Bærekraft

Inkluder jordvern i bruksutbygging

Sterkere fokus på jordvern i planlegging av bruksutbygging vil bidra til redusert nedbygging av dyrka mark og artikkelen gir konkrete eksempler på dette.

Svein Johnsen

Rådgiver NLR 
Nord-Norge

svein.johnsen@nlr.no

Tenkningen bygger på at bruksutbygging bør under­legges en helhetlig tilnærming for å gi bonden et best mulig beslutningsgrunnlag. Helhetlig planlegging inkluderer aspekter som sikkerhet, nærmiljø, økonomi, funksjonalitet, ressursbruk, estetikk og så videre. I hverdagen er det lett å fokusere på aspekter som gir raske løsninger på konkrete behov, for eksempel ønsket antall kvadratmeter bygning til lavest mulig bygningskostnad.

Jordvern er en samfunnssak

Fokuset på verdien av dyrka og dyrkbar jord har bidratt til en ­gledelig nedgang i nedbygging av dyrka jord fra drøyt 14 000 dekar i 2002 til rundt 6 000 dekar/år de siste årene. De tre utbyggingsformålene som tar mest dyrka mark er bolig, bebygd område for landbruk og vei og bane med henholdsvis 26, 22 og 16 prosent av nedbygd jordbruksareal. Tallene er fra perioden 2004–2015.

Landbruket har en utfordring

Landbruket har altså en utfordring. Jordloven gir landbruket unntak fra omdisponeringsfor­budet såfremt byggetiltaket hører inn under jordbruksproduksjonen. Endringer i regelverket er blant ­tiltak som drøftes for å dempe landbrukets egen nedbygging av dyrka jord. Målsettingen er at årlig omdisponering av dyrka jord skal være under 4000 dekar/år innen 2020.

Nybygg og tilbygg i på gårdene påvirker jordvernet gjennom lokalisering av nybygg og lagre, valg av løsninger og utforming av ­trafikkarealer. Lokaliseringen kan være i et eksisterende tun/bygningsgruppe, i tilknytning til tunet eller frittliggende. Bygningsløsningene kan være alt fra funksjonsdelte anlegg (for eksempel dyr, fôr og gjødsel i atskilte bygg/lagre) til bygninger der flere funksjoner er samlet (jamfør enhetslåvene fram til og med 1960-tallet). Særlig i hellende terreng vil ulike konstruksjonsløsninger påvirke hvor mye areal som må tas til byggeformål. Utforming av trafikkareal påvirkes av bygningen/lagerets planløsninger og hvordan de er plassert i forhold til hverandre.

Figur 1. Utbygging integrert i tunet. Alternativ A.

Figur 2. Ny bygning på frittliggende ny tomt. Alternativ B.

Figur 3. Bygningsløsning med gjødselkjeller.

Figur 4. Bygningsløsning med gjødselkum.

Lokalisering

I en del tilfeller ligger det til rette for å lokalisere nybygg utenfor dyrka mark. Det er særlig gunstig der slike tomter finnes nær tunet og har stabile og selvdrenerende masser i grunnen. Denne kombinasjonen ser vi sjelden i NLRs oppdrag. Når man på mange bruk ønsker å legge nybygg på dyrka mark har det ofte sammenheng med enklere tilsyn, lavere tilk­nytningskostnader til vei, vann og strøm og at lokalisering av nybygg til tunet bidrar til vitalisering.

Integrering av nybygg i eller nært tunet kan gi vesentlig 
redusert nedbygging av dyrka mark.

Eksempel plassering av nytt bygg

I en reell byggesak har vi analysert arealbruk avhengig av om et nytt bygg plasseres i tunet (A) eller frittliggende på ny tomt (B). (Se figur 1 og 2)

Plassering i tunet

I alternativ A velger man å gjen­bruke den beste delen og rive den minst hensiktsmessige delen av en eksisterende driftsbygning. Man kunne revet alt og bygd over samme tomt, men dette er ikke forenlig med krav til kontinuerlig produksjon og et slikt valg hadde ikke redusert. omdisponeringen av dyrka mark. Man fortsetter å bruke vesentlige deler av opp­rinnelig trafikkareal og supplerer med nytt areal der det er påkrevd. Forut for en slik beslutning er gammelfjøset vurdert i forhold til tekniske, økonomiske og funksjonelle hensyn. Det er gjort vurderinger av sikkerhet. Gården har to bolighus og et relativt romslig ­trafikkareal som tillater hensiktsmessig trafikkseparasjon. Behovet for nedbygging av dyrka mark er beregnet til ca. 800 m². Samlet bygningsareal er 830 m² hvorav 575 m² er nytt tilbygg. Nytt trafikkareal utgjør 225 m².

Frittliggende plassering

Alternativ B viser en helt ny og ­tilsvarende stor bygning lagt på ny tomt. Tomta ligger direkte mot gårdens atkomst. Lokaliseringen gir tydeligere skille mellom gården bo- og driftsfunksjoner. Trafikk­separasjon er tydelig, men siden redskapshus og verksted er i tunet vil det være betydelig drifts­trafikk også her. Avstanden til ­fjøset gjør oppfølgingen litt mer krevende. Bygningen er trukket ned mot ytterkant av jordet. Dette for ikke å skape blindareal som blir for trange for god skjøtsel. Behovet for nedbygging av dyrka mark er beregnet til ca. 1 370 m². Samlet bygningsareal er 825 m². Nytt trafikkareal er på 545 m².

Skånsomme løsninger

Begge løsningene er skånsomme i forhold til nedbygging av dyrka jord. I alternativ A er forholdet trafikkareal: bygningsareal = 0,27, mens i B er forholdet 0,66. I mange tilfeller ser vi at trafikk­arealene til og rundt driftsbygningen beslaglegger mer dyrka mark enn bygningen (forholdstall over 1). Vårt alternativ B bidrar til nedbygging av 70 prosent mer dyrka mark enn A.

Integrering av nybygg i eller nært tunet kan gi vesentlig redusert nedbygging av dyrka mark for­utsatt gode funksjon- og areal­analyser.

Bygningsløsninger. Kjeller eller gjødselkum

I tiden etter årtusenskiftet har den dominerende trenden vært å bygge funksjonsdelte landbruksbygg. Lovkrav om gasstett for­bindelse mellom husdyrrom og gjødsellager skjøt fart i bygging av frittstående gjødselkummer i ­stedet for gjødselkjellere. Kravet ble oppmyket i 2017. Ønsket om bedre tilpassede høstelinjer for grovfôr har resultert i overgang fra tårnsiloer til rundballer og åpne plansiloer.

Vi har i en konkret byggesak sett på nedbygging av dyrka mark i løsning med gjødselkjeller og gjødselkum. (Se figur 3 og 4) ­Bonden vil gå for en løsning med gjødselkjeller begrunnet i liten prisforskjell og knapphet på dyrka mark nær bruket. Det var opprinn­elig prosjektert med gjødselkum på grunn av det tidligere lov­kravet.

Illustrasjonene viser at løsningen med gjødselkum legger beslag på ca. 2 000 m² dyrka jord, mot 1 300 m² for løsningen med kjeller. Differansen er 53 prosent.

Begge løsningene utnytter ­gårdens atkomst som er en ­blindvei, integrert i bygningsnært trafikkareal. Løsningene er skånsomme i forhold til nedbygging av dyrka jord.

Fundamentering

I dalfører og langs fjordene er det tradisjon for å bygge driftsbygninger i hellende terreng uten store terrenginngrep. Løsningene har ofte bestått i å legge bygningene langs terrengkoter og plassere kjellere på nedsiden og fundamentere grunt på oversiden. ­Bygningen i figur 3 og 4 er 21 meter brei og 37 meter lang. I ­hellende terreng vil slike bygninger med lik fundamenthøyde over hele arealet kreve fyllinger. Siden tilkjørt masse er dyrt etterstreber en gjerne massebalanse ved å grave ut om lag like mye på øvre del av tomta som man trenger til fylling i nedre del. Dersom denne bygningen plasseres i terreng­helning på 15 grader vil arealet som går med til å etablere fyllinger og skjæringer utgjøre 25 prosent mer enn arealet av bygningen selv. Fyllings- og skjæringsvinkler i løsmassene er satt til 
30 grader.

Må ha gode analyser

Det kreves gode analyser for å redusere nedbygging av dyrka mark og samtidig ivareta krav til funksjonalitet, sikkerhet, økonomi og andre relevante aspekter. Gårdbrukerens viktigste bidrag i analysen er å vektlegge ulike ­hensyn, innsikt i gårdens drift og vurderinger av ulike løsninger før beslutning skal tas.

Gjødselkum vil legge beslag på mer areal enn møkkjeller, men både plassering av kummen og planlegging av adkomstvei påvirker hvor mye matjord som beslaglegges.

Foto: Jan Arve Kristiansen

Pressemelding

Presiseringer i regelverk for kutrener

På spørsmål i Stortingets spørretime fra Une Bastholm i MDG svarte landbruks- og matminister Bård Hoksrud at Mattilsynet har gjennomgått holdforskriftene for storfe, svin, sau og geit og foreslått endringer som for tiden er til vurdering i departementet før en høring. Hoksrud sa at Mattilsynet foreslår noen presiseringer av regelverket for bruk av kutrener for ytterligere å ivareta dyrevelferden. – Jeg vil vurdere Mattilsynets endringsforslag, men har ikke planer om å foreslå totalforbud mot bruk av kutrener, sa Hoksrud avslutningsvis.

www.stortinget.no