Dyrevelferd

Avliving av storfe på gården

Noen ganger er det nødvendig å avlive storfe på gården og da stilles det krav til kunnskap og ferdigheter hos den som skal utføre dette.

Åse Margrethe Sogstad

Spesialveterinær HT Storfe

ase.sogstad@animalia.no

Elisiv Tolo

Spesialveterinær i Animalia

elisiv.tolo@animalia.no

Harald Holm

Spesialveterinær HT storfe

harald.holm@animalia.no

Storfe med sjukdommer og skader som ikke kan eller skal behandles, skal bedøves og avlives så raskt som mulig for å unngå unødig lidelse. Regelverket sier at den som utfører bedøvingen og avlivingen skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter. Både ved avlivning av kronisk sjuke dyr og i mer akutte situasjoner er det en fordel å kunne avlive sjøl.

Når skal dyret avlives?

Dersom utsiktene til bedring er dårlige og dyret lider, skal det ­avlives så fort som mulig. Er du i tvil, kontakt dyrlege – dersom han eller hun ikke allerede er involvert.

Dersom dyret bortsett fra skade eller lokal forandring er friskt, det vil si har normal temperatur, ­spiser, er oppmerksom og ikke har ligget uten å kunne reise seg i flere timer, kan nødslakt vurderes. Men bare dersom dyret ikke er behandlet med medikamenter med tilbakeholdelsestid.

Mange vegrer seg for selve avliv­ingsprosedyren. Dette kan føre til unødig utsettelse eller i verste fall til at dyret blir overlatt til å dø av seg selv. Enkelte dyr burde nok vært avlivet på et tidligere tidspunkt. Eksempler er dyr med ­kroniske klauvproblemer, som blir gående med vonde bein altfor lenge, og kalver med kroniske forandringer etter lungebetennelse.

Sett en tidsfrist!

Det er en overordnet regel at dyr ikke skal lide. Det er viktig å sette en tidsfrist for når man skal se klar bedring etter at tiltak er iverksatt. Går fristen ut uten bedring og det er usannsynlig at andre tiltak/behandlinger gir tilstrekkelig rask bedring, skal dyret avlives uten unødig opphold.

Det er avgjørende å vite hvilke ­sykdommer og lidelser som lar seg behandle og eventuelt hel­bredes for å kunne ta de rette avgjørelser. Her er din veterinær en viktig rådgiver.

Når avgjørelsen om avliving er tatt, skal det utføres så snart som mulig og med minst mulig stress og ubehag for dyret. Det er en fordel om håndteringen skjer av en som steller dyrene til daglig. Det utløser mindre stress enn om en fremmed skal håndtere dyret, og et stresset dyr innebærer økt risiko både for dyret og den som skal utføre avlivingen.

Dyr som kan bevege seg uten særlig besvær kan flyttes til et egnet sted før avliving. Alternativt skal kan man flytte andre dyr unna og avlive på stedet.

Figur 1. Treffsted ved avliving av storfe er innenfor sirkelen (med 2 cm radus) vist på figuren, fortrinnsvis i øvre halvdel. Boltpistolen holdes i 90 graders vinkel mot skallen og skal være i kontakt med dyrets hode. På store og gamle dyr er treffpunktet 1 cm til siden for krysningspunktet.

Viktig i avlivingsprosessen

Det er viktig at avlivingen skjer på en human, sikker og trygg måte. Det er krav om bedøvelse før ­avliving, samt krav til kompetanse hos den som benytter bedøvings- og avlivingsutstyr.

Metode for avliving kan du lese mer om i Helsetjenesten for ­storfes fakta-ark om avliving (se webadresse i fotnote).

Alle dyr skal bedøves før avliving, til dette er boltpistol gjerne beste alternativ.

 • Bedøving skal bringe dyret i en bevisstløs tilstand som varer inntil døden inntrer

 • Riktig ammunisjon og treffvinkel er viktig, se illustrasjon

 • Avliving er enhver villet prosess/metode som fører til at dyr dør. Dyret skal normalt avbløs ­umiddelbart etter bedøving, selv om du ikke skal bruke slaktet, for å sikre at de dør.

 • Bryststikk anbefales som avblødningsmetode på storfe, se illustrasjon

 • Se forsiktighetsregler i avlivingsbrosjyren

Tegn på at dyret er dødt

Figur 2. Kutting av halspulsåre og bryststikk.

Du skal aldri forlate et dyr uten å forsikre deg om at det er dødt. Et dødt dyr har:

 • Slapp muskulatur

 • Ingen bevegelser eller pusting

 • Store pupiller

 • Ingen reaksjon ved berøring av øyet

 • Ingen respons om du klyper i øret

 • Ingen lyder

Artikkelen tar utgangspunkt i Helsetjenesten for storfes faktaark om riktig avliving av storfe: https://www.animalia.no/contentassets/482e12bb2aab4502943de86236ad33b8/avliving-dsr-utkast.pdf og det henvises til denne for mer detaljer om anbefalt ammunisjon og metoder for bedøving og avliving, for å sikre at prosessen skjer på en trygg og sikker måte.