Forskjellig

Buskap for 50 år siden

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Billig blad

I Buskap og avdrått nr. 2 i 1969 er det referert fra ­årsberetningen for AS Norske Husdyrtidsskrifter som var utgiver av bladet. Buskap og avdrått og NRF Medlemsblad var da slått sammen til ett blad. Det framheves at intensjonen om å utgi «et felles tidsmessig tidsskrift som vil bli rimelig for abonnentene/medlemmene synes å ha blitt en realitet». Regnskapstallene viste en gjennomsnittspris for abonnement sendt NRF-medlemmene på kr 7,37 pr. år, mens den opprinnelige abonnementsprisen var satt til kr 11. Det pekes på at betydelige inntekter fra betalte abonnement og annonser var store inntektsposter som bidrar til å holde prisen nede på med­lemsabonnement. Sammenslåingen av de to bladene førte også til et større opplag. I årsberetningena avslutning kan vi lese følgende passus som også nåværende redaksjon kan slutte seg til: «Redak­sjonen vil derfor til enhver tid beflitte seg på å gi leserne et faglig høyverdig tidsskrift avfattet i en populær form og med et tiltalende utseende».