Avl

Embryo vil gi avlsframgang

Embryoproduksjon vil være et nytt og viktig bidrag i avlsarbeidet. Geno ønsker å rekruttere kvigekalver inn til Store Ree og har startet et prosjekt for å inkludere embryo i det operative avlsarbeidet.

Håvard Melbø Tajet

Leder avdeling for FoU og implementering i Geno

havard.melbo.tajet@geno.no

Simon Tobias Kvasne s Reisvaag

Prosjektleder

embryoproduksjon i Geno

simon.reisvaag@geno.no

Med embryo kommer hunndyrene for fullt inn i NRF-avlen.

Foto: Rasmus Lang-Ree

I forbindelse med avlsplanleggingen med GS (genomisk seleksjon), ble det sett på et scenario hvor full overgang til GS ble kombinert med embryoproduksjon. Bakgrunnen for dette var ideen om at dersom genotypa kviger og kuer fikk like høy sikkerhet som eliteoksene kunne man vinne mye avlsframgang på å selektere sterkt på oksemødre. Potensialet ville da ligge i en langt høyere reproduksjonskapasitet enn det vi har naturlig på mjølkeku.

Oksekalvene som genotypes opp 15–20 indekspoeng

Dersom ei oksemor får fra 10 til 30 sønner vil for eksempel 100 selekterte oksemødre produsere ca. 2 000 sønner. Disse vil ha et mye høyere gjennomsnitt av foreldrenes indeks før de genotypes enn det vi er vant til. I dag ligger minimumskravet for gjennomsnitt av mor og far sin indeks på 16 ved vurdering av seminokseemne. Hvis vi ser på de 100 beste hunndyra i NRF-populasjonen i dag ligger den laveste indeksen blant disse på 34,5 og de strekker seg helt opp til 49. Dette er på nivå med eliteoksene, og dermed vil oksekalvene vi ønsker å genotype i gjennomsnitt være 15 til 20 indekspoeng bedre enn i dag. Beregninger viser også at avlsframgangen kan øke med så mye som 30 prosent hvis dagens GS-regime suppleres med embryoproduksjon på de beste kvigene i landet. Økningen avhenger av hvor gode resultater vi kan oppnå i form av antall fødte oksekalver per kvige per år.

Innavlskontroll

Ved en sterk seleksjon av oksemødre snevrer vi inn den effektive populasjonsstørrelsen og innavl kan ikke lenger bare kontrolleres ved å fokusere på antall eliteokser og hvor mange familier disse representerer. Med en effektiv embryoproduksjon blir det viktig å styre helheten med fokus både på fedre og mødre. En programvare som heter Gencont, beskrevet tidligere i Buskap, kan være et nyttig verktøy til dette. Prinsippet med Gencont er å maksimere avlsframgangen med kontroll på innavl i from av en liten, men forsvarlig økning per tidsenhet.

Embryoproduksjon på Store Ree

Geno ønsker å etablere en embryoproduksjon som vil bidra til en sterk avlsframgang. Dette er et omfattende og spennende prosjekt som er nødvendig for å utnytte de mulighetene GS gir. Styret i Geno vedtok i januar at administrasjonen kunne arbeide «videre med planene om gradvis etablering av embryoproduksjon i tilknytning til dagens seminstasjon». En prosjektgruppe jobber nå for å realisere dette.

Prosjektbeskrivelse

Produksjon av embryo skal legges så tett som mulig opp til dagens drift for å være mest mulig rasjonell og utnytte allerede eksisterende infrastruktur og personell. Aktuelle kvigekalver vil bli GS-testet på lik linje med seminokseemner og deretter vil produsenter få tilbud om å selge kvigekalvene til Geno. Kjøpte kvigekalver vil følge eksisterende dyreflyt for oksekalver inn til mottaksstasjonen på Øyer. Etter hvert blir de transportert til Store Ree hvor et av fjøsene vil bli forbeholdt kviger.

40–60 embryo fra hver kvige

Det er et mål å produsere mellom 40–60 embryo fra hver kvige Disse må legges inn i mottakerdyr hos produsenter og fødte oksekalver vil være potensielle nye eliteokser. For å lykkes med innlegg av embryo er det svært viktig at veterinæren som utfører dette har god kunnskap og erfaring. Geno tar høyde for å arrangere kurs i embryooverføring. Produsentene vil få god informasjon om hvilke dyr som kan være aktuelle som mottakerdyr.

God oppslutning og entusiasme

Embryoproduksjon er et avlstiltak som vil komme alle medlemmer til gode i form av raskere avlsframgang. For å lykkes er vi avhengige av en god oppslutning fra våre medlemmer. Det er et mål å informere i Buskap etter hvert som prosjektet drives fremover. Vi håper at økt fokus på hunndyr gjør avlen minst like spennende som før.