Avl

Valg av importokser

Geno ønsker å være en totalleverandør av sæd til våre medlemmer. Dette betyr at vi ønsker å dekke opp markedets etterspørsel etter raser/okser. Innen mjølkeraser dreier dette seg om Viking Rød, Holstein, Jersey, Brown Swiss og Fleckvieh (Melkesimmental).

Hans Storlien

Markedssjef i Geno

hans.storlien@geno.no

I Viking Genetics er SRB, RDM og Finsk Ayrshire slått sammen til Viking Rød. På bildet ser vi SRB-kviger på DeLavals gård Hamra i Sverige.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Det er svært varierende hvor mange doser som benyttes av hver rase. Tabellen viser antall doser brukt de to siste årene.

Vi ser av tabellen at det siste året har vært en liten økning på bruk av Jersey, Fleckvieh (Melkesimmental) og Viking Rød. Det ble i 2015 distri­buert tre ungokser av Viking Rød. Fra hver av de tre oksene ble det sendt ut ca. 1 800 doser. Ellers har vi bedret utvalget av Viking Rød, så vi vil nok se en liten økning i bruken av dette framover. Viking Rød består av SRB (Svensk Rød Boskap), FAY (Finsk Ayrshire) og RDM (Rødt Dansk Mælkekvæg). Noen etterlyser et tilbud på SRB. Av de oksene som er tilgjengelige nå er det imidlertid flere SRB-fedre i stammen. Vi ønsker derfor å slå sammen disse tre rasene og definere dem som Viking Rød, slik som det blir gjort i Viking Genetics (VikingRed). Dette vil vi ha på plass i våre systemer i løpet av 2016.

Valg av importokser

Valg av importene blir gjort litt forskjellig avhengig av rase. Når det gjelder Viking Rød så får vi noen innspill på kandidater. Dette, sammen med at alle oksene får beregnet avlsverdier som er i tråd med avlsmålet på NRF, danner grunnlaget for utvalg av okser av Viking Rød. Det er, og har alltid vært, riktig å benytte noen gener fra Viking Rød inn i NRF-avlen. Dette betyr at oksene importeres som eliteokser, og det endelige vedtaket gjøres i eliteokseutvalget. Det legges vekt på avstamning og at oksene er gode for egenskaper der våre egne eliteokser har mangler. Målet er å ha 4 – 6 okser tilgjengelig til enhver tid.

For Holstein får vi innspill på kandidater fra medlemmer, samt at det plukkes av de beste tilgjengelige holsteinoksene hos Viking Genetics. Det vil også innen kort tid være tilgjengelig sæd av topp holsteinokser med Spermvital. Dette er okser som er selektert i Tyskland, og som har stått i Spermvital-produksjon i Østerrike. Det vil til enhver tid være 10–12 holsteinokser som tilbys av Geno. For Jersey er regelen at vi til enhver tid skal være tilgjengelig med de beste oksene fra bruksplanen hos Viking Genetics. Etter hvert har forbruket av Jersey dreid over til mer bruk av kjønnsseparert sæd. Det vil til enhver tid være 6–8 jerseyokser som tilbys.

For Brown Swiss har vi ikke hatt så stort utvalg. Her er forbruket lite, og vi har prioritert å finne okser som slektskapsmessig er forskjellige og ikke har utpregede svakheter. Det er 1–2 okser av Brown Swiss som er tilgjengelig.

Det er raselaget for Simmental som velger ut Fleckvieh-oksene. Her har vi hatt et utvalg på 4–6 okser.

Distribusjon

Vi får av og til henvendelser om at importsæd ikke er tilgjengelig ute i inseminørenes beholdere. For at vi skal lykkes med dette er det viktig at ønskene kommuniseres med inseminøren slik at sæden kan rekvireres fra sædruta. Sædruta har tilgjengelig ordinær sæd av alle disse rasene. Kjønnsseparert sæd må alltid spesialbestilles ca. 7 uker før forventet inseminering. Geno sitt kundesenter på telefon 950 20 600 tar imot spesialbestillinger av sæd.

Tabell 1. Oversikt over antall sæddoser benyttet av import mjølkeraser

2014

2015

Viking Rød

3 940

7 759*

Holstein

13 718

13 580

Jersey

4 168

4 876

Brown Swiss

675

661

Fleckvieh (Melkesimmental)

2 435

2 614

*Inkludert bruk av tre ungokser av Viking Rød

Geno avlsplan

Viking Rød er definert som NRF og kan velges inn blant NRF-eliteokser. Disse oksene vil da inngå som aktuelle kandidater i avlsplanen vurdert på bakgrunn av avlsverdier og kombinasjoner. Viking Rød er satt opp slik at hver enkelt okse kan utgjøre tre prosent av oksevalgene som blir foreslått som førstevalg i Geno avlsplan.Alle de andre importene kan velges inn som rase, men vurderes ikke som kombinasjoner i og med at avlsverdiene er beregnet på helt forskjellige grunnlag.

Tilfredsstille spesielle behov

Geno importerer sæd fra flere leverandører, men de fleste importene hentes fra Viking Genetics. Hvis kunder ønsker spesielle okser importert til egen besetning, lar dette seg gjøre i samsending med Geno sine importer uten ekstra kostnader. Leverandørene setter et minstekrav til Geno på 10 doser per okse før en bestilling effektueres.

Gi oss innspill

Geno ønsker at NRF skal være det foretrukne produktet, og vi er på vei inn i en meget spennende tid for NRF-kua med overgang til genomisk seleksjon (GS). Det vil allikevel være slik at det for noen er spennende å prøve alternativer, og her ønsker Geno å være en leverandør du skal være fornøyd med. Gi oss tilbakemelding hvis du har gode innspill som gjør oss enda bedre som leverandør.