Vi i TINE

Sammenlign dine Mjølkonomi-tall med bruk som driver med det samme som deg!

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Nøkkeltall. Her reflekterer nå alle «barer» din sammenligningsgruppe.

Foto: TINE

Vi har lansert første versjon av referansegrupper. I dine Mjølkonomi-rapporter vil du nå kunne velge å sammenligne deg med bruk som har et driftsopplegg tilsvarende ditt.

I denne første versjonen blir du sammenlignet med en ­forhåndsinnstilt sammenligningsgruppe – Standard referansegruppe. Følgende utvalgskriterier inngår i denne løsningen:

  • Sone distriktstilskudd mjølk: Ved siden av selve tillegget som betyr noe for det økonomiske resultatet, ser vi også at «sone» er en god indikasjon på driftsforholdene noe som gjør at vi vektlegger dette kriteriet.

  • Meierileveranse: Vi deler inn i fire grupper innenfor hver mjølkesone

  • Driftsform: Konvensjonell eller økologisk

  • Bruksform: Enkeltbruk eller samdrift

I «Årsrapport Storfe», som ­viser sum av inntekts- og kostnadsposter, vil sammenligningstallene alltid være sterkt påvirket av volum. Selv om vi for eksempel deler inn i fire leveransegrupper vil eksempelvis gjennomsnittet blir beregnet av alle bruk mellom 133 tonn og 200 tonn.

Derfor er sammenlignings­tallene mest interessante når vi ser på «Nøkkeltall pr. enhet». Her vil du finne dine referansetall i to visninger; i Nøkkeltallspanelet, som vist under, og i en underliggende grafisk trend visning.

I Nøkkeltallspanelet

I eksempelet Mjølk minus fôr for dette bruket:

Gjennomsnittet 3,00 kr/liter er gjennomsnittet av alle bruk i sammenligningsgruppen

Verdiene 2,56 og 3,45 kr/liter ­sier at 95 prosent av alle ­brukene i sammenligningsgruppen er innenfor disse verdiene

For dette aktuelle bruket ser vi at Mjølk minus fôr ligger utenfor baren. Det vil si at eget ­resultat er blant de 2,5 prosent av brukene med høyest verdi.

Videreutvikling

I neste versjon Mjølkonomi vil det bli mulighet for den enkelte å ­sette sammen «Min referansegruppe», der du selv ­velger ­hvilke kriterier du vil ha med i referanse­gruppen. Ved siden av de fire ­kriteriene som inngår i Standard referansegruppe vil du ­kunne sortere på tre nye kriterier:

  • Sone sesongtillegg/trekk mjølk

  • Mjølkesystem

  • Fôringssystem

Selv om vi nå i første omgang lanserer denne løsningen i Mjølkonomi, er dette utviklet som en selvstendig løsning, slik at vi etter hvert kan benytte denne i andre visninger i den kommende TINE Bedriftsstyring PLUSS.

Les mer om sammenligningsgrupper på medlem.tine.no/fagprat/driftsledelse