Fruktbarhet

Drektighetstest på mjølk

Med PAG testes mjølka for et protein som er helt spesifikt for drektighet.

Per Gillund

Fagsjef/veterinær i Geno

per.gillund@geno.no

Liv Sølverød

Laboratoriebestyrerinde Tine Mastittlaboratoriet og Seksjonsleder i Tine Rådgiving

Nå er det mulig å sende inn en melkeprøve for å få testet om kua er drektig. Testen kan utføres fra dag 35 etter inseminasjon forutsatt at det har gått minst 60 dager fra kalving.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Tine og Geno introduserte i 2015 en ny drektighetstest på mjølk. Testen er basert på analyse av et protein, pregnancy associated glykoprotein (PAG), som skilles ut fra embryoets fosterhinner, og kan påvises i mjølk. Proteinet er spesifikt for drektighet og har en sikkerhet på 97–98 prosent. Dyr kan testes fra dag 35 etter inseminasjon, men etter hvert som vi får mer erfaring med testen kan det bli aktuelt å gå ned til ca. 30 dager. Testen er ikke pålitelig før ca. dag 60 etter kalving. Årsaken til dette er at proteiner fra forrige drektighet har lang utskillelsestid og kan innvirke på analyseresultatet. Mjølkeprøver for denne type drektighetstest sendes til Tine, Mastittlaboratoriet, Molde, hvor analysen skal utføres. Testen anvendes allerede i mange land, blant annet både Sverige og Danmark. Testen produseres i USA og leveres fra IDEXX.

Et supplement til vanlig drektighetskontroll

PAG-testen vil være et supplement til vanlig drektighetskontroll utført av veterinærer eller semintekniker. Det er naturligvis opp til den enkelte produsent om en vil benytte seg av tilbud om PAG-test eller ordinær drektighetskontroll. PAG-test vil først og fremst være aktuelt for produsenter som av ulike grunner ikke benytter inseminør/veterinær til drektighetskontroll. I enkelte områder kan dette bero på at inseminør/veterinær ikke har gode nok ferdigheter til å stille sikker diagnose 5–6 uker etter inseminasjon. Fordelen med tradisjonell drektighetskontroll er at en da får svar på stedet. Produsenten slipper å vente på tilbakemelding fra laboratoriet og tomme dyr kan undersøkes og eventuelt behandles ved samme veterinærbesøk. Testen er naturligvis ikke aktuell for kviger som ikke har kalvet. For kvigene er tradisjonell undersøkelse eneste måte å sjekke drektighet på. PAG kan også være et aktuelt alternativ for testing av ammekyr. Det kan være forbundet med en viss risiko å ta ut mjølkeprøve fra ammekyr, men muligheten er der.

Vær obs på embryodød etter dag 35

På samme måte som ved tradisjonell drektighetskontroll må produsenten følge dyr som testes/undersøkes tidlig etter inseminasjon. Dette fordi det er en viss risiko for embryodød også etter dag 35, sjøl om de fleste embryo­tap skjer tidligere i drektigheten. Ved mistanke om ny brunst etter positiv test må slike kyr derfor testes med ny prøve eller undersøkes av veterinær.

Forsendelse av prøver, prøvesvar og oppfølging

Mjølkeprøver skal tas ut i vanlige speneprøveglass og sendes til Mastittlaboratoriet i Molde i adressert forpakning. Rekvisisjonsskjema for PAG-undersøkelse må fylles ut og legges ved. Resultatene rapporteres direkte fra laboratoriet til Kukontrollen. Produsentene finner svar på enkeltkyr i Fjøsloggen (https://medlem.tine.no). Noen PAG-tester vil kunne gi usikkert resultat. I slike tilfeller bør produsenten sende inn ny prøve eller få veterinær eller tekniker til å drektighetskontrollere kua. Dyr som er negativ på PAG-test, bør følges opp med brunstkontroll, eventuelt undersøkes av veterinær. Ved usikkert eller negativt resultat må produsenten sjekke at prøven ikke er tatt ut før dag 60 etter kalving eller før dag 35 etter siste inseminasjon. Testen koste 75 kroner pr. prøve.