Animalia

Animalia

Kristin Bruun

kristin.bruun@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Nyheter

Som en følge av endring i reglene for å bli aktiv avlsbesetning, er denne rapporten rettet opp slik at den samsvarer med reglene som Tyr har satt. Det er nå større krav til bruk av norsk semin og ungokse semin. Det er også krav om bruk av minst to ungokser.

Som følge av økt fokus på gentesting av ulike egenskaper har vi nå i samarbeid med Tyr lagt bestilling av gentester inn i Storfekjøttkontrollen. Resultatene av disse testene kommer tilbake til Storfekjøttkontrollen og vil vises på blant annet individkort og stambokbevis. Vi håper dette vil gjøre det enklere å ha oversikt over genstatus til det enkelte dyret.

Frist avlsverdiberegning

Alle data som skal være med i sommerens avlsverdiberegning må være registrert i Storfekjøttkontrollen innen utgangen av onsdag 31 juli. Sjekk at alle vekter er registrert og at kalvinger er ajourført. Når indeksene er klare vil de ligge tilgjengelig direkte under Hendelser på oppslagstavla i programmet.

Årsmelding

Etter flere år med stor medlemsvekst i Storfekjøttkontrollen ser vi at økningen har fortsatt også i 2018, ved årets slutt hadde medlemstallet økt til 4 310, noe som tilsvarer en vekst på 6 prosent sammenlignet med 2017.

Basert på tall fra Landbruksdirektoratet 1. oktober 2018 var 69 prosent av landets ammekubesetninger og 74 prosent av landets ammekyr registrert i Storfekjøttkontrollen. Antall fôringsdyrbesetninger var 338 og utgjorde 7,8 prosent av medlemsmassen.

Vi ser i statistikken at det er slaktet betydelig flere hunndyr i 2018 enn tidligere. Det er grunn til å tro at dette er på grunne av tørken sommeren 2018. Størst er økningen på kvigeslakt, her ser vi en økning på over 4 000 dyr (60 prosent økning fra i fjor). For ung ku og ku er økningen noe mindre, men også her er det en økning hhv. 33 prosent økning for ung ku og 24 prosent for ku.

Vi ser i statistikken at det er store forskjeller på besetninger. Ved en tredeling av slakteresultater innenfor hver rase ser vi store forskjeller på de beste og dårligste besetningene både med hensyn på tilvekst, slaktevekt og slaktealder. Det samme gjelder tallene som viser 200 dagersvekt per 100 kg mordyr. Her ser vi stor forskjell på effektiviteten mellom de beste og de dårligste besetningene.