Økonomi

Sommermjølk-prosjekt i Tine

Tine ønsker en jevnere inngang på melk gjennom året. Utfordringene er lite melk i 3. kvartal og tilsvarende mye melk i 1. kvartal. Det er økonomisk lønnsomt for både Tine og melkebonden å jevne ut leveransen gjennom året.

Per Sigve Lien

Medlemssjef i Tine

per-sigve.lien@tine.no

Skjev mjølkekurve er en utfordring også i andre deler av landet, og produsentlagene i Tine oppfordres til å sette problemstillingen på dagsorden. Foto: Tine Mediebank

Tine Meieriet Byrkjelo produserer Norvegia, og er sam­tidig et reguleringsanlegg. Som reguleringsanlegg merker anlegget spesielt de store mjølkemengdene som kommer i første kvartal, som igjen skaper kapasitetsutfordringer. Sammenlignet med landet skiller Sogn og Fjord­ane seg ut med spesielt lav ­mjølkeinnmåling i 3. kvartal slik det framgår av tabellen. Tine har derfor startet et prosjekt i tre ­produsentlag omkring meieriet i Byrkjelo med mål om å stimulere til mer sommermjølk.

Bruksstruktur noe av for­klaringen

Bruksstrukturen er noe av for­klaringen til den skjeve mjølke­kurven i Sogn og Fjordane. Tabellen viser at gjennomsnittsleveranse i Sogn og Fjordane er 70 prosent av gjennomsnittsleveransen i landet.

Gjennomgående oppgis areal som en begrenset ressurs i Sogn og Fjordane i forhold til å produsere mer sommermjølk. Å slippe mjølkekyr på utmarksbeite blir derfor en viktig ressurs for mange.

Dette vises også gjennom mer kraftfôr og mindre energiopptak utenom kraftfôr i besetningene i Sogn og Fjordane.

Pilotprosjekt i tre produsentlag

Prosjektet som nå er satt i gang omfatter de tre produsentlaga Eid og Bremanger, Jølster og Gloppen. Hensikten med prosjektet er å analysere hovedårsakene til den skeive mjølkekurva, og gjennomføre tiltak med sikte på å øke andelen sommermjølk.

I høst blir det derfor gjennomført flere tiltak. Blant annet skal det gjennomføres fagmøter med sommermjølk som tema, og det legges opp til individuell rådgiving for å analysere mulighetene til den enkelte.

Aktuelle tema for møtene til ­høsten er;

  • Hvorfor er sommermjølk viktig for Tine?

  • Økonomi for den enkelte med mer sommermjølk?

  • Muligheter og utfordringer ved omlegging til mer sommermjølk?

  • Hvordan tilpasse seg raskt og effektivt?

Skjev mjølkekurve må settes på dagsorden

Skjev mjølkekurve er en utfordring også i andre deler av landet. Erfaringer fra dette prosjektet skal derfor brukes senere i resten av Tine. Produsentlagene i Tine oppfordres likevel til å sette problemstillingen på dagsorden allerede nå.

Tabell. Andel mjølk som produseres i 3. kvartal i Tine og i Sogn og Fjordane.

Tine

Sogn og Fjordane

% mjølk 3. kvartal (alle fjøs)

22,3

15,6

Kraftfôr pr. 100 kg mjølk

31

34

Kg mjølk pr. årsku

7 986

7 833

MJ utanom kraftfôr

69

63

Gjennomsnittsleveranse

195 120

134 948

Gjennomsnittsleveranse båsfjøs

124 322

94 659

Gjennomsnittsleveranse lausdriftsfjøs

302 000

270 000