Organisasjon

Ny valgordning i Geno SA

Nå blir det digitale valg av årsmøteutsendinger. I tillegg skal styremedlemmer velges uavhengig av eierområder.

Agnete Børresen

Organisasjonskonsulent i Geno

agnete.borresen@geno.no

Styret i Geno SA satte ned en vedtektskomité etter årsmøtet i 2018 for å se på eksisterende vedtekter etter innspill fra blant annet Geno-utvalget i Sørvest. Komiteen fikk som mandat å se på en bedre løsning for valg av årsmøteutsendinger til Geno SA, styresammensetning og eventuelt andre aktuelle ting i vedtektene. Styret vektla at nye vedtekter måtte gi en effektiv og interessant medlemsorganisasjon som skal løse Genos oppgaver for eierne på en moderne og framtidsrettet måte.

Årsmøtet i Geno SA vedtok vedtektskomiteens forslag uten endringer.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Arbeidet i komiteen

Det var god bredde i vedtektskomiteen som ble ledet av nestleder i styret, Inger-Lise Ingdal. I komiteen satt også Nina Engelbrektson (årsmøtets møteleder), Ingebjørg Grindhaug (leder i Geno-utvalg Nord), Johan Kopland (leder i Geno-utvalget Øst) og Agnete Børresen (organisasjonskonsulent i Geno). Anders Røflo (leder i Geno-utvalget Midt) og Nils-Magne Gjengedal (leder i Geno-utvalget Sørvest) var varamedlemmer til komiteen, men ble aktivt inkludert i arbeidet.

Involvering av medlemsorganisasjonen

Komiteen har hatt fokus på involvering av medlemsorganisasjonen i prosessen, da de mente dette var avgjørende for å få til en endring. Derfor fikk saken god plass i høstmøtene, i tillegg til at det ble sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer hvor de kunne si sin mening om valg av årsmøteutsendinger. Denne spørreundersøkelsen var interessant, da svarene ikke var helt samstemte med mange av meningene som har kommet fram ellers. Undersøkelsen viste tydelig at organisasjonen var klar for digitale valg av årsmøteutsendinger. Hvis dette ikke skulle bli resultatet ønsket de å fortsette med dagens ordning med valg under årssamlingene i Tine. En viktig gruppe fikk fram sin mening i denne undersøkelsen, og det er medlemmene våre som ikke er medlem i Tine. De har til nå ikke hatt mulighet til å stemme ved dette valget. Spørreundersøkelsen hadde en svar­prosent på 30 prosent.

Figur: Framdriftsplan overgang til digitale valg av årsmøteutsendinger

Framdrift i valget

Digitale valg

Kommentar

Etter årsmøtet

Oppstart valgkomité

Intern oppstart med å planlegge valget og fastsette framdriftsplan.

Hele året

Nominasjon

Nominasjon på nett, og innspill fra lokale valgkomiteer og AU (Tine).

Juni – 15. september

Valgkomiteen i arbeid

Valgkomiteen bearbeider nominasjonene, og forbereder sin innstilling.

15. september – 1. oktober

Innstilling presenteres.

Åpnes for alternative forslag.

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på nett.

Alternative forslag registreres på nett.

15. oktober

Endelig innstilling

Publiseres, med eventuelle benkeforslag. Presentere aktuelle kandidater på Høstmøtene.

16. november – 1. desember

Valg

Valgperioden skal vare i minst to uker. Tre uker bør vurderes.

Innen 20. desember

Kunngjøring

Valgresultatet blir kunngjort på hjemmesidene til Geno.

1. januar

Funksjonstid

Årsmøteutsendingens funksjonstid starter.

Ny løsning for valg av årsmøteutsendinger

Komiteen innstilte enstemmig på at valg av årsmøteutsendinger framover skal skje via digitale valg. Med stadig mer fokus på digitalisering i bondens hverdag, er også dette et naturlig valg med fokus på moderne vedtekter . Landkreditt SA har praktisert digitale valg i flere år allerede, og har stadig økt valgdeltakelsen. Kunnskapsdeling mellom organisasjonene blir viktig her.

Årsmøteutsendinger blir derfor, fra og med høsten 2019, valgt digitalt. Valgkomiteen skal presentere sin innstilling 15. oktober, og ­valget foregår i november. Valget skal være gjennomført innen 1. desember, og valgperioden skal vare i minst to uker. Funksjonstida til årsmøteutsendingen starter 1. januar påfølgende år, og de møter på årsmøtet i Geno i mars samme år. Høstmøtene blir en viktig arena for å presentere kandidater i området før valget gjennomføres. Valgkretsene innenfor hvert eierområde fjernes. Det betyr at alle stemmer på alle kandidatene innenfor sitt område.

Fjerning av områdekrav for styremedlemmer

Styret i Geno består i dag av sju personer, fem medlemsvalgte representanter og to ansattvalgte representanter. De ansatte velger sine kandidater gjennom eget valg. De fem medlemsvalgte representantene velges i års­møtet. Til nå har styreleder blitt valgt på fritt grunnlag, mens de fire andre styremedlemmene har kommet fra hvert sitt eierområde. Alle styremedlemmene har hatt en funksjonstid på to år, mens styreleder velges for ett år av gangen. De fire styremedlemmene fra eierområdene har vært på valg samme år. Vedtektskomiteen mente dette var en lite robust ­ordning, og ønsket derfor endring.

Komiteen innstilte også på å fjerne områdekravet for styremedlemmene, da de mente at personlig egnethet er det viktigste for dem som sitter i styret. De har som oppgave å representere alle produsenter i hele landet, uavhengig av hvor de kommer fra. Det er også svært viktig å ha med seg at instruks for valgkomiteen sier at de skal ha fokus på god geografisk spredning.

Endringen trer i kraft fra årsmøtet i Geno i 2020. Da velges alle styremedlemmene for enten ett eller to år, etter innstilling fra valgkomiteen, for å få satt nye vedtekter i system. Da vil altså to og to styremedlemmer være på valg hvert år, samt styreleder og nestleder.

Vedtatt uten endringer på årsmøtet

Det er gledelig å se at prosessen har fungert godt i komiteen. Involveringen av medlemsorganisasjonen underveis var svært viktig og fungerte bra.

Veien framover

Vedtektene ble vedtatt under Genos årsmøte etter innstilling fra styret. Nå starter jobben for å få på plass de tekniske løsningene og tilrettelegge for høstens valg. Siden vi har gått over til ny valg­ordning skal alle årsmøteut­sendingene til Geno velges på nytt til høsten, slik at alle er valgt etter samme vedtekter. Dette vil medføre litt endring i funksjonstid for sittende årsmøteutsendinger, da valget vil foregå i november/desember, og ikke i februar/mars som det har vært til nå.

Det kommer mer informasjon til både tillitsvalgte og medlemmer i tida framover. Følg med videre i Buskap!