunktet for dette er det aller beste i embryo­produksjonen på Store Ree.

Anne Guro Larsgard

Avlskonsulent i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Hovedformålet med embryo­produksjonen er å lage neste generasjons elite­okser gjennom å ha full kontroll både på mødre og fedre til disse. Med en besetningen som består av de aller beste NRF-kvigene som finnes, og med tilgang til de aller beste eliteokse-rekruttene, er det ikke mulig å ha et bedre grunnlag. Som biprodukt vil embryoproduksjonen gi omtrent like mange kvigekalver. Dette vil være høykvalitetsdyr som vil kunne bidra som gode avls- og produksjonskyr ute i besetninger.

80002 Afrodite som er datter av 11209 Korsen, og har hatt to skyllinger (inseminert med 11872 Kolbu og 11929 Ingul). Til sammen har hun produsert 12 embryo, og disse er tilgjengelig i Gudbrandsdalen, Romsdal med Omland og Haugalandet og Jæren.

Foto: Hanna Storlien

Kvigene

Det ble i 2018 genotypet omkring 7 000 kvigekalver som var aktuelle for embryoproduksjon. Totalt ble 65 av disse kjøpt inn basert på høy avlsverdi og med god fordeling på fedre og morfedre. Dette antallet er stigende og forventes å bli doblet det neste året. Omkring 40 kviger ble satt i embryoproduksjon i 2018, og disse var i snitt 395 dager gamle ved 1. inseminering. Planen er at hver kvige skal insemineres og skylles omkring tre ganger med ca. 35 dagers mellomrom.

Tabell 1. Indekskrav til embryoavkom

Minimum

Maksimum

Avlsverdi

23

Mjølk

90

Kjøtt

80

Fruktbarhet

85

Utmjølking

Hastighet

95

Lekkasje

90

Lynne

95

Kalving

Kalvingsvansker, kalv

95

Kalvingsvansker, ku

90

Dødfødsler, kalv

95

Dødfødsler, ku

90

Kalvestørrelse, kalv

90

Kalvestørrelse, ku

90

Jurhelse

80

Andre sjukdommer

80

Jur

Speneplassering framme

95

130

Speneplassering bak

85

115

Jurbalanse

95

130

Jurfeste framme

95

Jurfeste bak - bredde

95

Jurfeste bak - høyde

95

Midtband

95

Spenelengde

90

120

Ekstraspener

85

Bein

Hasevinkel

80

110

Beinstilling bak

90

Klauv

80

Korketrekkerklauv

90

Oksene

For at embryoene skal få så høy kvalitet som mulig, er det viktig å bruke de aller beste av de tilgjengelige oksene. Med avlsmessig framgang, vil dette generelt være de yngste oksene. Målet er å bruke de aller første godkjente dosene av de beste oksene i embryoproduksjonen. Det betyr at oksene brukes til dette før de blir eliteokser. Med det vil avkommene etter embryoproduksjonen alltid ligge et nivå over kalvene i vanlige besetninger født til samme tid. Siste året ble det også hentet inn noen få eldre okser som aldri har vært brukt som eliteokser. Noen av disse fikk styrket avls­verdien sin etter omleggingen av avlsberegningen våren 2018, slik at de kunne gi et gunstig bidrag som fedre til embryo. Totalt sett har det så langt blitt brukt 42 ulike okser i produksjonen.

Krav til kombinasjoner

For å sikre avlsmessig spredning, er det viktig å få brukt mange okser, og hver okse i begrenset omfang. Hver okse bør bukes maksimalt i 4-5 insemineringer og skyllinger. Det er stor variasjon på hvor mange embryo hver skylling gir, slik at det vil nødvendigvis likevel bli ulikt antall embryo per okse.

Alle kvigene er genotypet, og med det er sikkerheten til avlsverdiene og indeksene høy. I tillegg er ­status på genetiske defekter og det sanne slektskapet mellom oksene og kyrne kjent. Dette gir de beste muligheter for god planlegging. Det er i stor grad de samme hensyn som må tas i ­avlsplanleggingen i embryo­produksjonen som i avlsplan­legging i vanlige besetninger, men med noen mindre unntak.

80014 Ariel er datter av 22036 VR Fonseca. Hun har produsert 10 embryo med 11896 Rian. Av disse er seks lagt inn (i Trøndelag og Akershus/Oslo/Buskerud).

Foto: Hanna Storlien

Faktorer som det tas hensyn til i avlsplanleggingen

1. Slektskapet mellom kvige og okse må være lavt. Her settes det strengere krav enn det blir gjort i Geno avlsplan.

2. Mesteparten av embryoene blir lagt inn på kviger. Det er derfor viktig at det ikke planlegges kombinasjoner som gir for store kalver. Dette gjøres ved å sette minimumskrav til indeks for ­kalvingsvansker, dødfødsler og kalvestørrelse som direkteeffekt (egenskap ved kalv).

3. Ku og okse kan ikke begge være bærere av genetisk ­defekter (fruktbarhetsdelesjon, AH1-genet).

4. Utover dette settes det minimumskrav til avlsverdi og en rekke indekser på avkommet. Dette følger i stor grad samme tildelingsregler som i den nye løsningen av Geno avlsplan. Tabell 1 viser hvilke egenskaper det settes krav til.

Tabell 2 viser eksempel på kombinasjoner som ble planlagt i januar. Kun et begrenset antall indekser blir vist her. Når embryoene er ­ferdig produsert, vil de bli presentert på www.geno.no, med oppdatert informasjon og flere indekser. Videofilm av mor er også ­tilgjengelig der.

Tabell 2. Eksempel på kombinasjoner som ble planlagt i januar

Stamboknummer

Avlsverdi

Mjølk

Kjøtt

Fruktbarhet

Jurhelse

Jur

Bein

Klauver

Lekkasje

Hastighet

Lynne

Kvige

Ok se

80023

11993

25

118

106

114

110

114

107

102

102

97

117

80032

12006

28

127

115

113

96

117

109

96

99

105

119

80033

12011

25

118

103

113

111

114

111

108

98

100

110

80035

12012

27

125

99

104

114

112

109

96

104

104

110

80036

12005

25

110

115

112

120

115

103

101

108

98

105

80037

12001

25

116

94

113

113

116

111

102

102

103

107

80041

11844

31

128

99

108

115

118

108

95

108

96

100

80042

12002

32

126

109

116

114

112

102

107

109

95

105

80043

11999

28

123

91

110

113

115

103

104

99

96

118

80044

12009

25

117

97

115

95

124

117

99

93

99

122

80047

11996

34

129

102

104

114

122

116

94

99

101

110

80048

11978

29

122

101

117

105

119

103

114

110

97

99