Tema: beite

Kalking på beite

For mange gårder er beiting på innmarksbeiter og utmarksbeiter en viktig ressurs. Derfor er det viktig å stelle de mer enn mange gjør i dag, for å få best mulig avling og best mulig kvalitet. Ta jordprøve og sjekk pH og næringstilstand.

Ingrid Gauslaa

Markedsansvarlig Landbruk Østlandet i Franzefoss Minerals AS

inga@kalk.no

Ofte ser vi at det er lav pH på innmarksbeitene. Det er gjerne vanskelig å komme til med traktor og kalk­vogn og dermed blir kalking utelatt. Litt gjødsling får de fleste til med en trepunkts sentrifugalspreder, men kalkingen uteblir. Det fins i imidlertid kalktyper som kan spres med en sentrifugalspreder.

Kalking av eng og beite kan gi økt avling og bedre kvalitet på fôret.

Foto: Ingrid Gauslaa

Lav gjødsling gir dårlig gjødseleffekt

Med lav pH blir effekten av gjødsling dårlig, næringsstoffene bind­es til jorda og blir lite tilgjengelig for plantene. Kalking av beitene bør absolutt vurderes. Kalking kan gi økt avling, en bedre plantesammensetning og høyere innhold av kalsium og magnesium.

På innmarksbeitene går gjerne dyr som ikke får kraftfôr, dermed er mineralbalansen i graset ekstra viktig. Gras som er kalket får et høyere innhold av kalsium enn ukalket gras. For å sikre seg godt magnesiuminnhold bør beitene kalkes med dolomitt, Agri Dol er et godt produkt i så måte med 12 prosent magnesium.

Tabell 1. Meravling i kg tørrstoff pr. dekar etter kalking med 250kg CaO med granulert dolomitt om våren i første forsøksår. Middel av 18 felt.

pH ved start

Antall felt

1. år

2. år

3. år

4. år

Meravling i % av avling
 på ukalka ledd

pH< 5,3

9

0

70

150

100

9,5

pH> 5,3

9

0

45

45

30

3

Kilde: Fyrsto og Bakken, 2003.

Overflatekalking bidrar næringsinnhold og avling

Når en kalker på eng og beiter blir kalken liggende på overflaten. Kalken trenger sakte ned gjennom jorda. En regner med at kalken flytter seg nedover 2,5 cm hvert år, avhengig av nedbørsmengde. For å unngå at pH blir for høy i overflaten begrenser en derfor mengden kalk pr. dekar. Mengder på 250–400 kg grovkalk pr. dekar er aktuelt (ca. 125–200 kg CaO pr. dekar). Minste mengde i områder med brukbar pH og lite nedbør. Største mengde der pH er lav og/eller det er normalt bra med nedbør som "vasker" kalken nedover i jorda.

Størst avlingsøkning med 250 kg kalk

Spredning av kalk på beiter med en trepunkts kalkspreder.

Foto: Asbjørn Ramsli

I et forsøk med overflatekalking på eng der en prøvde ut kalking med 125, 250 eller 500 kg Cao var den høyeste pH-økningen i de øverst 2,5 cm (1,6 i pH enhet). Størst avlingsøkning var med kalking med 250 kg CaO, for en fikk ikke høyere pH-økning selv om en brukte 500 kg CaO. For å få mengde kalk må en gange CaO med minimum to. Under 5 cm så en lite endring i pH.

Selv om pH i hovedsak endrer seg i de øverste centimeterne påvirker det likevel næringsopptaket. Mye av røttene til graset ligger ganske grunt slik at økning i pH gir positiv effekt.

I forhold til avlingsøkning varierte det ut fra utgangs-pH. Jo lavere pH var, jo større var avlingseffekten av kalking. Det var liten effekt samme året som en kalket, det tar litt tid før kalken løses opp og gir effekt og avlingsøkningen kom fra år to.

100 kg meravling etter 2 x 50 kg kalk

Det var 50 kg tørrstoff (2008) og 100 kg tørrstoff (2009) i meravling på beite kalket med Dolomitt.

Foto, NLR Rogaland.

I avlingsregistreringer på beite i Rogaland der pH var på 5,0 fant NLR 50 kg tørrstoff i meravling ved kalking med 50 kg Dolomitt, og 100 kg meravling med nye 50 kg Dolomitt året etter. Selv lave kalkmengder ga altså effekt god effekt, og ekstra effekt med økt tildeling. Kanskje kan en ha det som rutine å kjøre ut Agri Dol hvert år på ­beitene og opprettholde pH og mineralbalansen i fôret.

Trepunkts kunstgjødselspreder/kalkspreder.

Kalking på innmarksbeiter der man kommer fram med traktor går best ved bruk av en sentrifugalspreder. I noen områder finnes det trepunkts kalkspredere som kan spre vanlig fuktet bulkvare. Det vil gi god og rimelig kalking. Hvis det kun er tradisjonelle kalkvogner i området kan en bruke en kunstgjødselspreder. Da er det Agri Dol Granulert som er det produktet som gir best spredebilde. Agri Dol Granulert inneholder også ca. 12 prosent magnesium.

På felleskjøpets hjemmeside kan en finne veiledning for bruk av spredetabeller for Agri Dol Granulert på ulike spredere. Test alltid innstillingen på et lite areal for å sjekke at riktig mengde går ut.

Et annet produkt som kan spres med sentrifugalspreder er Agri Dol i 600 kg sekk. Det er samme vare som den som spres i bulk, men kommer her i storsekk/BigBags, og er en tørr kalk som gir like bra spredebilde med sentrifugalspreder. Mange har god erfaring med å sette et drensrør over utmater­åpning på sentrifugalspreder ved fylling og transport, slik at ikke kalken pakker og tetter utmatingen. Ved spredning tar en bort drensrøret. Renner kalken for fort eller for sakte kan en justere spjeld­ene på utmater. Det er ingen spredetabeller på denne kalken, så en bør prøve seg litt fram på et mindre areal og sjekke at en får ut riktig mengde.