Fruktbarhet

Mineraler og vitaminer er nødvendig for god fruktbarhet

Mangel på mineraler og vitaminer kan føre til utsatt pubertet hos kviger, forsinket igangsetting av brunstsyklus etter kalving, brunstmangel, omløp og eggstokkcyster.

Per Gillund

Fagsjef i Geno

per.gillund@geno.no

Vibeke Tømmerberg

Veterinær i Animalia

vibeke.tommerberg@animalia.no

En hovedregel er at mjølkeku, ammekyr og kviger som får mindre enn fire kg kraftfôr daglig trenger ekstra tilskudd for å dekke sine behov.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Optimal tilførsel av mineraler og vitaminer er nødvendig for god reproduksjonsevne hos storfe. Dyas behov for mineraler og vitaminer dekkes i stor grad gjennom grovfôr, beite og kraftfôr. Grovfôr og beite i Norge har lave nivåer av en del mineraler og vitaminer. Kraftfôret er tilsatt mineraler og vitaminer og blir derfor en viktig buffer i fôrrasjonen. En hovedregel er at mjølkeku, ammekyr og kviger som får mindre enn ca. fire kg kraftfôr daglig trenger ekstra tilskudd for å dekke sine behov. Dyr i vekst og dyr som får ukonvensjonelle fôrrasjoner trenger også tilskudd. Det finnes ulike måter å sørge for dekning på for å ivareta god fruktbarhet og helse.

Hvordan virker mangel inn på fruktbarheten

Det er særlig sporelementene (mikromineralene) selen, jod og kobber som det kan bli mangel på i mange fôringssituasjoner. Risiko for mangel varierer rundt omkring i landet avhengig av mengde sporstoffer i jordsmonnet. Mangel kan gi ulike utslag i forhold til fruktbarhet. Utsatt pubertet hos kviger, forsinket igangsetting av brunstsyklus etter kalving, brunstmangel, omløp og eggstokkcyster er eksempler på negative effekter på fruktbarheten. I tillegg kan aborter og dødfødte og svakfødte kalver opptre ved visse mangeltilstander. Studier viser at mikromineralenes innvirkning på fruktbarhet er hovedsakelig indirekte ved at mangel har følgende effekter:

  • Negativ innvirkning på vommas mikroflora.

  • Reduksjon av enzymaktiviteten som i neste omgang har en hemmende effekt på syntesen av hormoner og energi- og proteinomsetningen.

  • Negativ innvirkning på celler og celledelingen i reproduksjonsorganene og i fosterutviklingen

  • Sporelementer og vitaminer bidrar til å beskytte alle kroppens cellemembraner ved antioksidativ effekt. Denne mekanismen svekkes ved mangel.

Ulike effekter på fruktbarheten ved mangel på de forskjellige sporelementer og vitaminer fram går av tabell 1. Tabellen viser også når mangel vanligvis opptrer og samspill mellom sporelementer/vitaminer.

Hvilke dyregrupper trenger tilskudd?

Kraftfôr er tilsatt mineraler og vitaminer. Mengde vitaminer og mineraler i grovfôr varierer, både geografisk og i forhold til høstemetode og lagring (se tabell 1). Dyr som får små mengder kraftfôr trenger derfor ekstra tilskudd for å dekke sine behov. Dyregrupper og fôrrasjoner der tilskudd er nødvendig er følgende:

  • Kalver og ungdyr

  • Sinkyr og kviger de siste 6-8 uker før kalving

  • Lavtytende kyr som får mindre enn ca. 4 kg kraftfôr daglig

  • Kviger og kyr i ammekuproduksjon

  • Dyr som får stor andel hjemmeavlet kraftfôr uten tilsetning

  • Ved utstrakt bruk av alternative fôrmidler som for eksempel poteter, mask, drank, brød eller annet matproduksjonsavfall

Viktig til sinkyr og kviger

Viktigheten av å gi tilskudd til sinkyr og kviger i god tid før kalving må understrekes, fordi dyra skal stå rustet til en ny laktasjon med optimal dekning. I tidlig laktasjon vil mjølkekyr tildeles store nok mengder kraftfôr til behovsdekning. Men selenbehovet kan være kritisk. Selen er et sporstoff som er svært viktig i forhold til styrking av immunforsvaret og forebygging av infeksjoner i den første perioden etter kaving. Dyra er avhengig av å få tilført selen flere uker før sporstoffet er virksomt i kroppen. For å sikre dekning etter kalving må dyra derfor tilføres selen 6-8 uker før kalving. Dersom en er i tvil om tilskudd trengs eller en har mistanke om mangel hos dyra, bør en kontakte veterinær for prøvetaking. Blodprøve er det sikreste for å analysere status og eventuelle behov for tilskudd. Det er flere laboratorier som utfører blod­analyser på de vanligste sporstoffene.

Hvilken tildelingsform passer best for mine dyr?

Alle kyr og kviger bør ha tilgang til saltslikkesten, både inne og ute på beite. Dette er først og fremst for å dekke saltbehovet. Saltslikkesteinen dekker også noe av behovet for andre mikromineraler, men det anbefales andre tilskudd i tillegg. Det finnes flere tildelingsformer for mineraler og vitaminer i tillegg til saltslikkestein: Mineralblandinger i form av pulver, pellets, bøtte, blokk og mineralstein, vom-boluser og gjødsling med spesialgjødsel. Driftsforholdene i den enkelte besetning vil være avgjørende for hvilken metode som er mest praktisk og sikker. Tabell 2 gir en oversikt over de ulike måter å dekke tilskuddsbehovet på.

Bruk av mineralbolus

En mineralbolus eller vombolus består av en kapsel som legges ned i vomma på dyret, og gradvis løses opp og frigjør mineraler over en viss tidsperiode. Bolusen legges bak på tungerota ved bruk av en inngiver, sånn at dyret svelger den. Den angitte virketida til bolusene varierer, men for de fleste av de som selges i Norge, oppgis det at de gir tilførsel av mineraler i ca. seks måneder. Det finnes boluser både til voksne dyr og til ungdyr. Det er et stort utvalg av mineralboluser til storfe på det internasjonale markedet. De siste årene har imidlertid interessen for mineralboluser til storfe vært økende her i landet. Ut fra det vi kjenner til er det per i dag Akselsens Agenturer/VetPharma (selger boluser fra produsenten Agrimin), Animax, Locavore og Felleskjøpet som selger boluser til storfe i Norge. Alle leverandører i Norge leverer boluser som inneholder sporelementene kobolt, kobber, selen og jod. Noen av dem inneholder andre sporelementer (f.eks. sink) og fettløselige vitaminer (A, D og E) i tillegg.

Veterinær Per Kristian Groseth legger inn mineralbolus på ei charolaiskvige.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Leverandøren angir dosering, virketid og nedre vektgrense ved bruk av bolus på ungdyr. Det anbefales å gå inn på hjemmesida til leverandøren for å få utfyllende informasjon om de ulike typer boluser. Veterinæren din kan også gi nyttig informasjon om behov for og bruk av bolus og andre tilskudd.

Dyra utsettes for et visst stress og en skaderisiko ved nedleggelse av bolus. Uforsiktig/ukyndig nedlegging kan i verste fall resultere i at dyra får skader i svelget, eller at bolusen havner i luftrøret så dyret blir kvalt. For å unngå skader er det viktig å være forsiktig, bruke riktig teknikk og en inngiver som er beregnet for den aktuelle bolustypen.

Fordelen med mineralbolus er først og fremst at man har god kontroll på at alle dyra får sin rasjon. Ved andre tildelingsmåter (pulver, blokk og lignedne) kan det bli stor variasjon i opptaket per dyr, og dermed kan noen få for lite og andre for mye. For mange besetninger, både i mjølkeproduksjon og ammekubesetninger, kan bruk av bolus derfor være en praktisk og hensiktsmessig måte å forebygge mangler på og å sikre god fruktbarhet og helse på dyra. Sjuke dyr (alvorlig mangel) trenger som regel behandling med spesielle legemidler. I slike tilfeller vil bolus eller annet fôrtilskudd ikke være nok, og en må kontakte veterinær for behandling og tiltak.

Husk forgiftningsfaren!

Kobber og selen i for store mengder kan gi alvorlig forgiftning hos storfe. Forskjellen på behovet og det nivået som kan gi forgiftning er relativt lite. Man skal derfor være forsiktig med å gi flere former for tilskudd samtidig, og en må vurdere den samlede mengden dyra får i seg. Hos storfe er det særlig selen som kan gi forgiftning dersom en er uforsiktig med tilførte mengder gjennom kraftfôr og flere typer tilskudd. Forgiftningsfaren for kobber er særlig aktuell i områder med mye kobber i jorda. I slike områder må en være ekstra forsiktig med store mengder tilskudd. Søk råd hos lokal veterinær eller fôringsrådgiver vedrørende slike geografiske variasjoner.

Tabell 1. Oversikt over sporelementer og vitaminer som er mest kritisk i forhold til fruktbarhet på storfe her i landet.

Sporstoff/vitamin

Effekt på fruktbarheten

Forekomst

Samspill

Selen

Tilbakeholdt etterbyrd, børbetennelse, eggstokkcyster, brunstmangel. Dødfødte og svakfødte kalver.

Mangel er vanligst i innlandet, men det er risiko for mangel over hele landet fordi jordsmonnet i Norge generelt er selenfattig.

Samspill mellom selen og vitamin E i mekanismene som beskytter cellemembraner og styrker immunforsvaret.

Jod

Embryodød, aborter, dødfødte og svakfødte kalver og utsatt pubertet. Svak brunst.

Mest aktuelt i innlandsstrøk.

Høyt innhold av jodbindende stoffer, f.eks. i raps og beslektede panter, kan gi jodmangel. Mangel på selen kan forsterke en jodmangel.

Kobber

Svak brunst, omløp/tidlig fosterdød, nedsatt hormonproduksjon og generelt dårlig fruktbarhet. Utsatt pubertet.

Mest aktuelt på innmarksbeiter langs kysten.

Mye molybden i jordsmonnet kan føre til betinget kobbermangel, fordi molybden hemmer opptaket av kobber.

Vitamin E

Fruktbarhet generelt

Kan opptre over hele landet. Vitamin E brytes ned av sollys og i dårlig konservert fôr. Høy inneholder lite vitamin E. I godt surfôr fra tradisjonell tårnsilo bevares vitamin E ganske godt, mens det er mer variabelt i rundballer. Ferskt gras inneholder mye vitamin E, og derfor er det ikke vanlig med mangel på beite om sommeren.

Samspill mellom vitamin E og selen i mekanismene som beskytter cellemembraner og styrker immunforsvaret

Tabell 2. Oversikt over ulike måter å tilføre mineraler og vitaminer på til storfe.

Tildelingsform

Bruk

Mineralblandinger for daglig avgrenset tildeling

Relativt arbeidskrevende og best egnet til innefôring. Gir relativt god kontroll på tildelinga, men alle dyra må kunne ete på samme tid. Aller best egnet for dyr som står oppbundet. Mineralblandinger i pulverform kan strøs på surfôret slik at det klistrer seg fast. Individuell tildeling av mineralblanding er nok den rimeligste måten å gi tilskudd på. Dyra trenger tilvenningstid på grunn av smakligheten.

Mineralblandinger beregnet for fri tilgang (bøtte, blokk, pulver, mineralstein)

Lite arbeidskrevende. Det er vanskelig å sikre at alle får, og det kan bli stor variasjon i inntaket mellom dyr. Egner seg først og fremst for dyr på beite.

Mineralbolus

Lite arbeid, bortsett fra selve innlegginga. Gir god kontroll på tildelinga og sikrer at alle får sin rasjon. Bolus er praktisk ved utegang og når det er behov for å gi tilskudd i beiteperioden til ungdyr og ammeku.

Saltslikkestein

Lite arbeidskrevende. Usikkert hvor mye hvert enkelt dyr får i seg.På beite nær sjøen kan graset inneholde såpass mye salt at dyra ikke har saltbehov, og i slike områder vil saltslikkesteinen ofte fungere dårleg til sporelementtilførsel. Uansett trengs andre tilskuddsformer til dyr som måtte ha behov. Slikkesteinen blir en samlingsplass for dyra på beite, og det kan føre til problemer med blant annet parasitter. For å redusere opptaket av parasittlarver, bør slikkesteinen plasserast på steingrunn. En bør også skifte plassering av steinene jevnlig, og ha nok steiner i forhold til antall dyr.

Gjødsling med spesialgjødsel

Kan være et aktuelt tiltak. Selenberiket gjødsel har vært brukt på kulturbeiter. Studier har vist at dyr på slike beiter hadde betydelig høyere selenverdier i blodet enn dyr som beitet på områder med vanlig gjødsling. Det er viktig å ta jordprøver og grasprøver for å avdekke den faktiske situasjonen for å unngå unødvendig sløsing med mineral og for å hindre ubalanse og forgifting.