Helse

Er din besetning dokumentert grønn?

I vinter har det vært mange akutte utbrudd av smittsom diaré (BCoV) og noen utbrudd av smittsom hoste (BRSV).

Harald Holm

Prosjektleder

Kontrollprogram bekjempelse av BRSV og BCoV

harald.holm@animalia.no

Figuren viser alle innmeldte tilfelle av BRSV og BCoV infeksjon i Norge i 2017. Det var 332 innmeldte tilfeller til sammen.

Det er rapportert inn langt flere tilfelle til Tines Beredskapstelefon i høst og vinter enn tidligere. Det har vært tre områder som har vært særlig utsatt, Rogaland, Møre og Nord-Østerdal. Oppland og Trøndelag har rapportert svært få tilfelle. Det er en positiv utvikling at så mange melder fra. Det gjøre det mye enklere å unngå spredning. Det viser seg også at en stadig større andel av norske besetninger er fri for virus.

Om sykdommene

BRSV gir smittsom hoste og BCoV gir «vinterdysenteri», diaré og hoste. Begge virusinfeksjonene medfører redusert melkeproduksjon og melkekvalitet, dårlig reproduksjon, redusert tilvekst hos kalv- og ungdyr og økt kalvedødelighet. Kostnadene ved akutte utbrudd er minst 100 000 kroner for en vanlig norsk mjølkeprodusent.

Kontrollprogrammet

Kontrollprogrammet for BRSV og BCoV ønsker at alle produsenter tar prøve av melk fra 1. kalvere eller blod fra kalver over seks måneder, for å få status i sin besetning. Slakteriene bruker det for å redusere smitterisiko og bidra til tryggere inntransport og livdyrhandel. Dyrlegene og inseminørene kan bruke det i sin hverdag for å unngå å overføre smitte.

Grønn status varer ett år. Det vil si at du må ha ny prøve hvert år for å dokumentere at du er fri.

Virus blir borte av seg sjøl. Din oppgave er å hindre at det kommer inn ny smitte. Det gjør du gjennom god smittebeskyttelse og ved å sette klare krav til helsestatus i selgerbesetningen ved kjøp av dyr. Det er du som er smittevernsjef!

Prøvetaking

I ammekubesetninger er det mest aktuelt å ta ut blodprøve av fire kalver over seks måneder. I melkeproduksjonsbesetninger er det enklest å ta melkeprøve av fire 1. gangs-kalvere. Men også her får du den ferskeste statusen ved å ta blodprøver av kalver over seks måneder. Det vil si at du får et svar på om det har vært virus i besetningen i disse dyras levetid. Er det 1. kalvere er det en periode på nær tre år, mens kalver viser en periode som er under ett år. Det er altså større sjanse for at du får dokumentert at besetningen er virusfri når du tar blodprøve av kalver.

Prøveuttak

  • Blodprøve av fire kalver. Alder må være over seks måneder. Dyra må være født i besetningen og ikke være vaksinert mot luftvegsinfeksjon (BRSV-vaksine) eller diaré (Rotavirus/BCoV- vaksine).

Eller

  • Melkeprøve fra fire 1.gangskalvere (eller de fire yngste melkekuene) født i egen besetning. Noen melkestråler fra hvert dyr blandes og fylles over i et enkeltspeneprøveglass.

Forsendelse

  • Følgeskjema og informasjon finner du under Tine Mastittlaboratorium eller på animalia.no/storfe/BRSV og BCoV-kontrollprogram/prøvetaking

  • Alle analyser er gratis.

  • I besetninger som har både mjølkekyr og ammekyr vil normalt smittestatus være den samme i begge deler av besetningen. Dersom du etter diskusjon med din veterinær mener at mjølkekuenheten og ammekuenheten er smittemessig atskilt, skal du ta prøver i begge enheter.

Prøvetakingsutstyr

Utstyr til prøvetaking av melk er enkeltspeneprøveglass. De samme pakkene det tas ut bakteriologiske melkeprøver i. Blodprøver tas i blodprøveglass med rød kork (fullblodsglass). Glassene bør være minst tre milliliter. Dyrleger pleier å ha dette utstyret med seg. Slike blodprøveglass kan også pakkes og sendes i ei pakke beregnet på enkeltspeneprøver. Prøvepakke med fire blodprøveglass selges nå fra både Medlemssenteret i Tine og fra Animalia. Pris er kr 100,- per prøvepakke ferdig tilsendt. Pakkene kan bestilles på disse epostadressene: animalia@animalia.no eller medlem@tine.no. Vi ønsker primært at dyrlegene bestiller prøvepakkene. Fra Animalia sendes de ut minimum tre prøvepakker per sending fordi forsendelse og pakking er svært dyrt.