Vi i TINE

Vi i TINE

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Nedskalering av norsk melkeproduksjon

Utfasing av norsk Jarlsbergeksport i 2020 får store konsekvenser for norsk melkeproduksjon. Avvikling av eksportstøtten fra 2021 innebærer redusert melkeproduksjon.

Økt omsetningsavgift

Landbruks- og matdepartementet fastsatte, etter anbefaling fra Omsetningsrådet, økte satsen for omsetningsavgift på ku- og geitemelk med 10 øre til 22 øre per liter melk fra 1. juli i år. Dette er et ledd i tilretteleggingen av nedskalering av melkeproduksjonen.

Partene i årets jordbruksforhandlinger ble enige om nedskalering av melkeproduksjonen gjennom bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter, som finansieres av omsetningsavgiften på melk. Omsetningsrådet fulgte opp anbefalingen fra avtalepartene om økt avgift fra 1. juli i år. Målet er å øke likviditeten i melkefondet og legge til rette for at det kan kjøpes opp melk i omsetningsrunden 2020.

Under jordbruksforhandlingene ble det også enighet om etablering av et samlet opplegg for nedskaleringen senest 1. oktober 2019. Gjeldende ordning for kjøp og salg av melkekvoter ble suspendert pr. 1. august i år.

Når regelverket for nedskalering av melkeproduksjon er klart, vil Markedsregulator TINE Råvare vurdere forsalg til nytt nivå på omsetningsavgiften overfor Omsetningsrådet. Rådet vurderer forslaget og fremmer det videre til Landbruks- og matdepartementet, som fastsetter endelig sats (jamfør landbruksdirektoratet.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet)

Hvor mye og hvordan skal melkeproduksjonen tas ned?

Det er usikkerhet knyttet til hvor stort volum som må ut av produksjon. Ledelsen i TINE er tydelige på at en stor nedgang i melkeproduksjonen vil påvirke økonomien i næringa negativt, både for den enkelte produsent, men også for TINE. Konserndirektør Johnny Ødegård i TINE Rådgiving og Medlemsservice nevner flere uavklarte faktorer.

– Flere forhold vil spille inn. Hvor stor blir volumreduksjonen? Hvor mye må tas gjennom redusert forholdstall? Hva blir nivået på omsetningsavgiften? Hvordan klarer TINE å tilpasse melkeanvendelsen? Uansett vil de nærmeste årene bli preget av tilpasning og tøffere økonomi. Jeg er likevel trygg på at melkeproduksjon vil komme styrket ut av en slik tilpassing. Forutsetningen er at vi klarer å tilpasse vår produksjon raskt og unngår en kostbar overproduksjon, avslutter Ødegård.

Lytt til podkasten med styreleder i TINE, Marit Haugen, konserndirektør i TINE, Johnny Ødegård og seniorrådgiver i Norges Bondelag, Anders Huus, som belyser noen av disse spørsmålene. Du finner lenke til podkasten her: medlem.tine.no/aktuelt/nyheter/podkast

Ta kontakt med din TINE-rådgiver, - kom i gang med kvotetilpassing og jakten på marginer i din besetning!

Melkebonde Eli Sjåstad og rådgiver Torunn Rogdo i god prat om dyrehelse og smittevern. Foto: TINE)

Har du smittevernplan?

Ny dyrehelseforskrift trådte i kraft i fjor sommer med krav om at dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha rutiner som sikrer godt smittevern. Rutinene skal beskrives i en skriftlig plan. Planen skal inneholde rutiner for persontrafikk, dyreflyt, leveranser til og fra og håndtering av gjødsel, avfall, fôr, strø og utstyr for å nevne noe. Planen skal følges av en plantegning over dyre- og persontrafikken (se animalia.no).

Det finnes mange ulike måter smitte kan komme inn i besetningen din på. Noen er åpenbare, mens andre er vanskeligere å forutse. For de fleste sjukdommer har vi god kunnskap om smitteveier, og har dermed gode muligheter for å beskytte dyra. Når smittevernet planlegges, er det smart å ta høyde for å beskytte seg mot alle sjukdommene som opptrer. Flere sjukdommer som finnes i Norge medfører lidelse for dyra og produksjonstap for deg som melkebonde.

Du er smittevernsjefen

Du er ansvarlig for smittevernet i din besetning. Det er du som setter krav til de ulike gruppene av personell som skal inn i besetningen. Du må veilede dem i smittevern og rutinene de skal følge.

For et best mulig smittevern må alle rutinene i planen gjennomføres. Det er likevel viktig å være klar over at alle tiltak, hver for seg vil bidra til å redusere smittepresset. En god plan som følges er til den enkelte bonde og dyra sitt beste for å unngå sjukdomsutbrudd, som ofte koster mange penger.

Ta kontakt med oss i TINE Rådgiving, - vi har veterinærer og rådgivere som hjelper deg med utarbeidelse av egen smittevernplan og innarbeidelse av gode rutiner i din besetning!