Fruktbarhet
Faktorer som påvirker brunsten, del 3

Fôring og brunst er ikke sant?

Det er faktisk lite som tyder på at fôringen har noen direkte betydning for hvordan brunsten arter seg.

Guro Sveberg

Veterinær i Tine

guro.sveberg@tine.no

Høyere ytelse gir lavere sjanse for å se brunst. En økning i melkeytelse på knapt 8 kg er vist å gi 1,7 ganger (60 prosent) lavere sjanse for å se brunst.

Foto: Rasmus Lang-Ree

De siste 10–15 årene har vi blitt klar over hvor viktig fôring er for fruktbarhet. Men er det viktig for brunstuttrykk? Nei, det er det faktisk lite som tyder på. Som rådgiver er jobben min å sortere det viktige fra det mindre viktige og derfor har jeg gått gjennom litteratur for å se på ulike faktorer som påvirker brunst. I tidligere Buskapsartikler har vi beskrevet hvordan halthet, underlag, plass, beiting, melkeytelse, varmestress og rase er dokumentert viktig for brunstuttrykk.

Fôring ikke årsak til dårlig brunst

En forutsetning for å vise brunst, er at kua har aktive eggstokker. Det påvirkes av fôring og andre faktorer som vi har beskrevet i tidligere artikler. Men når vi skal vurdere årsak til dårlig brunst på kyr som har normal eggstokkfunksjon, så forteller internasjonal forskning oss pr. i dag at fôring ikke er det første man bør tenke på som årsaksfaktor. Her kunne jeg nesten slutte artikkelen bare for å få bønder og vi som skal hjelpe bonden til å slutte å mase om fôringa når det er dårlig brunst og først be veterinæren finne ut om kua virkelig har normal eggstokkfunksjon!

Mineraler kan kanskje påvirke brunst

De siste 30 årene har et utall artikler beskrevet viktigheten av energibalanse og proteininnhold for god fruktbarhet. I den samme perioden har enkelte forskere også sett på hvordan disse faktorene påvirket brunstuttrykket på kyr med normal eggstokkfunksjon, uten å finne noen sammenheng. Det er antydet at et antall mineraler (kobber, kobolt, zink, jod, mangan og fosfor) kan påvirke brunst, men det er få nyere undersøkelser om mineralers betydning.

Høyere ytelse gir lavere sjanse for å se brunst

Nyere forskning i Frankrike har vist hvordan kroppsfett (hold) påvirker eggstokkfunksjon (syklisitet), befruktning og tidlig embryodød, mens melkeytelse påvirket brunstuttrykk og sen embryodød. De samme forskerne foreslår allikevel at dårlig hold under en «terskelverdi» kan forklare brunstmangel. Men dette er på svært tynne kyr med holdverdier på 2 eller lavere som vi sjelden ser her hjemme. En økning på 0,66 i holdpoeng økte for slike kyr sjansen for å se brunst med 1,6 ganger. Ved høgere hold var det melkeytelsen, uavhengig av holdet på kua, som påvirket brunstuttrykk. I våre egne forsøk fant vi at økt hold ga mer mottatte (reseptive) brumsttegn. En økning i melkeytelse på knapt 8 kg er vist å gi 1,7 ganger (60 prosent) lavere sjanse for å se brunst. Denne utfordringen blir spesielt stor i båsfjøs der det ikke er så lett å observere mindre tydelige brunsttegn (snusing, kjevehviling, forsøk på ridning) som vi vet blir hyppigere ved økt ytelse. Vi registrerte statistisk sikkert at andelen forsøk på ridning (ikke fullført oppritt) økte med økende ytelse i vårt eget forsøk i Irland.

Selv om det altså ikke er funnet noen direkte sammenheng mellom fôring og brunst så er det er dokumentert at brunst påvirker fôropptak i ulike forsøk, inkludert vårt eget. Redusert fôropptak er altså et av mange brunsttegn.

Få sjekket kyr som ikke viser brunst

Konklusjonen min blir at har du kyr som ikke har vist brunst i normal tid så ring dyrlegen din og be hen om å sjekke dyra. Det gir deg en pekepinn på om det er brunstkontrollen eller forhold ved kua som gir svakere brunst. Hold og energidekning er viktige årsaker til dårlig eggstokkaktivitet. Normal tid for å vise brunst etter kalving vil si etter ca. 6 uker, da man vanligvis begynner å inseminere. Hovedregelen er fortsatt at man bør vente til børen er klar ved 5–6 uker og at andelen omløp synker ved påfølgende inseminasjoner etter kalving. For du inseminerer vel? Det er et betimelig spørsmål å stille i et så utviklet land som Norge, der vi faktisk ligger etter mange land i andel som insemineres i melkeproduksjonen. Å undersøke kyr som ikke har vist brunst kan altså si mye om årsakene til eventuelle fruktbarhetsproblemer i besetningen. Derfra kan man begynne å nøste seg videre. Trenger du hjelp så samarbeider rådgivningsapparatet med den lokale veterinæren din.