GENO Medlemsinfo

GENO Medlemsinfo

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

Styrevedtak: Full fart framover på GS!

Styret i Geno fram til årsmøte 2016: Fra venstre: Adm.dir. Sverre Bjørnstad, Morten Bratengen (Brumunddal), Kjetil Larsgard (Hovet), Marit Lahlum Ruud (Stange), Jon Helge Sandal (Jølster), Torill Nina Midtkandal (Stryn), Jan Ole Mellby (Skjeberg), Inger-Lise Ingdal (Lensvik), Ole Magnar Undheim (Brusand) og Mari Trosten (Tana).

Foto: Rasmus Lang-Ree

Styret fikk på møtet i desember en oppsummering av arbeidet som er gjort med forbedring av metodikken rundt genomisk seleksjon (GS). Det er gjort et meget godt arbeid og vi har oppnådd en økning av sikkerheten på de fleste egenskapene, inkludert de lavarvelige. GS bidrar til en betydelig økning av avlsmessig framgang. Det jobbes fortsatt med forbedringer på både gamle og nye modeller.

Styrevedtak:

«Styret vedtar at avlsopplegget for NRF endres fra avkomsgransking til genomisk seleksjon. Overgangen skjer gradvis gjennom 2016.

Det sendes ikke ut nye ungokser fra februar 2016, og kravet til bruk av ungokser vil da reduseres.

Når genomisk seleksjon er fullstendig implementert ber styret om en tilbakemelding om hvordan avlsmålet påvirkes av genomisk seleksjon.»

Les mer om saken på side 6.

Årsmøtet i Geno

Møtet foregår på Scandic hotell Hamar 15.-16. mars 2016.

Innkalling og saksliste sendes til de det gjelder senere.

Nye regioner i Geno tilsvarer Tine sine eierområder

Styret har ansvar for å bestemme regioner i Geno. Etter eksisterende vedtekter er det fortsatt regioner i Geno, mens forslaget på nye vedtekter foreslås regionbegrepet endret til områder.

Genos regioner endres fra fem til fire

Nord omfatter fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Midt omfatter fylkene Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Sørvest omfatter fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest- og Aust-Agder.

Øst omfatter Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus og Oslo og Østfold.

Administrativt innføres endringen så fort som mulig. Det som omfatter vedtekter foreslås endret på årsmøtet i 2016.

Priser 2016 (endres fra 1.1.2016)

Det blir ingen endring i sædprisen fra nyttår. Det vil si at alle okser fortsatt prises etter avlsverdi.

Prisen på inseminering vil øke med kr 10,- pr. inseminering slik at inseminasjon ved tekniker koster kr 310,- og inseminasjon ved veterinær kr 340,-

Nye priser ellers:

Besøksavgift uten samtidig inseminasjon tekniker kr 215,-

Besøksavgift uten samtidig inseminasjon veterinær kr 230,-

Drektighetskontroll utført av tekniker kr 45,-

Tillegg for lørdager, per besøk (inkl. 24.12 og 31.12) kr 80,-

Tillegg for søn- og helligdager (per besøk) kr 160,-

Tillegg for 1. juledag, 1. nyttåsdag, 1. påskedag, 17. mai (per besøk) kr 290,-

Ekspedisjonsgebyr ved spesialbestilling av sæd kr 500,-

Vedtekter

Vi takker for alle gode innspill fra lokallagene i høringsrunden. Alt ble samlet til styremøtet i desember og styret gjorde bare små justeringer i forhold til det utsendte høringsnotatet.

Styret innstiller overfor årsmøtet på at vedtektsforslaget slik det foreligger etter styrets gjennomgang, fremlegges for årsmøtet 2016 til godkjenning.

Dette innebærer blant annet behov for å velge noen flere årsmøteutsendinger enn i dag. For å få et fulltallig årsmøte i 2017, må årsmøtet i 2016 gjøre noen suppleringsvalg i forhold til sammensetning av årsmøtet. Styret ber derfor sentral valgkomite om å forberede suppleringsvalg av eiervalgte årsmøteutsendinger til årsmøtet i 2017 på denne måten: Forutsatt at alle eksisterende årsmøteutsendinger kan fortsette, velges 3 nye utsendinger fra midt, 1 fra sørvest og 3 fra øst. Det velges ett nytt varamedlem fra øst. Nummerrekkefølge for varamedlemmer i midt, sørvest og øst bestemmes ved loddtrekning, dette valget gjelder for ett år, til og med årsmøtet 2017.

Valg av eiervalgte årsmøteutsendinger, i samsvar med nye vedtekter vedtatt på årsmøtet i 2016, skal første gang skje i 2017.