Avl

Nye muligheter med objektive registreringer av fenotyper

Moderne teknologi gir flere og mer objektive registeringer av dyrenes prestasjoner. Denne informasjonen er det viktig å utnytte i avlsarbeidet.

Leiv Sigbjørn Eikje

Avlsforsker i Geno

sigbjorn.eikje@geno.no

Med moderne teknologi som for eksempel melkerobot er det både mulig å gjøre flere registreringer enn før og gjøre fenotyperegistreringer på nye egenskaper.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Dyr presterer ulikt. De har ulike fenotypeverdier. Det er forskjell på hvor mye de melker, hvor ofte de blir sjuke og hvor raskt de blir drektig igjen etter kalving. Gode registeringer av fenotyper er svært viktig for avlsarbeidet.

Sikrere avlsverdier

For avlsarbeidet er det viktig at registeringa av egenskaper gjøres så nøyaktig som mulig slik at de feno­typiske forskjellene mellom dyr i størst mulig grad gjenspeiler de arvelige forskjellene. Objektive registeringer er ikke påvirket av individuelle (subjektive) vurderinger. Slike registreringer vil derfor være mer nøyaktige.

Når en større andel av den fenotypiske variasjonen mellom dyr skyldes arv betyr det at arvegraden øker, og dermed er det et bedre grunnlag for å avgjøre hvilke dyr som har de beste avlsverdiene.

Det er også flere andre måter å øke sikkerheten på i utvalget av avlsdyr. Man kan blant annet gjøre flere registreringer på samme dyr, og man kan bruke informasjon om slektninger og om egenskaper som er påvirket av mange av de samme genene.

Moderne teknologi muliggjør flere registreringer enn før og registrering av fenotyper til nye viktige egenskaper. Disse egenskapene kan ha høye genetiske sammenhenger til etablerte avlsmålsegenskaper, og de kan også være nye avlsmålsegenskaper.

Større utbytte av GS

I de senere år har vi som kjent også utnyttet informasjon om variasjon i arvestoffet (DNA) mellom dyr. Vi venter ikke lenger på fenotypeinformasjon på døtrene i valget av eliteokser. ­Sikkerhetene på de genomiske avlsverdiene er lavere enn ved avkomsgransking, men et kortere generasjonsintervall har mer enn veid opp for dette.

For å få et enda større utbytte av genomisk seleksjon jobbes det mye med å øke sikkerhetene på avlsverdiene ytterligere. Objektive registeringer av fenotyper til gamle og nye egenskaper er et viktig bidrag til dette arbeidet.