Fôring

Viktig å vite om mineralbolus

Mineralbolus til drøvtyggere er en kilde til mikromineraler, frigitt over lengre tid, der det ikke er mulig å gi allsidige mineraltilskudd.

Martha Grøseth

Produktutvikler drøvtyggerfôr

Felleskjøpet fôrutvikling

martha.groseth@fkf.no

Pakke med mineralbolus.

Foto: FK Fôrutvikling

Å bruke kun bolus på innefôring kan gi utfordringer siden det fort blir for lite makromineraler og vitamin i motsetning til når bolus brukes sammen med ferskt beitegras. Ved bruk av tilskuddsfôr bør man følge gitte anbefalinger for å være innenfor lovgitte grenser for mikromineraler. Felleskjøpet lanserer nå en mineralblanding uten mikromineraler som kan brukes sammen med mineralboluser for å fylle på med makromineraler og vitaminer når allsidige tilskuddsfôr ikke brukes. Hvis du er i tvil om mineral- og vitamindekninga hos dyra kan Felleskjøpets fagkonsulenter gi råd og veiledning.

Først og fremst en kilde til mikromineral

Mineraler deles inn i makromineraler og mikromineraler. Kort oppsummert er makromineraler viktige for nerve- og muskelfunksjon, samt oppbygging av skjelett og muskulatur. Mikromineraler er nødvendige for et godt immunforsvar og virker forebyggende mot blant annet mastitt, ødem og tilbakeholdt etterbyrd. En god dekning av vitamin A og vitamin E har også betydelig effekt på immunforsvaret. Vitamin D er involvert i reguleringa av kalsium og fosfor.

Mineralbolus har vært i Felleskjøpets Pluss-sortiment siden 2014 og ble innført først og fremst som en kilde til mikromineraler, der det ellers ikke er mulig å tildele allsidige tilskuddsfôr. Med allsidige tilskuddsfôr mener vi tilskuddsfôr som dekker både makro- og mikromineral samt A, D og E-vitamin (drøvtyggere). Uansett bolustype er det ikke fysisk plass til dyrets daglige behov for makromineraler over en lengre tidsperiode. I følge Debio/ Mattilsynet kan mineralbolus foreløpig kun brukes til økologisk produksjon dersom det foreligger anbefaling fra veterinær.

Krav til merking av mineralfôr kan skape forvirring

Tabell over makro/mikromineral

Selv om det på en mineralboluspakke står oppgitt prosentinnhold av diverse makromineraler og mengde tilsatt vitaminer er dette ofte ganske misvisende i forhold til hva det dekker av behov hos dyra. På grunn av lovverk om merking av slike produkt må dette innholdet oppgis. Men det er ikke ensbetydende med at det dekker dyras behov. Det viser som regel bare at det er noe makromineraler fra bærestoffet i bolusene. Dersom det er tilsatt vitaminer, for eksempel som antioksidant for produktkvaliteten, vil også dette stå oppgitt selv om det ikke bidrar i særlig grad til å dekke dyras behov. Ved salg av bolus skal det også finnes dokumentasjon for frigivelse av mineraler/innhold og hvor lenge det frigis.

Forskjell i mineral- og ­vitamininnhold i høsta ­grovfôr og beitegras

Beitegras regnes for å være en god kilde til A, D og E vitamin og makromineral. På innefôring, og spesielt ved bruk av dårlig konservert grovfôr eller halm, vil man fort komme i underskudd på vitaminer om man ikke får tilskudd gjennom tilskuddsfôr og kraftfôr. Dette kan få konsekvenser som dårlig immunforsvar og slappe kalver.

Mikromineraler har strenge lovgitte grenser

Det blir oppsiktsvekkende sjeldent nevnt i debatten rundt bruk av bolus at man både som fôrleverandør, fôrselger, rådgiver og produsent forplikter seg til å følge fôrregelverket og dermed de lovgitte grenser for hvor mye mikromineraler matproduserende dyr kan innta. Grensene er satt av hensyn til både dyra selv, men ikke minst av hensyn til matsikkerhet/folkehelse og nivå i produkter som kjøtt, innmat, melk og egg. Spesielt for selen og kobber er vinduet mellom anbefalt mengde og maksgrensa smalt. Dette gjelder spesielt hos dyr med lavt fôropptak (for eksempel sinkyr og sau på innefôring) siden grensen er angitt i prosent av inntatt rasjon i kg tørrstoff/dag. Av den grunn anbefales det som tommelfingerregel ikke å bruke flere kilder til mikromineral på en gang og at gitte anbefalinger må følges. Selv om det skulle «gå bra» med dyret når man for eksempel gir mye mer selen enn det som er tillatt vil dette være et lovbrudd. Grensene utarbeides og revideres med jevne mellomrom i EU og gjennom EØS-avtalen er fôrbransjen forplikta til å følge disse. Pluss-stempelet på Felleskjøpets tilskuddsfôr skal være et kvalitets­merke som blant annet innebærer at innhold og anbefalingene om bruken følger lovverket og er vurdert etter norske forhold. Man bør som produsent være klar over at lovbrudd kan føre til reaksjoner fra kontrollører fra for eksempel Mattilsynet og reduksjon i tilskudd. Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) sine trekk for kjøtt fra 1.april 2018 blir hele 20 prosent av grunnpris for kjøtt for de som ikke lukker avvik eller som ikke er med i KSL. Dette har alle norske slakteri er nå skrevet under på.

Ny mineralblanding

Av hensyn til grensene for mikromineraler har nå Felleskjøpet lansert en mineralblanding kalt Pluss Makro og vitamin. Denne blandingen kan brukes der man har anledning til å supplere bruken av bolus med makromineral og vitaminer. Vær oppmerksom på at det også for A, D og E vitamin fins lovgitte grenser, følg derfor anbefalt bruk.

Få oversikt over mineral- og vitamindekninga med fôrplanlegging

Det snakkes ofte om blodprøver for å sjekke mineralstatus hos dyra. Det snakkes imidlertid mindre om verdien av en god fôrplan for å få oversikt over hvordan dyras beregnede behov dekkes av fôringa. Det er heller ikke alltid at mineralstatus måles bra gjennom blodprøver. For selen er det for eksempel anbefalt å måle status gjennom aktiviteten av enzymet det inngår i og for kopper gjennom leverprøve. Rådgiverne i Felleskjøpet har gode verktøy for å få oversikt over mineraldekninga i fôringa, nå også til ammeku.