Tema: fjøsbygg

Bygde kalvings- sjukebinge i rom inntil båsfjøset

Som privatpraktiserende veterinær i Gausdal og Lillehammer er jeg innom veldig mange fjøs. Hos Monica og Espen Skumlien har jeg sett noe som interesserer meg spesielt.

Tekst og foto
Line Bredli-Kraemer

Veterinær i Gausdal og Lillehammer

lhegbre@bbnett.no

Monica og Espen Skumlien foran kalvingsbingen.

De siste 15 årene har det vært stor byggeaktivtet med oppsett av mange nye driftsbygninger, og ombygginger av gamle fjøs. Monica og Espen Skumlien i Østre Gausdal i Oppland har i et helt vanlig båsfjøs bygd to separate rom inntil fjøset, som de bruker som kalvings- og sjukebinge. De er forut sin tid, da endringen i forskriften om hold av storfe med krav om kalvings -og sjukebinge i båsfjøs først trer i kraft fra 1.januar 2024. Kravet om kalvingsbinge/sjukebinge i lausdriftsfjøs har vært gjeldende siden 2004.

22 årskyr

Ekteparet Monica og Espen Skumlien tok over gården i 2012. De har 22 årskyr i båsfjøset, kvigekalver brukes til egen rekruttering og alle oksekalvene selges. Dyra er på setra på Kittilbu i Gausdal Vestfjell 7-8 uker på sommeren. I tillegg går kyrne på innmarks- og utmarksbeite rundt gården før og etter seteroppholdet.

Det er 22 årskyr i båsfjøset til Monica og Espen Skumlien.

Realiserte ideen da nybygg ble lagt på is

Ideen om kalvingsbinge i det eksisterende båsfjøset kom for flere år siden. Monica har ikke vært komfortabel med at kyrne står bundet under kalvinga. Planer om nytt fjøs i 2018 gjorde at ideen om kalvingsbinge i nåværende fjøs ble satt på vent. Men da avslaget om tilskudd til nytt fjøs kom i 2017, ble fjøsplanene lagt på is. Tanken om kalvings- og sjukebinge i det eksisterende fjøset ble videreført.

Bygd i tidligere høylåve

Høsten 2018 stod to nye rom klare, en binge som brukes til sjukebinge med egen utgang til luftegård, og en kalvingsbinge. Bingene er bygd i det som tidligere var en høylåve, som ligger helt inntil fjøset. Rommene ble isolert, det ble støpt tett gulv, og veggene ble kledd med vaskbare landbruksplater på innsida. Møkking foregår manuelt fra bingene til spaltegulv ved siden av. Drikkekar skal settes opp, men foreløpig får dyra vann fra bøtter. Nykalva kyr blir tilbudt lunkent vann fra bøtte rett etter fødsel.

Sjukebinge i separat tilbygg til fjøset.

Lettere kalvinger

Til nå har åtte kyr kalva i kalvingsbingen. Det har ikke vært kalvingsproblemer. Monica ser stor forskjell fra tidligere da kua kalvet på bås, hvor eier oftere måtte gripe inn i kalvinga. Kua takler kalvinga bedre når hun får bevege seg fritt, og kan følge instinktene sine. Perioden ku og kalv er sammen i kalvingsbingen er individuell, men i gjennomsnitt blir de værende sammen i ett døgn. Kua blir flyttet til kalvingsbingen 1-2 dager før forventet kalving.

Luftegård til kyrne

Utenfor fjøset på gården har driverne laget en luftegård til kyrne, som kan brukes til lufting av kyrne hele vinterhalvåret på dager som været tillater det. Ute i luftegården har de planer om å sette opp en kubørste, og denne skal stå under tak. Mosjon og mulighet til å få klødd seg er viktig for kuas daglige velferd.

Monica og Espen er veldig opptatte av dyrevelferd, og de ser hele tiden på løsninger for å bedre denne, med de mulighetene de har i det opprinnelige båsfjøset.

Fakta om kalvingsbinge

En kalvingsbinge er en egen adskilt binge med god plass, hvor kua blir oppstallet rett før hun skal kalve. Bingen bør være i nærheten av de andre kyrne, den skal ha tett gulv, mykt underlag, og mulighet for fiksering av kua.

Kyr som får kalve i kalvingsbinge kan utføre naturlig adferd som å trekke seg tilbake fra flokken sin. Kua får kalve på en rein, tørr og egnet plass uten å bli forstyrret. Dette bidrar til mindre stress hos kua, og kalvinga går lettere. Risikoen for svakfødte/dødfødte kalver er lavere ved naturlig atferd. Kua kan rett etter kalving få utføre sine morsinstinkter som sleiking og amming av kalven. Det er også enklere å få til optimal råmelkstildeling nå ku og kalv er oppstallet i en kalvingsbinge.

Kalver som blir født i en rein og tilrettelagt kalvingsbinge blir mindre tilgriset ved fødsel og har dermed mindre risiko for å få sykdommer som sepsis (blodforgiftning), navle- og leddbetennelse.

Ved kalvingsvansker er det enklere å bidra med fødselshjelp.