Forskjellig

Buskap for 50 år siden

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Avlsmessig framgang i Norden

Dosent Ola Syrstad skriver i Buskap og avdrått nr. 3 i 1969 om avlsmessig framgang i Norden. En ­vurdering av avlsframgangen for NRF i tidsperioden 1957 til 1964 viste en avlsframgang på 40 kg melk pr. år i ­første del av perioden og 50 kg imot slutten. Årlig avlsmessig framgang på 50 kg tilsvarer 1 prosent av middelavdråtten for NRF på denne tida. Tilsvarende vurderinger av avlsframgangen for Finsk Ayrshire kom fram til en gjennomsnittlig årlig avlsframgang for melk på 0,8 prosent, men enkelte seminforeninger lå på 1 prosent. En vurdering av SRB i Sverige basert på 1 000 seminokser kom fram til en årlig avlsmessig framgang på 1,2 – 1,3 prosent. Ola Syrstad kommenterer at de svenske resultatene ikke er direkte sammenlignbare med de norske på grunn av ulike beregningsmåter og at effekten av okseutvalget er noe overvurdert. Korrigert for dette konkluderer Syrstad med at den ­avlsmessige framgangen for melk er om lag like stor for NRF, SRB og Finsk Ayrshire. Avslutningsvis skriver Syrstad at ca. 2 prosent er den ­maksimale årlige avlsframgangen som er mulig å oppnå hvis en kun selekterer for melk. Hvis en også skal ta hensyn til andre egenskaper mener han at en må være fornøyd med årlig framgang på mellom 1 og 1,5 prosent.