Avl

Nye muligheter i ny Geno avlsplan

I nye Geno avlsplan er det nå mulig å legge inn individegenskaper, rase på oksen som skal brukes og sædtype.

Anne Guro Larsgard

Avlskonsulent i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Det er nå mulig å gjøre valg på individnivå. Dette dreier seg her om tre ulike type valg:

  • Individegenskaper

  • Rase på oksen som skal brukes

  • Sædtype som skal benyttes når det er valgt NRF

Individegenskap

Arbeidet med Geno avlsplan går videre, og det nærmer seg at den er så komplett at den gamle versjonen skal skrus av.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Dersom det er valgt å bruke NRF-okse, vil bruker få mulighet til å velge inntil tre egenskapsvalg per ku. Disse tre egenskapene kan vektlegges fra 1 til 3. Det er viktig å være klar over at variasjon mellom kyr i indeksnivå vil bli tatt hensyn til gjennom å sette krav til avkom. Det betyr at svakheter på kyr som vises i indeksen til dyret, ikke skal være nødvendig å inkludere som individegenskap. Dersom dyret er genotypet forventes det indeksen i stor grad skal avspeile dyret sine styrker og svakheter.

To situasjoner som gir behov for å legge inn individegenskap

Dersom dyret har en svakhet som ikke viser seg med en lav indeks for egenskapen, vil det være riktig å legge dette inn som individegenskap. Som eksempel kan dette være at kua oppleves svært tungmjølka, men har likevel en positiv indeks for utmjølkingshastighet.

Egenskaper som det ikke er lagt inn generelle krav til under ‘Krav til avkom’, vil det også være aktuelt å inkludere som individegenskap dersom kua er spesielt svake på noen slike.

Igjen er det viktig å mane til måtehold. Dette er tidligere presisert i forhold til ‘Krav til avkom’, men det vil også gjelde for individ­egenskap. Bruk muligheten der de virkelig trengs. Overdreven bruk fører til at effekten blir til­feldig, og virkningen blir liten.

Rase på oksen

Det er nå mulig å legge inn rasevalg på inseminasjonsokse. Når det ikke er gjort et aktivt valg, er det NRF-okser som legges inn. Dersom du ønsker noe annet, kan kua reserveres til en kjøttferase, ulike importerte mjølkeraser og gamle raser. I slike tilfeller blir den ikke tildelt konkrete oksevalg. Det er imidlertid åpnet for at det i slike tilfeller skal være mulig å skrive inn stamboknummer på oksen manuelt fra pc. Med det vil avlsplanen kunne være komplett i elektronisk form.

Sædtype

Dersom det er valgt NRF som rase på oksen, vil bruker kunne velge sædtype eller embryo. Det er mulig å velge mellom vanlig sæd, REDX og SpermVital. Dersom dette velges på enkeltdyr, vil det på slike dyr kun komme opp henholdsvis REDX- eller Sperm­Vital-okser. Det har vært vurdert om det er riktig å legge inn SpermVital som en valgmulighet, da beslutning om bruk av denne sædtypen ikke planlegges i forveien. Med å inkludere denne muligheten forventes det at avlsplan kjøres i inseminasjonsøyeblikket i tilfeller da man vet at kua er tidig i brunsten og derfor velger å bruke Sperm Vital.

Oksevalg på ikke-NRF dyr

Dersom kua ikke er reinrasa NRF, har den ikke avlsverdi og indekser. Vanlige regler for tildeling av okser kan derfor ikke brukes på slike. Såframt det ikke er lagt til at det skal brukes andre raser på slike, blir det nå tildelt en NRF-okse. Denne tildelingen baserer seg på at det unngås nært slektskap og velges okser som gir lette kalvinger på kviger. For øvrig vil det bli valgt okser som ellers er lite brukt i besetningen.