Fôr

Billig fôr ble det ikke – men klokere ble vi

Forsøket med å så korn på nytt etter tresking ga nyttige erfaringer, selv om lav avling ga kostbart fôr.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tørkesommeren med tidlig kornhøst og dårlige grovfôravlinger var bakgrunnen for at Petter Klette, som driver melkeproduksjon i Snertingdal i Oppland og Håvard Bjørgen, som dyrker korn i Stange i Hedmark, kom på tanken om å forsøke å hente ut ei fôravling etter tresking.

Sådde dagen etter tresking

Håvard forteller at han tresket kornet på et skifte på 165 dekar 3. august. Dagen etter sådde han 27 kg med blanding av seksradsbygg og havre på deler av arealet og kun bygg på resten av dette arealet. Korn fra egen avling ble brukt som såkorn. Årets varme bidro til lite spiretreghet i kornet. Etter 14 dager ble det gjødslet med 10 kg 25-2-6 mineralgjødsel og 3 tonn/dekar med grismøkk.

Håvard Bjørgen konkluderer med at de lærte mye av forsøket med å så korn til fôr etter treskingen, selv om fôret ble dyrt.

Noen lærdommer

Det var tørt i jorda da kornet ble sådd og det førte til sen spiring. Håvard mener også at de overvurderte gjødselreserven i jorda etter en kornhøst med lav avling. I ettertid mener han at de burde brukt 30 kg mineralgjødsel i stedet for 10 og at dette ville gitt ei større avling. Kornet ble høstet som grønnfôr 19. oktober, men avlinga ble ikke på mer enn 70 baller. Med så lav avling blir fôrenhetskostanden uforholdsmessig høy (se tabell), men ut fra fôrsituasjonen i begynnelsen av august var det få alternativer. Ei avling på en ball pr. dekar kunne kanskje blitt resultatet med sterkere gjødsling og gunstigere spireforhold, og det ville gitt en helt annen fôrenhetspris.

Tabell 1. Kostnader i forsøk med fôrdyrking etter kornhøst. Forutsetninger: 70 baller, vekt 850 kg, tørrstoffinnhold på 22,1, MJ/kg tørrstoff 5,13 - 0,72 FEm/kg tørrstoff.

Kostnad pr. dekar

Kostnad pr. FEm

Såing

70

1,22

Såfrø

70

1,22

Gjødsel

40

0,70

Gjødsling

20

0,35

Grismøkk

30

0,52

Spredning

30

0,52

Pressing

100

1,74

Tromling/stein

15

0,26

Slåing

25

0,44

Raking

20

0,35

Samling

12

0,21

Sum

7,53

Ligger noen muligheter der

Fôret ble ikke billig, men det ble ikke fôret vi lagde selv heller. Vi nådde en grovfôrandel på 50 prosent med grønnfôret til Håvard Bjørgen og ca. 200 innkjøpte grasballer. Så med halm, drank og kraftfôr kom vi i mål, oppsummerer Petter Klette.

Håvard mener vi må ha et litt videre perspektiv på et slikt dyrkingsopplegg.

— Jeg tror det vil være en fordel for miljø og klima at vi holder kornjorda i virksomhet utover høsten framfor å la den ligge brakk. Kan vi binde mer karbon, bedre jordstrukturen og bygge opp humusinnholdet i jorda på denne måten er det også noe vi må ta med i vurderingene.

I Hedmark gis det under RMP-ordningen et tilskudd til slangespredning i eng om våren på 95 kroner pr. dekar. Agronomisk er det mye som taler for at spredning i en kornkultur som skal høstes til fôr også burde være berettiget til støtte, fordi det er en fordel å spre gjødsla i en kultur framfor i halmstubb.

Tabell 2. Fôrverdi beregnet i NorFor.

Parameter

Verdi

Benevnelse

NEL 20 kg

5,13

MJ/kg TS

AAT 20 kg

67

g/kg TS

PBV 20 kg

60

g/kg TS

Fyllverdi

0,47

Fyllverdi/kg TS

Tyggetid

58

Minutter/kg TS

iNDF, ufordøyelig fiber

2013

g/kg NDF