Organisasjon

Årsmøteutsendinger på valg 2019

Her presenteres valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno 2019.

Agnete Børresen

Organisasjons­konsulent i Geno

agnete.borresen@geno.no

Geno SA har totalt 32 årsmøteutsendinger fra hele landet, spredd geografisk i forhold til eierområder.

Her er fordelingen av årsmøteutsendinger per eierområde:

Nord: 5 stk (3 vara)

Midt: 9 stk (4 vara)

Sørvest: 10 stk (5 vara)

Øst: 8 stk (4 vara)

Det er sentral valgkomité i Geno som innstiller på årsmøteutsendingene. I deres instruks står det at de skal hensynta geografi innad i eierområdene når de skal finne aktuelle utsendinger. Årsmøteutsendingene velges per i dag i årssamlingene til Tine. På grunn av at det foregår mange møter samtidig, må benkeforslag meldes inn på nett (www.geno.no) innen 10.februar.

Gjennom 2018 har en vedtekts­komité gått igjennom valgordningen, for å kunne optimalisere valg av årsmøteutsendinger. Dette vil bli en egen sak under Genos årsmøte, som holdes 25.-26.mars 2019.

Hvem kan være årsmøteutsending?

Alle som er medlem i Geno kan stille til valg som tillitsvalgt. Dette er en god måte å kunne være med og bestemme hva organisasjonen skal ha fokus på. Årsmøteutsendingene velges for 2 år av gangen. I tillegg til å møte på årsmøtet er årsmøteutsendingen en del av et Geno-utvalg i sitt ­eierområde. Geno-utvalget består av årsmøteutsendinger, styre­medlem og andre tillitsvalgte (ikke kontroll­komiteen eller ansattvalgte). Geno-utvalget har ansvar for oppføling av Geno-­kontakter i produsentlagene, være en høringsinstans for styret og ha en toveis kommunikasjon mellom medlemmer og Geno. Hvis du ønsker å bli årsmøteutsending eller vet om noen aktuelle kandidater, ta ­kontakt med valg­komiteen i Geno (www.geno.no/Medlem/Valgkomité).

Nord

Daniel Høiseth (gjenvalg)

Alder: 36 år

Bosted: Lyngen i Troms

Produksjon: Konvensjonelt båsfjøs

Motivasjon: Interesse for arbeidet som blir gjort i Geno, en organisasjon med mange nyvinninger og rask teknologisk utvikling.

Marita Katrin Helskog (ny)

Alder: 39 år

Bosted: Steigen i Nordland

Produksjon: Melkeproduksjon og storfekjøtt.

Motivasjon: Er veldig interessert i avl på eget bruk. Har vært Geno-kontakt i flere år og synes det er veldig interessant. Det skjer mye spennende i Geno og avlsframgangen er enormt stor, spesielt nå med GS og REDXTM. I tillegg skjer det mye i det utenlandske markedet som er viktig for Geno. Dette er spennende å ta del i og jeg har lyst å gjøre en jobb som tillitsvalgt i Geno.

Ingebjørg Grindhaug – ikke på valg

Paul Magnor Bang – ikke på valg

Stine Mari Jelti – ikke på valg

Vararepresentanter:

1.vara: Øyvind Lehn, 8404 Sortland (ny)

2.vara: Bjørn Inge Mo, 9144 Samuelsberg (gjenvalg)

3.vara: Kristina Svartvatn, 8680 Trofors (ny)

Midt

Ragnhild Kulbrandstad Stene (gjenvalg)

Alder: 40 år

Bosted: Grindal i Rennebu

Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon, ca. 165 000 liter i kvote. Fôrer frem ca. 10 okser i året. Totalrenoverte fjøset i 2017, DeLaval melkerobot.

Motivasjon: Veldig begeistret for rasen NRF. NRF-kua er robust og ei god kombinasjonsku med godt lynne, god helse og fruktbarhet. Dette er viktig i mitt fjøs. Synes det er interessant og inspirerende å være tillitsvalgt i en seriøs organisasjon som Geno, hvor vi kan komme med innspill om hvordan vi mener at NRF-kua skal bli og i hvilken retning vi vil ha utvikling.

Jomar Gomo (gjenvalg)

Alder: 59 år

Bosted: Rissa i Trøndelag

Produksjon: Melkeproduksjon med 541 000 liter i kvote. Har 55 årskyr og påsett av kvigekalvene.

Motivasjon: Det har vært melkeproduksjon på gården siden 1877. Med en far som semintekniker i tillegg til gårdsdrifta falt det seg naturlig å bli interessert i avlsarbeid. Denne interessen har jeg hatt med meg videre. Jeg er veldig motivert for å gjøre en jobb for Geno, og være en pådriver i avlsarbeidet videre med en målrettet forbedring av NRF-kuas egenskaper, både i Norge og internasjonalt. Har klare formeninger om hvilke egenskaper ei god NRF-ku skal ha. Utdannet agronom, jobbet som fysioterapeut og hatt flere verv i Bondelag, Geno og andre lokale foreninger.

Johnny Stokke (gjenvalg)

Alder: 59 år

Bosted: Averøy, Møre og Romsdal

Produksjon: Tok over gården Rishaugen etter mine foreldre i 1992. Melkeproduksjon med robot, 260 000 liter i kvote. Selger oksekalvene.

Motivasjon: Har vært medlem i AU i Tine i ca. 20 år, og vært Geno-kontakt i 15 år. Sittet en periode som årsmøteutsending. Ønsker å stille til valg for ny periode fordi jeg opplever årsmøtene og Geno-utvalget som veldig inspirerende for det videre arbeidet som Geno-tillitsvalgt lokalt.

Anders Røflo (gjenvalg)

Alder: 50 år

Bosted: Inderøy i ­Trøndelag

Produksjon: Melkeproduksjon, 425 000 liter i kvote. Oppfôring av alle okser. Sau, korn og skog i tillegg.

Motivasjon: Organisasjonsmenneske og interessert i ku og storfeavl. Utdannet agrotekniker og vært bonde siden 1991. Har tidligere hatt verv i Bygdeungdomslaget, Bondelaget, Nortura, Tine, Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgiving.

Nina Vangen Ranøien (ny)

Alder: 46 år

Bosted: Hoston i Orkdal kommune, Trøndelag

Produksjon: Melkeproduksjon, 355 000 liter eid og 30 000 liter leid kvote. Ny avdeling med robot i 2013. Selger oksekalver etter avvenning.

Motivasjon: Avlsarbeid er spennende og viktig for resultatene våre. Geno er i utvikling hele tida, og det vil jeg gjerne følge med i og ta del i!

Iver Fossum – ikke på valg

Ingunn Torvik – ikke på valg

John Bakken – ikke på valg

Anne Stine Foldal Aam – ikke på valg

Vararepresentanter:

1.vara: Ola Kvendset, 6645 Todalen ­ (gjenvalg, tidligere 3.vara)

2.vara: Solveig Løwø Kvam, 7392 Rennebu (ny)

3.vara: Bård Arne Mjøsund, 7877 Høylandet (ny)

4.vara: Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy (gjenvalg)

Øst

Lars Egil Lauten (ny)

Alder: 48 år

Bosted: Kløfta i Ullensaker, Akershus

Produksjon: Melkeproduksjon i løsdrift med melkerobot. Eierinseminør. Setter på alle kviger, og selger alle okser til oppfôring.

Motivasjon: Geno skal være et demokrati der bønder fra hele landet er representert. NRF og patent på genene er, og skal være, eid av ­norske bønder i samvirke også i fremtiden. Geno skal drive fremtidsrettet avl med videreføring av de særegne egenskapene som NRF har. Kombinasjonen melk og kjøtt er klima- riktig. Vekt på faktorer i avlen som gir god økonomi og dyr med gode bruks egenskaper hos bonden. Over 100 års avl på norske fjøs har gitt oss dagens NRF-dyr med spesielt god helse, reproduksjon og unike tørrstoffegenskaper i melka. Eksport av NRF skal kun skje som frosset sæd. Ikke eksportere livdyr eller embryo av NRF ut av landet. Vår NRF populasjon er et konkurransefortrinn vi må verne om for framtidige generasjoner

Ole Bjørner Flittie (gjenvalg)

Alder: 37 år

Bosted: Lora i Lesja kommune, Oppland

Produksjon: Melkeproduksjon med ca. 70 årskyr pluss påsett.

700 dekar eid areal pluss 100 dekar leid areal til grasproduksjon til egen besetning.

Motivasjon: Siden jeg er svært avlsinteressert og har et stort engasjement innen husdyravl, så synes jeg det er både interessant og viktig å engasjere seg som tillitsvalgt. Jeg mener jeg har noe å bidra med, spesielt i forhold til avlskompetanse for å gjøre NRF-kua enda bedre på lengre sikt.

Johan Kopland (gjenvalg)

Alder: 56 år

Bosted: Åmot, Modum kommune i Buskerud

Produksjon: Melk, ammeku, storfekjøtt på egne og noe innkjøpt

Motivasjon: Veldig motiverende å være med i en organisasjon som er så nyskapende som Geno, som også er noe så sjeldent i norsk landbruk som en suksess på eksport. Spesielt opptatt av at Geno skal være et godt tilbud for alle produsenter, med ulik interesse for storfeavl.

Nina Rokvam (ny)

Alder: 50 år

Bosted: Gausdal i Oppland

Produksjon: 35 årskyr i mjølkeproduksjon, fôrer fram egne okser til slakt.

Motivasjon: Er interessert i husdyravl, og synes Geno er inne i en spennende utvikling med store endringer.

Jane Thorshaug – ikke på valg

Håkon Øverland – ikke på valg

Tove Grethe Kolstad – ikke på valg

Jorunn Signe Ballangrud – ikke på valg

Vararepresentanter:

1.vara: Randi Valde, 2680 Vågå (gjenvalg)

2.vara: Halvor Gauteplass, 3580 Geilo (gjenvalg)

3.vara: Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen (ny)

4.vara: Ole Kristian Stolp Kildahl, 2340 Løten (ny)

Sørvest

Nils Magne Gjengedal (gjenvalg)

Alder: 57 år

Bosted: Hyen i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane

Produksjon: Melkeproduksjon, ca. 160 000 liter i kvote. Om sommeren driver vi stølsdrift på Gjengedalstølen. Har tidligere drevet med sau og pelsdyr med rev.

Motivasjon: Jeg er genuint interessert i avl. Er veldig glad i NRF-kua og er svært interessert i det Geno driver med. Liker å profilere hele samvirkeselskapet vårt. Et selskap som har gjort gode valg i avlen, og som vi nå ser at genetikken vår er etterspurt i hele verden.

Ingunn Skeide (gjenvalg)

Alder: 47 år

Bosted: Fjærland i Sogn og Fjordane

Produksjon: Melkeproduksjon i ei samdrift, kvote på ca. 300 000 liter i løsdriftsfjøs med melkestall. Produksjon av ca. 25 kvalitetskalver, samt oppdrett av egne livkviger.

Motivasjon: Avlsinteressen kom i tidlig alder, da «godkua» ble mor til en seminokse. Har vært aktiv i produsentlaget i mange år, og i de siste årene som Geno-kontakt. Tok utfordringen som årsmøteutsending på strak arm. Geno er inne i en rivende utvikling som jeg synes det er spennende å være med å ta del i, som produsent, eier og tillitsvalgt. På den andre siden må man kanskje være litt bremsekloss og diskusjonspartner fra fjøsgulvet opp mot styre og administrasjon. Man kan heller ikke gå for fort fram og bygge ned de avlsfortrinnene NRF-kua har, både nasjonalt og internasjonalt; ei funksjonell kombinasjonsku med god helse, god fruktbarhet og vitalitet. Men, utvikling av vår spennende samvirkeorganisasjon Geno SA er største motivasjonen i seg selv for meg.

Kari Lauvdal (gjenvalg)

Alder: 52 år

Bosted: Heddeland i Marnadal kommune, Vest-Agder

Produksjon: Driver gård på heltid med mannen. Melkeproduksjon med 310 000 liter i kvote. Fôrer opp alle kalver. Har også slaktegris, 2100 i året.

Motivasjon: Avl er veldig gøy og interessant å holde på med, her er det stadig nye ting som skjer. Avl er også et veldig viktig arbeide i fjøset, det som bestemmer hvordan dyrene mine er. Motivasjon for å holde på med avl er jo når en ser framgangen i besetningen. Og det å få være tillitsvalgt i Geno i tillegg er veldig spennende.

Inga Skretting Timpelen (gjenvalg)

Alder: 43 år

Bosted: Sola kommune, Rogaland

Produksjon: Melkeproduksjon i løsdriftsfjøs, kvote på ca. 450 000 liter. Oppdrett av kviger for salg.

Motivasjon: Min motivasjon for å være årsmøteutsending er sterk interesse for avl. I tillegg vil jeg være med å påvirke Geno til å arbeide for det beste for norske melkeprodusenter. Mener det er viktig at styret og administrasjonen hører på og tar oss som satser på NRF-kua på alvor.

Magnar Tveite (gjenvalg)

Alder: 54 år

Bosted: Holdbygda, Vossestrand

Produksjon: Melkeproduksjon på ca. 40 årskyr. Kvigeoppdrett på egne kviger og mellomkalv.

Motivasjon: Interesse for avlsarbeid og ønske om å være med å påvirke for å få ei mest mulig økonomisk og fremtidsretta ku.

Kjell-Einar Eide – ikke på valg

Nils Olsbu – ikke på valg

Tommy Skretting – ikke på valg

Silje Åsnes Skarstein – ikke på valg

Anders Sæleset – ikke på valg

Vararepresentanter:

1.vara: Torgeir Kinn, 4020 Stavanger (gjenvalg)

2.vara: Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal (gjenvalg)

3.vara: Marianne Goderstad, 4900 Tvedestrand (ny)

4.vara: Liv Haukås, 5570 Aksdal (gjenvalg)

5.vara: Jan Ovar Kjelby, 5961 Brekke (gjenvalg)