Smått til nytte

Smått til nytte

Vurderinger ved valg av ­madrass til liggebåser

Vibeke Fladkjær Nielsen i Seges skriver i det danske fagbladet Bovi at ved kjøp av madrass bør en være oppmerksom på:

  • Tykkelsen (ikke under 50 millimeter og helst 60 millimeter)

  • Bløtheten (ikke under 300 kg pr. kubikkmeter)

  • Toppduken (må ikkevære for ru og gi slitasjeskader eller sår og må kunne strammes så godt når den monteres at den ikke blir løs etter bruk)

  • Ved valg av toppduk av gummi eller som er grovvevd må det strøs med minst ½ kg om dagen.

Bovi oktober 2018

Kostbare fjøs

Fra Jyllands-Posten: ”Vi er omkring 3 000 mælkeproducenter i Danmark, og vi har bygget vores kostalde på omkring 3 000 forskellige måder. Det er bare et eksempel på, at vi ude på bedrifterne tillader os kunstneriske friheder, som samlet set koster erhvervet milliarder af kroner.”

Avisen siterer Sådan Anders Harck, som er styreleder for Økonomi og Virksomhedsledelse i Landbrug & Fødevarer.

Jyllands-Posten

Forskjell i produktiv tid

Et forskningsprosjekt i Finland undersøkte en gruppe besetninger med melkerobot og fant at kyrnes produktive tid varierte fra 71 til 89 prosent av døgnet. Produktiv tid ble definert som den tiden kua eter, drikker, blir melket eller ligger i liggebåsen. Uproduktiv tid er tiden kyrne oppholder seg i gangarealene, vente rpå å bli melket eller står i liggebåsen. Innredning, belegningsgrad, dominerende kyr, komfort i liggebåsene og fôring er faktorer som vil påvirke produktiv tid.

Hoard`s Dairyman, august 2018

Oppsamling av metan

SEGES i Danmark er i gang med et forsøk på å samle opp metanutslipp fra kyrne. I forsøket er det montert utsug 15 cm under liggebåsen øvre hodebom som skal samle opp kuas utåndingsluft. Noe av utfordringen er at metangassen blir veldig uttynnet i åpne fjøsløsninger. Den oppsamlede luften skal ledes gjennom et biofilter for å redusere metanutslippene fra fjøset.

KvægNyt 22/2018

Økt bruksdyrkryssing i Sverige

I år ligger andelen kjøttrasesemin i melkebesetningene i Sverige på ca. 15 prosent, mens det lå på 10 prosent i 2017. For optimalt valg av kjøttfeokse blir et nå utviklet en egen avlsverdi for kjøttraser i kryssing basert kalvingsegenskaper, tilvekst og slaktekvalitet. I Sverige er det Simmental og Charolais som er mest brukt på melkebrukene med andeler på henholdsvis 27 og 26 prosent, mens 18 prosent av kjøttfedosene på melkebrukene er Hereford.

Husdjur 10/2018

Oppsamling av metan

SEGES i Danmark er i gang med et forsøk på å samle opp metanutslipp fra kyr. I forsøket er det montert utsug 15 cm under liggebåsen øvre hodebom som skal samle opp kuas utåndingsluft. Noe av utfordringen er at metangassen blir veldig uttynnet i åpne fjøsløsninger. Den oppsamlede luften skal ledes gjennom et biofilter for å redusere metanutslippene fra fjøset.

KvægNyt 22/2018

Lengre liv for kvigene

18 økologiske melkebønder i Danmark stilte seg spørsmål om hvordan de kunne få førstegangskalverne til å leve lengre. I gjennomsnitt utrangeres 25 prosent av førstegangskalverne i løpet av første laktasjon (snitt i Danmark for både økologisk og konvensjonelle besetninger). I et samarbeid med Seges over to år har de 18 besetningene lyktes med å redusere prosenten førstekalvere som utrangeres fra 27 til 17. Det ble utarbeidet handlingsplaner for hver besetning, og selv om mye var forskjellig var det et fellestrekk at færre kviger ble satt på for rekruttering. Dette skjedde ved å frasortere kviger med lavt potensial. Det kunne være kvigekalver som var sjuke flere ganger eller kviger som ikke ble drektige etter to eller tre insemineringer. Flere besetninger har også solgt livkviger. Et annet punkt som gikk igjen i handlingsplanene var bedre forberedelse til kalving og bedre oppstart. Dette handlet om bedre fôring og oppstalling før kalving, og flere besetninger lagde en egen gruppe for førstegangskalvere.

Kvægnyt 23/2018

Unngå holdtap i sintida

En amerikansk undersøkelse på holsteinkyr konkluderer som andre undersøkelser har gjort med at for stort tap av hold i sintida er negativt. I undersøkelsen ble over 9 000 kyr holdvurdert ved avsining og kalving. Tap av hold i sintida ga større risiko for børsjukdommer og fordøyelsessjukdommer, og størst for de kyrne som hadde tap i hold på 0,75 holdpoeng eller mer. Kyr som tapte seg i hold hadde også større risiko for sjukdomsbehandlinger generelt og mindre sjanse for drektighet ved første og andre inseminasjon. Forskerne anbefaler (for holsteinkyr) 3,25 i holdpoeng ved avsining for å hindre for stort holdtap.

Journal of Dairy Science, mai 2018