Økonomi

Første året med bare GS-okser

Vi har nå lagt bak oss det første året der alle eliteokser er selektert på bakgrunn av GS (genomisk seleksjon). 44 nye eliteokser ble vedtatt benyttet i løpet av 2018. Målet er å benytte 50 nye eliteokser per år – så målet er ikke langt unna.

Hans Storlien

Avdelingssjef marked Norge

hs@geno.no

11891 Nedal født i 2016 hos Eli Irene og Jon B. Nedal på Averøya i Møre og Romsdal.

Foto: Jan Arve Kristiansen

Årgangen 2018 har veldig mange ulike fedre representert. I overgangen ­mellom avkomsgranska okser og ungokser til GS-eliteokser ble det rekruttert inn kandidater etter okser brukt som ungokser. Dette har medført stor spredning på fedrene. Det er 31 fedre representert blant eliteoksene, og det er meget bra. 11078 Gopollen er representert med seks okser, ellers er det stort sett en og to sønner etter hver far. Det er 25 ulike morfedre representert. De som er sterkest representert her er 10795 Hoøen med seks eliteokser, 10540 Eik med fem elite­okser og 10617 Skei med fire ­eliteokser.

Begrenset bruk hver okse

Mange opplever at det er mer ­krevende nå å følge med på alle oksene som benyttes. Dette på grunn av at det er så stor utskifting. Begrenset bruk av hver enkelt okse er et viktig bidrag for spredningen av genetikken. Hovedregelen er at eliteoksene settes opp for to perioder, men vi har okser som går tre perioder og enkelte er av ulike årsaker bare inne i én periode.

Et godt gjennomsnitt

Tabellen viser en oversikt over gjennomsnittlig avlsverdi på enkeltegenskaper på oksene som er benyttet i 2018.

Tabell 1: Oversikt over gjennomsnittlig avlsverdi på okser vedtatt brukt som eliteokser i 2018.

Egenskap

Snitt avlsverdi

Eksteriør egenskap

Snitt avlsverdi

Total avlsverdi

21,3

Jurdybde

110

Kg protein

114

Spenepl. foran

104

Proteinprosent

104

Spenepl. Bak

98

Kjøtt

101

Jurbalanse

98

Hastighet

99

Jurfeste framme

110

Lekkasje

102

Jurfeste bak, høyde

109

Bein

102

Jurfeste bak, bredde

106

Klauvhelse

100

Midtbånd

105

Jur

112

Spenetykkelse

97

Lynne

107

Spenelengde

98

Fruktbarhet døtre

109

Hasevinkel

100

Kalving far til kalv

103

Beinstilling bak

99

Kalving far til ku

106

Kodeledd

104

Dødfødsler, far til kalv

107

Korketrekkerklauv

98

Dødfødsler, far til ku

105

Jurhelse

111

Andre sjukdommer

105

Det er et høyt gjennomsnittlig nivå på alle egenskaper som har stor vekt i avlsmålet. Både melk, helse, fruktbarhet og jur har høy gjennomsnittlig verdi. Det er også gode verdier for kalvingsegen­skapene. Tilbakemeldingene fra medlemmer går på ønske om bedre okser på bein og klauver, hastighet og enkelte detaljer ved juret. Dette avslører også gjennomsnittlig avlsverdi blant oksene. Årsaken til at det har vært vanskelig å finne mange nok gode okser for egenskapene hastighet, enkelte juregenskaper og klauver finner vi gjerne igjen i slektskapet. 10795 Hoøen og 10540 Eik har svakheter på klauver. 10714 Lekve skjuler seg i slektskapet til flere av oksene, og den er krevende for flere av de nevnte egenskaper. 11572 Saur er svak på hastighet.

Vi skal gjøre det vi kan for å bedre dette både i utvalg av okser og gjennom mulige endringer av vektlegging i avlsmålet. Gjennomsnittlig total avlsverdi vil øke etter hvert som vi går over på elite­okser som har yngre fedre, det vil si okser selektert på bakgrunn av GS-verdier.

Det er 16 av 44 okser som er ­kollet og dette gir en kolletfrekvens på 36 prosent. Av disse gir fem okser bare kollete kalver.

God avlsplanlegging viktig

Det er selvsagt et ønske å ha okser som er gode på alle egenskaper. Dette er et sjeldent fenomen, men de finnes. I nærmeste framtid skal vi stifte bekjentskap med en slik okse; 11994 Midtskog.

I et utvalg okser er det viktig å ha gode eliteokser på alle egenskaper, slik at ved valg av egenskaper så finnes det okser som oppfyller disse ønskene. Det er derfor viktig at dere benytter mulighetene som ligger i avlsplanleggingen og inviter gjerne avlsrådsgiveren din inn til en gjennomgang av besetning­en. Det er nettopp lansert en oppdatert løsning for nytt avlsplanleggingsprogram. Der presenteres tall og figurer som gir svar på hvordan nivået er på de ulike egenskapene i besetningen (se side 8).

Tilgjengelig avlsplan til riktig tid

Skal vi få utnyttet oksene best mulig må avlsplan og tilgjengelighet av okser i inseminørens beholder stemme overens. Vi får tilbakemeldinger om at dette ikke alltid er like enkelt. Mange har opplevd å stå med ny utskrevet avlsplan med okser som ikke har kommet i beholderen til inseminøren. For dem som får avlsplan fra avlsrådgiver skal dette ikke være et problem. For dem som har valgt å lage avlsplan selv så er det viktig å skrive ut avlsplan i god tid før inseminasjonssesongen starter. Utfordringen har vært at det eksisterende avlsplanprogrammet ikke har hatt mulighet for å kjøre ut avlsplan på gammelt okseutvalg. Dette er nå løst i den nye versjonen av avlsplan, så vi regner med at dette problemet vil forsvinne etter hvert.

Tilgjengelighet av Sperm­Vital og RedX-sæd

Det har vært tilbakemeldinger om manglende tilgang på SpermVital. Dette henger nok sammen med at vi ikke har vært tilgjengelige med SpermVitalsæd til enhver tid av gjeldende eliteokser. Når en okse starter sin sædproduksjon produseres først 10 000 doser ordinær sæd som prioriteres å sendes ut så fort det lar seg gjøre. Deretter settes oksen over på produksjon av SpermVital og kjønnsseparert REDXTM.

Det produseres et lite volum per okse av SpermVital og kjønnsseparert REDXTM. Det er derfor valgt å kategorisere oksene med SpermVitalsæd etter egenskap, slik at det kan velges okse som er riktig med hensyn på egenskapen som ønskes vektlagt. Eliteoksene byttes raskt ut og noen okser vil være tilgjengelige med Sperm­Vitalsæd etter at de er ferdige som eliteokser. Dette betyr ikke at oksene er dårlige, men de tas ut av bruk som en ordinær eliteokse for å gi tilgang til nye okser, sikre en restriktiv bruk av de enkelte oksene og med det god genetisk spredning. Vi arbeider med å få til en løsning i Geno avlsplan der det vil bli mulig å legge inn ønske om sædtype (SpermVitalsæd/kjønnsseparert sæd).

Mye godt i vente

Blant oksene som nå står og produserer er det mye å glede seg til. Det er mange okser med gode profiler og med veldig høy avls­verdi. Vi håper også at vi i løpet av året skal gjøre tilgangen og tilbudet av REDXTM- og Spermvitalsæd bedre.