Tema: gjødsel

Muligheter med gjødselseparering

Billig strø, bedre utnytting av næringsstoffene, redusert lagringsbehov og kommersielle produkter er noen av mulighetene som åpner seg når gjødsla separeres i en fast og en flytende fraksjon.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tekst og foto

Separering av gjødsla i en fast og en flytende fraksjon åpner mange muligheter.

I Danmark har gjødselfiber (den faste fraksjonen etter separering) fått vind i seilene som strømiddel. Som strø er gjødselfiber et aktuelt alternativ til sand. En FarmTest har oppsummert erfaringene fra 11 besetninger som har prøvd dette.

Fordelene

Gjødselfiber gir et mjukt underlag i liggebåsene. Noen av bøndene hadde tatt ut madrassene og lagd sengebåser, mens resten brukte gjødselfiber som strø oppå madrassene. Erfaringen er at gjødselfiber gir god dyrevelferd, er skånsomt mot kyrne (lite håravfall og hevelser/trykkskader på beina) og gjør at kyrne holder seg rene. I FarmTesten mener en også at det blir et billig strø, men dette er avhengig av besetningsstørrelsen. Gjødselfiber er også mye mer skånsomt mot gjødselhåndteringsutstyret enn sand er. I gjennomsnitt ble det brukt ca. 5 kg gjødselfiber pr. liggebås pr. dag enten det var sengebås eller liggebås med madrass. Med madrasser på det strøs daglig, mens sengebåser kan strøs en gang pr. uke.

Jurhelse kan bli en utfordring

Gjødselfiber er i motsetning til sand et organisk materiale og kan innebære økt risiko for opphoping av smittestoffer. Av besetningene som var med i FarmTesten ble jurhelsen uendret eller bedre etter overgang til gjødselfiber som strø i seks besetninger, mens i fem av besetningene ble det problemer med jurhelsen eller at strøet ble mistenkt for å være årsak til jurhelseproblemer. Det vanligste er at det oppstår problemer med Klebsiella-bakterien. For fire av besetningene gikk celletallet ned i en toårsperiode etter at de startet med gjødselfiber, og i sju besetninger steg celletallet. På fire av gårdene ble gjødselfiber blandet med midler som kritt, hydratkalk eller Stalosan for å forebygge problemer med Klebsiella, men effekten er usikker.

Investering og drift

I rapporten oppgis det en kostnad for separator inklusive pumpe og montering til DKK 315 000. Kapasiteten til separatoren kan være opp til ca. 30 kubikkmeter i timen. Strømforbruket er ca. 38 kilowattimer pr. liggebås og år. Fiberfraksjonen hadde på de danske gårdene en tørrstoffprosent fra 26 til 42 (34 i gjennomsnitt). For at gjødselfiber skal brukes som strø bør tørrstoffprosenten være på minst 30. Det er viktig å finne en rasjonell måte å få strøet ut i liggebåsene (strømaskin, minilaster, hengebane eller lignende).

Flere muligheter

Den flytende fraksjonen fra gjødselsepareringen egner seg svært godt til lokal spredning med slangesystem. Ved spredning på eng er det en fordel at fiberdelen i gjødsla er fjernet. Fraksjonen kan også benyttes til biogassproduksjon, før restfraksjonen brukes som gjødsel. Innholdet av plantetilgjengelig nitrogen (uorganisk) i den flytende fraksjonen er høyt, samtidig som fosforinnholdet er lavt. Hvis den faste fraksjonen ikke skal brukes til strø kan den brukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Det reduserte volumet gir billigere transport. Den faste fraksjonen kan også brukes til produksjon av kommersielle jordforbedringsprodukter eller forbrennes. Fraksjonen kan komposteres, tørkes eller pelleteres og kan også blandes med andre gjødseltyper. Mobile anlegg kan brukes til leie-separering hos andre bønder.

Råd om bruk av gjødselfiber som strø

  • Det må kun brukes fersk, nyseparert gjødselfiber (unngå varmgang)

  • Tørrstoffinnholdet må være på minst 30 prosent

  • La strøet tørke i liggebåsen før nytt tilføres

  • Jevn ut gjødselfiberen i liggebåsen (viktig for tørking)

  • Hold liggebåsene rene og tørre

  • Vær oppmerksom på risiko for jurhelseproblemer

*FarmTest nr. 98, 2015: Fiberfraktion fra gylle som strøelse i sengebåse til malkekøer

GJØDSELSSEPARERING

  • Skiller blautgjødsla i fiberfraksjon (10 – 15 prosent) og flytende fraksjon (85 – 90 prosent)

  • Fiberfraksjonen har tørrstoffinnhold på 30 til 35 prosent

  • Fiberfraksjonen har mye fosfor (60 – 90 prosent av totalfosfor i gjødsla havner i fiberfraksjonen) og organisk nitrogen

  • Flytende fraksjon har tørrstoffinnhold på 2 – 3 prosent og har mye uorganisk nitrogen og kalium

*På youtube (søk på «fan separator norway») ligger det en fil som viser prøvekjøring av separator på Genos venteokseanlegg på Store Ree i Stange