Tema: Gras

50 skifter, slepeslanger og økologisk drift

Vestre Bøhn i Aremark kommune i Østfold

  • Torgeir Ulsrød

  • Areal: 940 dekar inklusive leie

  • Avling grovfôr 2016: 398 FEm

  • Grovfôrkostnad 2016 uten jordleie: kr 1,66 FEm

  • Melkekvote: 408 000 liter

  • Avdrått: 8 600 kg,

  • Robotmelking

Torgeir Ulsrød i Aremark produserer rundballer mer enn 100 kroner rimeligere enn gjennomsnittsbruket selv om han har økologisk drift og dermed relativt lave avlinger.

Torgeir Ulsrød på Vestre Bøhn i Aremark ved svenskegrensa i Østfold driver økologisk. Det gir lavere grovfôravling enn snittbruket, men han har likevel grovfôrkostnader godt under gjennomsnittsbruket. Dette til tross for at Aremark er ei skogbygd og Torgeir driver omtrent 50 skifter, og flere med mye skygge fra skog som gir lavere avling. Torgeir har nesten like lave dyrkingskostnader pr. fôrenhet som Haga. Også han sprer over 2/3 av husdyrgjødsel med slepeslange (har satt opp en ekstra kum) og har null utgifter til poster som kunstgjødsel og kjemikalier da han driver økologisk. Til gjengjeld er kostnader til jordarbeiding og såing høyere. Torgeir pløyer alltid før gjenlegg og har kort omløp på enga. Med tre års eng har både Torgeir og Sverre mye kortere omløpstid enn snittbruket. Det øker dyrkingskostnadene pr. dekar noe men vil normalt gi høyere avling og bedre kvalitet. Begge tar også tre slåtter i året (på omleggingsareal beites ofte 3. slåtten) mot 2,15 slåtter på snittbruket.

Åtte meter slåmaskin

Også på grashøsting har Torgeir nesten like lave kostnader som Haga. Her er ei effektiv maskinlinje trolig årsaken. Han bruker en 8,75 meter Kverneland slåmaskin uten stengelknekker. Den har en enorm kapasitet. – Jeg var kanskje først i landet med en slik maskin, og den er kjøpt rimelig for ni år siden, forteller Torgeir. Han slår gjerne rundt 250 dekar om gangen eller så mye som han kan presse dagen etter. Sammenraking startes samme kveld. Også kombipressa, en irsk McHale Fusion har stor kapasitet. Begge deler dras av en sekssylindra Fendt 414 Vario (kjøpt brukt). – Men jeg kan også bruke en mindre traktor jeg har, sier Torgeir.

Alle kostnader må med

Framover er han opptatt av større avlinger og tror GPS og faste kjørespor kan være veien å gå. Han synes det er mye positivt med prosjekt grovfôrøkonomi, men peker på at det ikke presenterer de reelle grovforkostnadene. – Vi bør plusse på kostnader til jordleie. Dessuten er 200 kr timen i arbeidskostnader for lavt. Hvis jeg bruker avløseren skal han ha over 210 kr timen, sier Torgeir og mener at det bør beregnes minst 300 kr timen til våronn og slåttearbeid. Ofte skjer jo også denne jobben på kveldstid eller i helger. I tabellen er det lagt inn hvordan 200 kr/dekar i jordleie og 300 kr/timen i lønn slår ut på kostnader.

– Både myndigheter og politikere leser fagblader og de kan tro at kr 1,66 er min virkelige grovfôrkostnad. Det er det ikke. Året 2016 var dessuten et bra avlingsår. 2017 er ikke så bra, sier Torgeir. Regner vi 17 prosent mindre avling for Ulsrød i 2017 stiger hans grovkostnad med 30–40 øre pr. FEm. – Men vi har klart lavere grovforkostnad enn prisen på økologisk kraftfôr, og vår filosofi er å produsere mest mulig av menyen til kua lokalt på gården, sier Torgeir. I tillegg til godt grovfôr satses det på eget proteinfôr. Det vil si dyrking av åkerbønner, og nå også vinterraps og eng med luserne. – Vi prøver å ha eng med luserne på skiftene som er lengst fra gården eller der vi bruker lite eller ikke noe husdyrgjødsel, opplyser Ulsrød.

Tabell. Grovfôrkostnader 2016

Kr/Fem

Haga

Nannestad

Ulsrød

Aremark

Snitt

Østlandet, Flatbygd

Snitt

Norge

Dyrking

såfrø, såing

0,07

0,18

0,15

0,14

kalking

0,01

0,03

0,03

0,06

husdyrgjødsel

0,20

0,24

0,27

0,46

handelsgjødsel

0,12

0,00

0,44

0,42

jordarbeiding

0,09

0,17

0,14

0,13

ugras

0,03

0,00

0,03

0,04

steinplukking

0,04

0,00

0,04

0,04

annet

0,00

0,00

0,01

0,01

SUM dyrking

0,56

0,62

1,12

1,31

Høsting

Ensileringsmiddel

0,11

0,07

0,09

0,11

slåing

0,06

0,14

0,17

0,18

spredning,vending

0,05

0,00

0,01

0,01

sammenraking

0,09

0,17

0,06

0,07

pressing/pakking, lessing

0,47

0,48

0,76

0,82

plast ,nett annet

0,18

0,17

0,14

0,16

lager

0,00

0,00

0,04

0,05

SUM høsting

0,96

1,04

1,27

1,40

SUM grovforkost pr.FEm

1,52

1,66

2,39

2,71

tillegg hvis jordleie 200 kr

0,21

0,51

0,36

0,36

tillegg hvis arbeid 300 kr/time

0,16

0,19

0,17

0,20

SUM med jordleie + 300 kr/time

1,89

2,36

2,92

3,27

dekar grovfôr

273

646

451

443

snitt kjøreavstand jorder, km

0,77

0,81

2,7

2,8

omløpshastighet eng år

3,4

3

5,3

6,5

avling FEm pr. dekar

947

392

559

553

FEm pr. kg tørrstoff

0,87

0,91

0,88

0,87

arbeidstimer pr. dekar

1,20

0,70

1,00

1,23

arbeidstimer totalt grovfôr

338

478

407

491

husdyrgjødsel,kosnadt pr. tonn

61

36

52

52

FEm pr. rundball

201

185

205

197

høstekostnad pr. rundball

226

250

276

291

dyrkingskost pr. rundball

113

116

221

214

% rundballer av grovfôr

100

100

90

83

Forutsetninger:

arbeidsbetaling pr. time

200

200

200

200

jordleiepris i kalkyle

0

0

0

0

rentekrav maskiner, %

2

2

2

2

Enga må fornyes

– Ha en klar strategi på fornying av eng, råder Geir Paulsen i FK Rogaland og Agder.

– Engavling går kraftig nedover etter andre engåret. Det sjette året har vi halv avling. Svært mange bør fornye enga oftere. I kornområdene har de fleste et vekstskifte og en plan de følger. Dermed er de flinke til å fornye enga, sier Geir Paulsen i FK Rogaland og Agder. – Men i Rogaland og resten av landet strekker vi ofte strikken for langt og taper avling, mener Paulsen. Han holdt nylig foredrag på en Grovfôr 2020-samling i Akershus. Geirs oppskrift til de som ikke har vekstskifte med korn eller andre vekster er å legge inn vekstskifte med grønnfôr eller helgrøde. Alternativt kan en fornye enga etter 1. slått (2. slått der det er lang veksttid). – Ved gjenlegg kan det være lett å gjøre feil, fastslår Geir. – Den største feilen er at en sår for dypt. Du bør tromle før såing og ikke så dypere enn én cm, anbefaler Paulsen.

For de som ikke fornyer enga kan vedlikeholdssåing tidlig om våren være et alternativ. Våtsåing med husdyrgjødsel eller tidlig bruk av ugrasharv med såfrøaggregat er mulige metoder. Flere steder er det også mulig å få til vellykket vedlikeholdssåing rett etter 2. slåtten. – De som oppnår størst avling fornyer enga ofte, og det er en sammenheng mellom strategi for fornying av eng og avling/grovfôrkostnader, avslutter Geir.

Ta i bruk hele jordet

Anders Rognlien er agronom i Yara. Han tror mange har noe å hente ved å ta i bruk potensialet på hele jordet.

– I forsøk får vi ofte grasavlinger rundt 1 200 kg tørrstoff, og det kan vi oppnå mange steder i landet. I praksis er likevel ikke gjennomsnittsavlingen mer enn drøyt 500 kg tørrstoff. Dette er en veldig stor forskjell og jeg tror absolutt det er mulig å løfte grovfôravlingene med 20 prosent, sier Anders Rognlien i Yara, en av organisasjonene bak Grovfôr 2020.

Generelt tror han flere kan løfte gjødslinga noe. Men det er flere måter å gjøre det på. - Jeg har reist mye rundt og registrerer ofte at jordekanten mot veien, skogen eller også naboen er dårligere enn resten av jordet. Dette er også mer utpreget ved gras- enn korndyrking, sier Anders. For lite gjødsel og/eller kalk i denne sonen er en viktig årsak. - Vi tør ikke spre husdyrgjødsel helt mot veien. Mange bruker ikke kantsprederutstyr på kunstgjødselsprederen, eller de er redd for å gi bort gjødsel til naboen. Skal en opp i avling må en ta i bruk hele jordet, anbefaler Rognlien. Og med høyere avling går grovfôrkostnadene ned.

Høye avlinger gir lave kostnader og klimagassutslipp

Grovfôr 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom femten organisasjoner og firmaer. Prosjektet er det mest omfattende som noen gang har vært innen grovfôrøkonomi og har som mål å øke avling og bruk av grovfôr med 20 prosent i norsk mjølkeproduksjon og tilhørende kjøttproduksjon. Prosjektet startet i 2016 og går fram til og med 2019. Over 200 bruk fra hele landet er med i prosjektet. Spesialrådgiver økonomi, Petter Klette i Tine, sier høy avling er svært viktig for å få lave grovfôrkostnader og Sverre Haga er et typisk eksempel på dette. Her er grovfôrkostnaden i 2016 under 350 kr pr. rundball. Hos gjennomsnittsbonden koster rundballen ca. 500 kroner. Å øke avlingene er derfor et klart mål hos de aller fleste deltakerne. – I tillegg gir høye avlinger også lavt CO2-utslipp. Vi har forsøkt regne på CO2 og også her kommer gården til Sverre Haga veldig bra ut, opplyser Klette. Når samtidig Torgeir Ulsrød med «relativt» lave avlinger kan gjøre det så bra skyldes det satsing på ei effektiv maskinlinje og et stort nok areal. – Generelt bør trolig flere ta i bruk effektive maskiner og ny teknologi når dette lønner seg (gjerne i samarbeid med andre). Et annet kjennetegn med dem som lykkes med grovfôrkostnader er at de i stor grad klarer å gjøre jobben i rett tid, sier Klette.

Nå er ikke jordleie eller tilskudd med i tallmateriale. Gjennomsnitt jordleiepris er generelt en 100-lapp eller litt lavere på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge. På Østlandet er det rundt 200 kr og i Agder/Rogaland enda høyere. – Men ulikt tilskudd og ulik jordleiepris visker på mange måter vekk ulikhetene i landet på grovfôrdyrking. Et unntak er Vestlandet. På Vestlandet må avlingene opp for at grovfôrkostnaden skal bli lav, sier Klette. En utfordring mange steder på Vestlandet er også beiteskader på grunn av hjort.