Organisasjon
Årsberetning og regnskap Geno SA 2015

Historisk vedtak om GS

Styrets vedtak om gradvis innfasing av genomisk seleksjon representerer den største endringen i avlsopplegget på NRF siden avkomsgransking ble innført på slutten av 1950-tallet.

Administrerende direktør
Sverre Bjørnstad

sb@geno.no

Styreleder
Jan Ole Mellby

jan.ole.mellby@geno.no

2015 har vært et år der melk og storfekjøtt har vært i fokus i mange ulike sammenhenger. Et politisk lederskap som har utfordret og satt næringa under press og en økende oppmerksomhet om mat- produksjon og matkvalitet har økt bevisstheten rundt betydningen av et sterkt norsk landbruk.

Antibiotikaresistens på dagsordenen

De negative sidene ved overforbruk av antibiotika til produksjonsdyr har virkelig kommet på dagsordenen, noe som i 2015 rammet produksjonen av kylling meget sterkt. Dette er ikke et norsk fenomen, og i de internasjonale sammenligningene kommer vi som næring svært godt ut med lavest antibiotikabruk i Europa.

Økt optimisme

Vi ser en betydelig effektivitetsøkning i norsk melkeproduksjon, og årsavdråtten i kukontrollen ble på 8 147 kg EKM. Det betyr at vi nå er med i Europatoppen når det gjelder ytelse per ku. At vi klarer dette, samtidig som vi har beholdt en meget god melkekvalitet, en fortsatt økning av fett- og proteinprosent og har en god dyrevelferd som basis, ser vi som svært bra.

Avdråttsøkningen må også ses i lys av et fôrår med varierende kvalitet. Vi skulle gjerne sett at mer av kraftfôret hadde blitt erstattet av egenprodusert grovfôr av god kvalitet. Nettopp kostnaden og kvaliteten på grovfôr er en av næringas utfordringer framover. Hvis vi gjennom det store forskningsprosjektet Foods of Norway klarer å forbedre kvaliteten og samtidig utvikle bedre norske proteinkilder, vil det styrke hele næringa både i et selvbergings- og klimaperspektiv.

Vi opplever en positiv optimisme i næringa. Denne er ikke likt fordelt og er mest tydelig i områder der det er et sterkt faglig miljø. Det har vært en dreining der det nå er mange som satser på ombygging og tilpasninger i eksisterende bygninger. Robotteknologien gjør seg gjeldende innenfor stadig nye områder og benyttes ikke lenger bare til melking. Vi ser også at roboter benyttes med hell i mindre besetninger.

Justering av avlsmålet

I 2015 ble det foretatt en justering av avlsmålet for NRF med en økning av vektleggingen på egenskapen jur.

Egenskapene melk og kjøtt ble holdt uendret. Vekta på egenskapen mastitt ble redusert og omdefinert til jurhelse. Denne er nå sammensatt med 40 prosent vekt på celletall og 60 prosent på klinisk mastitt. I tillegg ble kalvehelse, fruktbarhetsrelaterte sykdommer og kalveoverlevelse tatt inn som nye egenskaper i avlen.

Overgang til genomisk seleksjon (GS)

Mest ressurser ble det i 2015 brukt på utviklingsarbeid som ligger til grunn for styrets vedtak om å fase ut avkomsgranskingen til fordel for GS. Dette representerer den største endringen i avlsopplegget på NRF siden granskingen ble innført på slutten av 1950-tallet. Geno har hatt et meget godt system for avkomsgransking der stor bruk av ungokser, og dermed store dattergrupper, har gitt avlsverdier med høy sikkerhet også på egenskaper med lav arvbarhet. Dette har stilt spesielle krav til at den nye GS-teknologien må fungere godt for å konkurrere ut det eksisterende systemet. Etter at storfegenomet var kartlagt i 2009, har det pågått et intenst forskningsarbeid over hele verden for å kunne anvende denne nye kunnskapen inn i de aktive avlsoppleggene. Hovedeffekten av GS-teknologien oppnås ved at generasjonsintervallene kan halveres.

Styrevedtaket om overgang til GS er fattet på et solid faglig grunnlag og Geno ser med spenning fram mot videre implementering. Ikke minst har vi forventninger til å kunne utnytte hunndyrene mer effektivt i det framtidige avlsopplegget. Dette mener vi også gir grunnlag for økt interesse for avlen.

Samlokalisering med Norsvin og Tyr

Geno flyttet i mai inn i felles kontorlokaler sammen med Norsvin og TYR. Hensikten er å bygge et sterkere fagmiljø, samtidig som vi på noen definerte områder evner å redusere kostnadene. Det er igangsatt fire prosjekter hvor det nå arbeides målrettet for å kunne ta ut synergieffekter. Dette gjelder innen områdene økonomi og regnskap, IT, FoU og innkjøp. På innkjøp har økt volum og systematisk jobbing allerede gitt effekt for alle tre organisasjonene.

Organisasjonene har nå felles regnskapsleder og i løpet av 2016 vil vi være over på felles regnskapssystemer. Vi ser et betydelig potensial for å ta ut effekter over tid både innen IT og FoU. Vi opplever at det vil kunne være synergier også på andre områder, noe som er vesentlig enklere med dagens samlokalisering. Alle organisasjonene er i tillegg med i Arena Heidner. Dette bidrar til at vi kompenserer manglende størrelse gjennom gode samarbeidsløsninger.

Styret i Geno 2015: Fra venstre Ole Magnar Undheim, Inger-Lise Ingdal, Jan Ole Mellby, Torill Nina Midtkandal, Mari Trosten, Marit Lahlum Ruud, Jon Helge Sandal og Morten E. Bratengen. Foran fra venstre Kjetil Larsgard og administrerende direktør Sverre Bjørnstad. Bildet er tatt i forbindelse med styreturen til Jæren og Jærmessa i august.

Foto: Mari Bjørke

Klimautfordringen

Utfordringene med menneskeskapte klimaendringer er for alvor kommet på dagsordenen. Dette kommer helt klart til å legge premisser for politikkutforming, og det blir viktig at vår næring også gjennomfører tiltak som kan gi et bidrag i positiv retning. Ikke for å bagatellisere utfordringene, men sett i et historisk perspektiv er det lov å være noe undrende til at det er rødt kjøtt som er blinket ut som en av de viktige årsakene til dagens situasjon og ett av de områdene som skal bære belastningen framover. I 1910 var det i Norge om lag en million storfe, hvorav cirka 700 000 melkekyr. I 2015 er det om lag 250 000 melkekyr. Med cirka 450 000 færre kyr produseres det rundt regnet 500 millioner kg mer melk, og produksjonen av storfekjøtt er økt fra 30 til 80 millioner kg.

Sannsynligvis må forklaringen på menneskeskapte klimaendringer søkes andre steder enn i produksjonen av rødt kjøtt. I en situasjon der matvareproduksjonen må økes, blir det et paradoks at fokuset settes på drøvtyggerne, da disse er i stand til å produsere høyverdig mat på grasarealer.

Økende eksport

Internasjonal vekst er en av fire hovedpilarer i Geno sin strategi. 2015 ble et godt år for Geno Global as og vi vurderer at det er et betydelig potensial for videre vekst. Den svært anstrengte økonomien i europeisk melkeproduksjon har medført hard konkurranse om kundene. Mange har valgt å bruke opp sædlageret i dunkene i stedet for å kjøpe ny sæd.

Vi har også tidligere erfart at i perioder med stort behov for kostnadsreduksjoner, har det slått positivt ut for salget av NRF. Vårt fremste salgsargument er å kunne dokumentere stort produksjonspotensial og lave kostnader. Det er interessant å merke seg at Henk Schoonvelde, en av de nederlandske produsentene som har brukt NRF inn i sitt avlsopplegg de siste 10 årene, i en sammenligning foretatt av European Dairy Farmers (EDF) kom ut med en nettofortjeneste som er 568 euro høyere per ku i 2014 enn gjennomsnittet av de hollandske produsentene som er med i EDF.

Dessverre er Irland et marked hvor vi ikke har lyktes i tråd med våre planer. Derimot har vi lyktes meget godt i Polen, og styret har derfor besluttet at vi i 2016 skal bruke mindre ressurser på Irland til fordel for bedre oppfølging i Polen.

I november besøkte daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug avlsorganisa­sjonene Norsvin, Geno og Tyr som alle er bærebjelker innen biotekmiljøet i Norge. Her hilser hun på NRF-oksen 11039 Skjelvan på Store Ree mens NRK Hedmark og Oppland gjør sine TV-opptak.

Foto: Mari Bjørke

Norske datterselskaper

SpermVital as har hatt en meget positiv utvikling i 2015. Om lag 18 prosent av sæden som er omsatt i Norge er nå med SpermVital-teknologi. Det er inngått avtaler med flere seminselskaper i Europa, og interessen for produktet er klart økende. Det ble i 2015 innvilget et stort forsknings- prosjekt for å tilpasse teknologien til bruk på svin. Til sammen har selskapet FoU-prosjekter til en samlet verdi av 45 millioner kroner de neste tre årene.

Cryogenetics as har tatt en ledende posisjon innenfor reproduksjon på fisk. Flere avls- og havbruksselskaper omtaler Cryogenetics som en viktig teknologileverandør i forbindelse med selskapenes framtidige vekst. Satsingen mot zebrafiskmarkedet i USA har imidlertid vist seg mer krevende enn forutsatt og det tar tid å få innpass med selskapets teknologi i dette markedet. Likedan er styrets vurdering at en i 2016 må vurdere selskapets forretningsmodell mot oppdrettsnæringen.

Teknologien er meget etterspurt, men selskapet bærer i dag en for stor risiko knyttet til de ulike biologiske forholdene som påvirker tidspunkt og volum ved frysing av melke. Zebrafisk, forretningsmodell med økt inntjening og videre utvikling av nye teknologier får hovedfokus i 2016.

BoviBank as ble besluttet avviklet som eget selskap i 2015. Intensjonen med BoviBank var å koble dataene til Tine og Geno for å kunne påvise hvilke gener som styrer ulike funksjoner. Vi mente også det kunne være et potensial for å benytte data fra våre databaser til sammenlignende studier på mennesker. Vi lyktes ikke med dette arbeidet og valgte derfor å avvikle selskapet. Muligheten for tilsvarende samarbeidsprosjekter er imidlertid videreført i en avtale mellom Geno og Tine.

BioBank as. I forbindelse med omlegging til genomisk seleksjon får BioBanks virksomhet en økende betydning for avlsselskapene. Vi vurderer selskapets aktivitet nå som et viktig avlstiltak. De har investert mer i robotisering og øker dermed kapasiteten, samtidig som enhetskostnadene reduseres. Mattilsynet har åpnet opp for at den enkelte produsent skal kunne ta DNA-prøver ved hjelp av en spesiell merketang. BioBank vil være godt rustet til å håndtere økt mottak av DNA-prøver fra hunndyr, når dette etableres som et tilbud i 2016.

Unike i et globalt marked

Andelen semin økte med én prosent i 2015. Dette kan synes lite, men for Geno er det en milepæl at en nedadgående trend nå er snudd. Å øke seminandelen til 90 prosent innen 2018 er ett av Geno sine strategiske mål. Vi fikk en økning på 24 prosent i inseminasjon med kjøttfe, noe som er i tråd med signaler i markedet.

For både melk, storfekjøtt og avlsmaterialet blir markedsplassen stadig mer global. I Norge ser vi dette gjennom økende import og konkurranse. Det å kunne differensiere produktene gjennom å tilby noe som er unikt, og som er krevende å kopiere, får en økende betydning. De som er hardest rammet av melkekrisa i Europa er de som har satset på volum og kostnadseffektivitet, mens de som har klart seg best er de som har satset mot mer lokale markeder og spesialiteter. Spørsmålet er om næringa i 2016 bør bruke noe tid på å definere område hvor vi kan være unike, og deretter legge en strategi for hvordan dette skal bidra til å sikre både det norske markedet og eventuelt ta noen kvalitetssegmenter internasjonalt. Dette vil få økt aktualitet når eksporten av Jarlsberg utfordres.

Tabell 1. Avlsmål for NRF

Egenskap

Vektlegging (%)

Melk

28

Jurhelse

18

Fruktbarhet

18

Jur

18

Kjøtt

6

Andre sykdommer

4

Klauvhelse

4

Bein

2

Lynne

1

Kalvingsvansker

0,5

Dødfødsler

0,5

Tabell 2. Fylkesvis oversikt over semintilslutningen

Fylke

Semintilslutning %

Endring fra 2014 i %

Østfold

87,40

2,9

Akershus

82,22

0,2

Hedmark

92,78

1,4

Oppland

82,26

0,0

Buskerud

85,31

1,4

Vestfold

87,13

1,9

Telemark

87,52

-0,7

Aust-Agder

62,20

-0.5

Vest-Agder

79,08

-0,4

Rogaland

77,72

1,2

Hordaland

88,71

0,3

Sogn og Fjordane

94,99

0,6

Møre og Romsdal

89,40

0,6

Sør Trøndelag

86,87

0,8

Nord Trøndelag

88,92

0,9

Nordland

86,66

0,4

Troms

84,13

0,3

Finnmark

80,31

4,2

Landet

85,66

0,8

Tabell 3. Kunstig sædoverføring 2014/2015

Fylke

NRF Ant. 1.g. ins.

Andre mjølkeraser Ant. 1.g. ins.

Kjøttfe Ant. 1.g. ins.

Ant. 1.g. ins.

% i forhold til 2014

Østfold

5409

677

296

6382

-1,7

Akershus/Oslo

4974

290

523

5787

1,8

Hedmark

17006

764

1582

19352

0,2

Oppland

31015

1416

1930

34361

1,1

Buskerud

5287

365

670

6322

0,3

Vestfold

3098

35

321

3454

1,8

Telemark

2452

224

454

3130

8,5

Aust-Agder

1912

49

112

2073

11,3

Vest-Agder

5843

400

463

6706

5,5

Rogaland

36746

5954

1521

44221

2,2

Hordaland

13721

871

356

14948

2,3

Sogn og Fjordane

20606

702

545

21853

1,6

Møre og Romsdal

26721

1228

651

28600

2,1

Sør-Trøndelag

26485

1752

654

28891

1,5

Nord-Trøndelag

33026

1169

1440

35635

1,6

Nordland

19070

481

873

20424

-0,7

Troms

5386

213

225

5824

3,3

Finnmark

3025

142

34

3201

2,2

Sum landet

261782

16732

12650

291164

1,6

Resultatregnskap 2015

(alle tall i tusen kroner)

Geno SA

Geno SA

Morselskapet

Konsernet

2014

2015

RESULTATREGNSKAP

2015

2014

Driftsinntekter

89 482

91 590

Salgsinntekter

131 742

120 358

8 260

6 155

Salg til datterselskap

-

-

39 004

45 674

Annen driftsinntekt

48 422

41 407

161 549

169 480

Semintjenesten

169 480

161 549

298 295

312 899

Driftsinntekter

349 644

323 314

Driftskostnader

29 155

39 755

Vareforbruk

36 526

27 467

45 904

35 697

Lønnskostnader

52 757

56 594

7 050

8 345

Av- og nedskrivning på driftsmidler

14 345

11 390

55 434

49 372

Annen driftskostnad

66 075

67 873

163 480

166 488

Semintjenesten

166 488

163 480

301 023

299 657

Sum driftskostnader

336 191

326 804

-2 728

13 242

Driftsresultat

13 453

-3 490

Finansinntekter og -kostnader

11

-

Gevinst ved salg av aksjer

-

11

-

-

Resultatandeler fra tilknyttede selskaper

-4 350

-3 506

890

796

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

-

-

348

575

Renteinntekt

784

533

2 264

3 146

Annen finansinntekt

3 704

3 327

-

27

Rentekostnad til foretak i samme konsern

-

-

1 338

1 872

Rentekostnad

2 056

1 127

670

1 187

Annen finanskostnad

1 228

904

1 505

1 431

Netto finansposter

-3 146

-1 666

-1 223

14 673

Resultat før skattekostnad

10 307

-5 156

-

-

Skattekostnad

579

351

-1 223

14 673

Årsoverskudd/Årsunderskudd

9 728

-4 805

Minoritetens andel av resultat

255

52

Majoritetens andel av resultat

9 473

-4 857