Organisasjon
Årsmøte i Geno 2019

Entusiasme og stolthet

På årets Geno-årsmøte ble det fra flere gitt uttrykk for entusiasme og stolthet over å være med i en organisasjon som har tatt mange offensive grep for å møte framtida.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Engasjerte utsendinger på Geno-årsmøtet

Jan Ole Mellby innledet sin tale til årsmøtet med å si at han var stolt over å være ­styreleder i Geno. Geno og NRF-kua har fått mye oppmerksomhet fra taletid på NHOs årskonferanse, reportasje i Morgenbladet kåret til vinner i klassen for klima og miljø og besøk på Geno-standen på Dyrsku`n både av statsministeren og daværende landbruksminister.

Tre sædkategorier

2018 var første året Geno produserte tre ulike sæddtyper (konvensjonell, SpermVital og RedX™). Jan Ole Mellby innrømte at styre og ledelse hadde vært litt for ambisiøse når det gjelder produksjonskapasitet for kjønnsseparert sæd. Han fortalte at det nå er etablert to-skiftordning og at det er besluttet å investere i to nye bord. Dette skal gi kapasitet til å dekke etterspørselen fra Geno Global. Som en kortsiktig løsning er også noen okser flyttet over til ABS i England for å produsere kjønns­separert sæd der.

Geno ønsker klimatilskudd

Genostyrelederen var oppgitt over at storfekjøtt blir framstilt som klima­synderen. Selv om Geno mener grunnlaget for å hevde dette er feil, vil Geno arbeide for at avlen kan bli et av mange viktige tiltak for å redusere klimaavtrykket fra husdyrproduksjon. De første metansensorene er nå montert. I sitt innspill til avtalepartene i jordbruksforhandlingene har Geno foreslått et klimatilskudd for å stimulere storfekjøttproduksjon i kombinasjon med melk som er mer klimavennlig enn spesialisert storfekjøttproduksjon. Forslaget er et tilskudd på 7,5 pr. kg for alle slakt som har NRF som mor.

Fra årsmøtedebatten

Mange hadde ordet i debatten, og temaene som ble tatt opp spente over et vidt felt. Gjennomgående ble det uttrykt stort tilfredshet med drift og utvikling i Geno. Vi tar her med noen av de problemstillingene som ble reist i debatten.

 • Bruke litt av FoU-satsingen på lavere sædpris

 • Ønske om å velge embryo­kombinasjoner framfor kjøpe «pakke»

 • Positivt med avtale mellom Geno og Tyr

 • Spørsmål om drektighetstida er på tur ned i NRF-populasjonen

 • Seminoppslutningen ned i en del fylker/områder

 • Ønske om eksteriørvurdering av mødre til kalver som kjøpes inn

 • Ønske om bonus for de kalvene som går fra Øyer til Store Ree

 • Behov for flere embryoveterinærer

 • Geno må ha strategi for å unngå at vi får et A- og et B-lag når avlen blir så avansert

 • Geno-utvalgene må brukes mer aktivt som høringsinstans

 • Må settes av nok ressurser i Geno til HR

 • Positivt med satsing på fôr­utnytting

 • Utstillinger er viktig for å vise oss fram

 • Kolletandelen må økes av ­hensyn til dyrevelferden

 • Bør avle for flatere laktasjonskurve

 • Har vært for dårlig tilgjengelighet på SV-sæd

 • Fordel med registrering i melke­robot av egenskaper som ut­­melkingshastighet og lynne

Ny valgordning viser til nye vedtekter

Et utvalg har hatt en grundig gjennomgang av Genos vedtekter. Utvalget har sett på valg av årsmøteutsendinger, sammensetning og valg av styret, opplegg for høstmøtene og instruks for Geno-utvalgene. Godt utvalgs­arbeid, og god forankring gjennom diskusjoner på høstmøtene, er antakelig hovedforklaringen på at alle forslag fra utvalget kunne bankes gjennom uten spørsmål. Det vil heretter bli digitale valg av årsmøteutsendinger. Valg av ­styremedlemmer vil som før foregå på årsmøtet, men uav­hengig av eierområder. Les mer på side 46.

Gjenvalg på styreleder og nestleder

Gjenvalgt styreleder Jan Ole Mellby og nestleder i styret Inger Lise Ingdal (til høyre) sammen med nyvalgt styremedlem fra de ansatte Anne Guro Larsgard.

Valgene på årsmøtet ble gjennomført uten antydning til dramatikk. Både Jan Ole Mellby og Inger Lise Ingdal ble enstemmig (og med null blanke stemmer) gjenvalgt til henholdsvis styre­leder og nest­leder for ett år. Også årsmøtets møteleder Nina Engelbrektson fikk unison oppslutning for en ny periode. Av nye ansikter kan nevnes at Tor Helberg Sivertsen kom inn i kontrollkomiteen mens Bjørg Irene Alseth er ny leder og Bent-Harald Sund ny nestleder i valgkomiteen.

 

 

 

 

Geno-fakta 2018

 • 449 000 doser solgt

 • 390 000 doser NRF

 • 59 000 doser SpermVital

 • Geno Global

  • går i pluss

  • kjøpte varer og tjenester for 14 millioner kroner

  • solgte 554 000 doser med sæd (516 000 NRF)

 • Geno SA konsern med overskudd på 800 000 kroner

 • Geno SA med overskudd på 6 millioner kroner