Dyrevelferd

Nå får også ­storfe handlingsplan for dyrevelferd

Åse Margrethe Sogstad

Spesialveterinær Helsetjenesten for storfe/Animalia

ase.sogstad@animalia.no

Representanter fra organisasjonene bak Helsetjenesten for storfe utarbeider i 2019 en handlingsplan for dyrevelferd sammen med Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Helsetjenesten arbeider med et felles dyrevelferdsprogram for hele næringa. Foto: Rasmus Lang-Ree

Landbruket har som mål at dyra vi får mjølk og kjøtt fra har hatt et godt liv. Men hva er et godt liv, og hva er god velferd? Holder det å tilfredsstille ­forskriftene for å ha god nok ­dyrevelferd i besetningen? Hvordan kan vi sikre best mulige betingelser for dyra?

Hva er god dyrevelferd?

Næringa må ta stilling til hva vi mener beskriver god velferd for ku, kalv og okse. Dette arbeider nå en gruppe med representanter fra Q-meieriene, Tine, Tyr, Geno, KLF, Nortura, Helsetjenesten for storfe/Animalia, Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag med. Det skal etableres en handlingsplan for dyrevelferd for storfe. Handlingsplanen skal beskrive oppgaver og aktiviteter som er aktuelle og viktige for god dyrevelferd, bondens økonomi og næringas omdømme.

Mangler et felles dyre­velferdsprogram

Det er etablert dyrevelferdsprogrammer for svin, slaktekylling, kalkun og verpehøns. Selv om enkelte varemottakere har egne satsinger på dyrevelferd og ­dokumentasjon av dyrevelferd hos storfe, har vi i dag ikke et felles dyrevelferdsprogram. Det viktigste punktet i handlingsplanen blir ­derfor å planlegge og etablere et dyrevelferdsprogram.

Ei referansegruppe med produsenter fra ulike typer produksjoner, og som leverer til ulike nærings­aktører, er etablert for å få innspill til innhold i dyrevelferdsprogrammet.

Verktøy til dokumentasjon og forbedring

Generelt kan man si at et dyre­velferdsprogram er et rammeverk for å jobbe systematisk med dokumentasjon og forbedring av dyrevelferden i husdyrbesetninger. Eksisterende velferdsprogrammer tar gjerne utgangspunkt i data fra besetningen og slakteriet i ­tillegg til dyrebaserte indikatorer. Besetningen samarbeider med veterinær om å vurdere ­velferden til dyra, forutsetningene dyra har for god velferd og ­tiltak for å forbedre den.

For produsentene er det å arbeide med dyrevelferdsprogrammer en måte å koble forholdene i besetningen, dyra, miljøet de lever i og stellrutinene, sammen med regelverket som gjelder for produk­sjonen og hensiktsmessige forbed­ringstiltak.

Ferdig i løpet av 2019

Handlingsplanen for dyrevelferd skal være ferdig i løpet av 2019. Helsetjenesten for storfe håper også å ha klart det meste av innholdet i dyrevelferdsprogrammet i 2019, slik at teknisk utvikling kan utføres i 2020. Målet er å iverksette dyrevelferdsprogrammet i løpet av 2021.