Fôring

Bolus som tilskudd av mineraler og vitaminer

Optimal tilførsel av mineraler og vitaminer er nødvendig for å unngå mangelsykdommer, og for å opprettholde ønsket produksjon, god fruktbarhet og helse. Det er særlig sporelementene (mikromineralene) selen (Se), jod (I) og kobber (Cu) det kan bli mangel på hos storfe i mange fôringssituasjoner i Norge.

Per Gillund

Fagspesialist/veterinær i Geno

pg@geno.no

Tore Sivertsen

Førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen

tore.sivertsen@nmbu.no

De fleste boluser på markedet i Norge dekker behovet for de angitte sporelementer. Noen inneholder også vitaminer, men vitamininnholdet er for de fleste relativt lite i forhold til behovet. På bildet legger veterinær Per Kristian Groseth ned bolus på ei charlolaisku.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Risiko for mangel varierer rundt omkring i landet avhengig av mengde sporstoffer i eng og beitegras, og i jordsmonnet. Ekstra tilførsel er nødvendig i visse fôringssituasjoner og til noen dyregrupper. Mineralbolus er en av flere måter å sikre ekstra tilførsel av visse sporelementer. Det finnes ulike boluser på markedet her i landet. Vi har gjort beregninger av innhold i forhold til dagsbehov av boluser fra leverandører i markedet i Norge og gir noen anbefalinger vedrørende bruksområder. De fleste boluser dekker behovet for angitte sporelementer. Noen inneholder også vitaminer. Men vitamininnholdet er relativt lite i forhold til behovet, med unntak for Pluss Bolus Sinku, og biotininnholdet i All -Trace Biotin Gold. Ingen av bolustypene dekker behov for makromineraler.

Behov for tilskudd

Dyas behov for mineraler og vitaminer dekkes i stor grad gjennom grovfôr, beite og kraftfôr. Kraftfôr i handelen er normalt tilsatt mineraler og vitaminer. Mengde vitaminer og mineraler i grovfôr varierer, både geografisk og i forhold til høstemetode og lagring. Dyr som får små mengder kraftfôr trenger som oftest ekstra tilskudd for å dekke sine behov. Dyregrupper og fôrrasjoner der tilskudd kan være spesielt nødvendig er følgende:

 • Sinkyr og kviger de siste 6-8 uker før kalving

 • Lavtytende kyr som får mindre enn ca. 4 kg kraftfôr

 • Kviger og kyr i ammekuproduksjon

 • Kalver og ungdyr

 • Dyr som får stor andel hjemmeavlet kraftfôr uten tilsetning

 • Ved utstrakt bruk av alternative fôrmidler som for eksempel poteter, mask, drank, brød eller annet matproduksjonsavfall

Mer om mineraler og behov hos storfe er beskrevet i en annen artikkel i dette Buskap (side 26).

Mange bolustyper på markedet i Norge

Vi har vurdert bolustyper fra fire ulike leverandører (tabell 1):

 • All -Trace fra Agrimin

 • Tracesure fra Animax

 • Pluss Bolus fra Felleskjøpet

 • Cosecure fra Bimeda Telsol

 • Boluser fra R2 Agro

  Tabell 1. Oversikt over de ulike mineralboluser med stofflig innhold og produsentens angitte dosering og varighet.

  Bolus

  Innhold

  Angitt dosering

  Angitt varighet

  HODE

  Mineraler

  Vitaminer

  All-Trace Cattle

  Se, Cu, I, Co, Zn, Mn

  A, D3, E

  2 bolus per dyr > 150 kg

  240 dager

  All-Trace Dry cows

  Se, Cu, I, Co, Zn, Mn

  A, D3, E

  2 bolus per dyr > 150 kg

  120 dager

  All-Trace High Iodine

  Se, Cu, I, Co, Zn, Mn

  A, D3, E

  2 bolus per dyr > 150 kg

  180 dager

  All-Trace Biotin Gold

  Se, Cu, I, Co, Zn, Mn

  A, D3, E, Biotin

  2 bolus per dyr > 150 kg

  120 dager

  All-Trace Organic

  Se, Cu, I, Co, Zn, Mn

  A, D3, E

  2 bolus per dyr > 150 kg

  180 dager

  smAll-Trace Calf

  Se, Cu, I, Co, Zn, Mn

  A, D3, E

  2 bolus per dyr > 150 kg

  180 dager

  Tracesure CU/I Cattle

  Se, Cu, I, Co

  1 bolus per 200-550 kg 2 bolus per >550 kg

  180 dager

  Tracesure CU/I Calf

  Se, Cu, I, Co

  1 bolus per 100-200 kg

  180 dager

  Tracesure I Cattle

  Se, I, Co

  1 bolus per 200-550 kg 2 bolus per >550 kg

  180 dager

  Tracesure I Calf

  Se, I, Co

  1 bolus per 100-200 kg

  180 dager

  Pluss Bolus Storfe

  Se, Cu, I, Co, Zn, Mn

  A, D3, E

  2 boluser per storfe > 200 kg

  250 dager

  Pluss Bolus Sinku

  Se, Cu, I, Co, Zn

  A, E

  2 boluser 6 uker før kalving

  6 uker

  CoseIcure Bolus Cattle

  Se, Cu, I, Cu

  2 bolus pr dyr > 100 kg

  180 dager Kan gis opptil 3x pr år

  Cosecure Bolus Cattle

  Se, Cu, Co

  2 bolus pr dyr > 100 kg

  180 dager Kan gis opptil 3x pr år

  Zincosel

  Se, Co, Zn

  2 bolus pr dyr > 100 kg

  120 dager

  All Trace Bolus

  Se, Cu, I, Co, Zn, Mn

  A, D3, E

  2 bolus per dyr > 150kg

  240 dager

  Blå SelenBolus

  Se, Cu, I, Co, Zn, Mn

  A, D3, E

  2 bolus per dyr > 150kg

  120 dager

  Brun Jod-SelenBolus

  Se, Cu, I, Co, Zn, Mn

  A, D3, E

  2 bolus per dyr > 150kg

  180 dager

  Bio Bolus Se

  Se, I, Co, Zn

  1 bolus per dyr 300 kg

  180 dager

Alle beregninger av forsyning per dag og vurderinger av dekningen forutsetter at leverandørens angivelse av virkningstid er riktig. Leverandørens angitte dosering er lagt til grunn for beregningene. Det er viktig å følge angitt dosering og anbefalte vektgrenser.

All-trace fra Agrimin

Beregninger er gjort for følgende bolustyper: All-trace Cattle, All-trace Dry cow, All-trace High Iodine, All-Trace Biotin Gold, All-Trace Organic og smAll -Trace Calf. Alle boluser fra Agrimin ser ut til å dekke det daglige behovet for kobber (Cu), kobolt (Co) og selen (Se). For Cu vil behovet være avhengig av molybden-nivå i fôret, men bolus-innholdet vil uansett gi et godt tilskudd. For sink (Zn) og mangan (Mn) vil bolusene bare dekke en del av behovet, men disse elementene er det sjelden mangel på i norsk grovfôr.

Jod-innholdet i All-Trace Cattle kan være litt lavt for områder med lave jod-verdier, som for eksempel i innlandet i Sør-Norge. For dyr i innlandsområder som får lite eller ikke noe kraftfôr med tilsatt jod, bør en heller bruke All-Trace Dry cow eller All-Trace High Iodine.

Makromineraler som magnesium (Mg), kalsium (Ca) og natrium (Na) må ses som tekniske hjelpestoffer i bolusene. Mengdene i bolusene er for små til å ha betydning for eksempel ved Mg-mangel. Da må det brukes særlige tilskudd, med vesentlig større mengder.

Vitamininnhold: For både vitamin A, vitamin E og vitamin D3 vil det oppgitte innholdet i bolusene bare dekke en begrenset del av behovet (4 - 15 prosent av beregnet behov). For ­vitamin A vil grovfôret oftest inneholde tilstrekkelig under norske forhold. Men for vitamin E er innholdet av­­hengig av type grovfôr, og for vitamin D vil behovet være høyere på inne­fôring. Innholdet i bolusene ser ut til å være for lite til å ha vesentlig betydning i slike sammenhenger.

All trace Biotin Gold inneholder biotin, og har ellers samme innhold som ­All-Trace Dry cow. Behovet for tilskudd med biotin hos ku er ikke fastslått, men innholdet i bolusen er på et nivå som er blitt anbefalt i forhold til bedring av klauvhelse.

Tracesure fra Animax

Beregninger er gjort for følgende bolustyper: Tracesure Cu/I Cattle, Tracesure I Cattle, Tracesure Cu/I Calf og Tracesure I Calf. Alle disse Bolusene fra Animax ser ut til å gi tilstrekkelig supplering av Co, Se og I. Cu/I-variantene gir også god dekning av Cu. Dekningen av I er på nivå med eller høyere enn All-Trace Dry Cow og All-Trace High Iodine. Tracesure I Cattle og Tracesure I Calf inneholder ikke kobber, og må ikke brukes i områder og situasjoner med risiko for kobbermangel, for eksempel i en del kyststrøk.

Tracesure inneholder ikke Zn og Mn, men dette betyr vanligvis lite under norske forhold.

Bolusene inneholder ikke vitaminer, og dette må eventuelt gis i tillegg. Men det gjelder også de fleste andre bolustypene i denne oversikten.

Pluss Bolus fra Felleskjøpet

Beregninger er gjort for følgende bolustyper: Pluss Bolus Storfe og Pluss Bolus Sinku.

Pluss Bolus Storfe gir lavest supplering av Cu sammenlignet med de andre bolustypene. Vi vil ikke anbefale denne bolusen i Cu-fattige områder. Bolusen ser ut til å dekke behovet for Co, Se og I. Pluss Bolus Sinku ser ut til å dekke behovet for Cu, Co og Se i sintida. Jodinnholdet er litt lavt for områder med jodmangel, for eksempel i innlandet i Sør-Norge.

Når det gjelder vitamininnhold vil det oppgitte innholdet i Pluss Bolus Storfe bare dekke en begrenset del (4-6 prosent) av det daglige behovet, både for vitamin A, vitamin E og vitamin D3. For Pluss Bolus Sinku vil derimot den oppgitte daglige forsyningen dekke behovet for vitamin A og vitamin E brukbart. For vitamin A vil grovfôret oftest inneholde tilstrekkelig under norske forhold. Men for vitamin E er innholdet avhengig av type grovfôr, så der kan tilskuddet i Pluss Bolus Sinku ha betydning. Hovedbestanddelen i Pluss-bolusene er kalsium (Ca), magnesium (Mg), fosfor (P) og natrium (Na), men disse makromineralene fungerer som tekniske hjelpestoffer. Mengden er for liten til å ha betydning for eksempel ved Mg-mangel, og vil heller ikke forstyrre balansen mellom Ca, P og Mg i fôret.

Pluss-serien inneholder også en Pluss Bolus Kalsium. Bruken av denne tilsvarer andre boluser til forebygging av melkefeber rundt kalving, og har dermed en annen indikasjon enn de andre bolusene i denne oversikten.

Cosecure fra Bimeda

Beregninger er gjort for følgende bolustyper: CoseIcure bolus Cattle, Cosecure bolus Cattle og Zincosel. CoseIcure bolus Cattle ser ut til å dekke behovet for Cu, Co, Se og I. Det angis fra leverandør at det skal gis to boluser opp til tre ganger per år. Dekningen av Cu, Co og Se ser ut til å være god nok ved å dosere to ganger per år. Ved bruk tre ganger per år blir joddekningen på nivå med All-Trace Dry cow og All-Trace High Iodine. Cosecure bolus Cattle innholder ikke jod, men har noe høyere innhold av Se. Denne bolusen bør ikke brukes i innlandsområder i Norge, der det er risiko for jodmangel. Zincosel inneholder ekstra Zn, men ikke Cu og I. Denne er lite aktuell å bruke i Norge.

Boluser fra R2 Agro

Beregninger er gjort for følgende bolustyper: All Trace Bolus, Blå Selen Bolus, Brun Jod-Selen Bolus og BioBolus Se. De tre første ligner etter opplysningene svært på tilsvarende produkter i All-trace serien fra Agrimin. All-Trace Bolus (R2 Agro) ser ut til å tilsvare All-Trace Cattle (Agrimin), Blå Selen Bolus (R2 Agro) ser ut til å tilsvare All-Trace Dry Cow (Agrimin) og Brun Jod-Selen Bolus (R2 Agro) ser ut til å tilsvare All-Trace High Iodine (Agrimin). Når det gjelder innhold av sporstoffer og vitaminer, og anbefalt bruk, henvises til omtale av de tilsvarende produktene fra Agrimin i denne artikkelen.

Bio Bolus Se er en bolus for økologiske besetninger. Denne bolusen inneholder ikke Cu, og er derfor ikke egnet i områder med Cu-mangel. Den inneholder også litt lite Se i forhold til behovet, og egner seg derfor ikke så godt som de andre i Se-fattige områder. Jod-innholdet er til gjengjeld høyt. Sink-innholdet er høyere enn andre boluser på markedet, og trolig unødvendig høyt under norske forhold. BioBolus Se inneholder ikke vitaminer, men dette har trolig mindre betydning.

R2 Agro markedsfører i tillegg boluser med Ca og P. Bruken av disse tilsvarer andre boluser til forebygging av melkefeber, og har dermed en annen indikasjon enn de andre bolusene i denne oversikten.

Bruk av andre bolustyper?

Vi har kun vurdert boluser til storfe som forhandles i Norge. Vi advarer mot å kjøpe og bruke tilsvarende produkter en finner på nettet uten å sjekke innholdet nøye.