Tema: beite

Kalking av nyetablerte beiter

Kalking av nyetablerte beiter er et viktig tiltak for å gi ønska ­beiteplanter bedre vekstvilkår, samtidig som graset blir mer ­næringsrikt og får en bedre mineralbalanse.

Franz Anders Bakken

Rådgiver

fab@nlr.no

Tiltak for raskere etablering av godt beite på rydda skogsareal er viktig for å utnytte gårdens resurser. pH - heving er en viktig faktor for å få opp produksjonen på slike arealer og det betyr mye for avlingsnivået og mineralbalansen i graset. Når en etablerer nye beiter på tidligere skogsmark kan en gå ut fra at pH i jorda er i underkant av 5.0. Da ønsket pH er rundt 6.0 er det ­viktig at en setter inn tiltak så ­tidlig som mulig. Da trives kulturplantene best og opptak av næringsstoff er optimalt. Det er uansett å anbefale at en tar ut jordprøver slik at en finner ut hva pH tilstanden er og jordas næringsstatus.

Lage enkle kjøreveger

På hogstflater er det ofte vanskelig å komme til med traktor og kalkvogn. Ved å lage seg enkle kjøreveger kan en komme fram med traktor og sentrifugalspreder. En må da velge en kalktype som kan spres med denne. Det mest aktuelle er å bruke en granulert kalk, den er enkel å spre og gir det beste spredebilde. Det er også mulig å få tak i trepunktsmonterte kalkspredere, da har en flere kalktyper å velge mellom. Når en gjør det på denne måten blir kalken liggende på overflata og trenger sakte ned i jorda. For å unngå at pH blir for høy i overflata er det viktig av en begrenser mengden kalk per dekar. Ved overflatekalking er det normalt med mengder på 250 – 400 kg/dekar, men dette bør tilpasses pH og årsnedbøren.

Kalking med gjødseltank med kanon

NLR Innlandet utførte i 2017 en test på Lillehammer med kalking ved hjelp av gjødseltank med kanon. Ved å blande biorest og mikrokalk i et forhold med 4,5 m3 biorest og 500 kg finmalt kalk, klarte vi å kjøre ut cirka 300 kg kalk per dekar. Dette er en arbeidsom spredemetode, men kan være et alternativ for å få ­kalket utilgjengelige plasser, da høytrykkspumpa og kanonen har en rekkevidde opp mot 70 meter.