Organisasjon

Stort engasjement på høstmøtene

Med fokus på ny strategi og nye teknologier i Geno, samlet vi som vanlig alle tillitsvalgte til møter i hele landet i oktober. Årets høstmøter er nå vel gjennomført, og engasjementet har vært veldig stort.

Agnete Børresen

Organisasjonskonsulent i Geno

Agnete.Borresen@geno.no

Hans Storlien

Avdelingsleder Marked Norge i Geno

Alle foto: Geno

I år som i fjor arrangerte vi totalt sju høstmøter over hele landet. To møter i hvert område, bortsett fra i nord hvor vi har ett møte for hele området over to dager. Det har vært godt oppmøte i stort sett alle områder.

Høstmøte Hønefoss.

«Grønn horisont»

Genos nye strategi «Grønn horisont» ble godt presentert og gjennomgått. Administrerende direktør Sverre Bjørnstad og styreleder Jan Ole Mellby fortalte i hver sine møter litt mer inn­gående hva vi legger i den nye strategien mot 2021. Visjonen med «Avler for bedre liv» står seg videre, og vi vil bygge mer rundt nettopp denne. Det skal være fokus på ei fortsatt frisk og fruktbar ku, som også produserer godt. Ny teknologi er stadig under utvikling, og Geno vil hele tiden ha et kundesentrisk fokus. Det er bonden som skal merke endringene til det bedre for seg og sin produksjon.

Høstmøte Hønefoss.

«Hightech-fjøs»

Rødt kjøtt kommer ikke så godt ut i klimadebatten for tiden, og dette er en utfordrende situasjon for næringa. Klima vil være et viktig fokus for Geno framover. Dette gjennom vårt prosjekt «Hightech-fjøs», for å se om det er noe vi kan gjøre med avlsmålet i forhold til utslipp av metan på NRF. Et spennende prosjekt, som forventes å starte opp i 2019.

Høstmøte Bryne.

Spennende tiltak

Det ble på møtene fokusert på alle de spennende tiltakene som er på gang innen avl og marked.

GS-tester på hunndyr har begynt å ta av, men det er fortsatt en klar målsetting om økning. Det er viktig at de tillitsvalgte er talspersoner for viktigheten av dette tiltaket, som øker sikkerheten på avlsverdiene med 50 prosent. REDX™ lanseres i disse dager i ­dunkene til inseminørene. Et etter­lengtet produkt som det forventes stor etterspørsel etter. Embryo et viktig avls- og markedstiltak som raskt kan øke avlskvaliteten i besetningene og samtidig bidra til å rekruttere de beste seminoksemnene. Ny Geno avlsplan er det store forventninger til. Bedre fordeling av de til enhver tid gjeldende elite­okser, mulighet for å sette opp avlsplan på gammelt og nytt okseutvalg er foreløpig funksjoner som nå lanseres i en pilot.

Høstmøte Tromsø.

NRF selges som premiumdoser

Internasjonal satsing blir stadig viktigere framover, og i den nye strategien er det lagt opp til at salget skal økes betraktelig. Dette setter stadig høyere krav til produksjonen, men som alltid blir det norske markedet prioritert. Det er egne okser som produserer for internasjonalt salg. Forespørselen etter REDX™ internasjonalt øker stadig, og vi må derfor se på mulighetene for å øke produksjonen på Store Ree. Vi ­tjener også mer per solgte dose internasjonalt heretter, da ABS selger NRF som såkalte premiumdoser.

Høstmøte Bergen.

Valgordning

Valg av årsmøteutsendinger er et viktig tema i eierorganisasjonen om dagen, og det ble godt diskutert i årets høstmøter. Det ble nedsatt en vedtektskomité på årsmøtet, som skal se på blant annet hvor årsmøteutsendinger skal velges. Komiteen har ikke konkludert noe enda, og ønsker en bred diskusjon i organisasjonen før det tas et standpunkt. På høstmøtene ble det gjennomført et gruppearbeid på hvor årsmøteutsendinger skal velges, og her er de tillitsvalgte delt mellom ­digitale valg og valg i høstmøtene. Komiteen arbeider videre med dette utover høsten, og gir sin innstilling til styret i starten av 2019.

Høstmøte Øyer.

Innspill fra de tillitsvalgte

Av innspill fra de tillitsvalgte var det noen temaer som gikk igjen. Det er stor faglig interesse for avl og de nye tiltakene. Interessen for embryo er til stede, men det er fortsatt en del ­usikkerhet her. REDX™ er det interesse for, samt hannceller på kjøttfe. Dette vil nok ikke være til­gjengelig på en god stund enda, med tanke på at teknologien ikke er ti­l­passet ennå, og at renheten på dosene ikke er god nok per i dag. Flere har allerede prøvd REDX™, og har stort sett gode tilbakemeldinger å komme med. Det ble større spørsmål rundt Geno sin strategi med økt bruk av kjønnsseparerte doser og kjøttfe, hvordan dette vil påvirke besetningene og ikke minst innkjøp av oksekalver til semin. I samme diskusjon kommer også spørsmålet om kjøttfe kontra å bruke NRF som er god på kjøtt. Flere krysser inn kjøttfe, men det er også et ønske om fokus på kjøtt på NRF for dem som ikke ønsker krysninger. ­Status for avtale med Tyr ble etterspurt, og her er det per i dag ingen avtale. Nye forhandlinger starter snart for å få til en avtale fra 2019. Av andre temaer ble Geno avlsplan ofte etterspurt, samt andre og bedre digitale løsninger.

Geno takker for godt engasjement i årets høstmøter!