Helse

Alle storfebesetninger med mordyr får utstyr for prøvetaking

Spredningen av disse to virusene er redusert med tilnærmet 50 prosent på tre år. Det utgjør en besparelse for næringa på mellom 40 og 50 millioner årlig.

Harald Holm

Prosjektleder Animalia/Helsetjenesten for storfe

harald.holm@animalia.no

Prosjektet for bekjempelse av BRSV og BCoV vil prøveta alle storfebesetninger med avlsdyr vinteren 2019/2020.

Prøvetaking er viktig fordi livdyrformidling og inntransport av slakt trenger denne informasjonen for å smittesikre transport av dyr. Det samme gjelder for veterinærer, inseminører, rådgivere og annet servicepersonell. Foto: Rasmus Lang-Ree

Før november får alle storfeprodusenter med avlsdyr tilsendt utstyr for uttak av prøver. Ammekuprod­usentene får utstyr til blodprøver, og melkeprodusenter får utstyr til samlemelkprøve av førstelaktasjonskyr. Veiledning for prøve­taking følger sendingen.

Prøvetaking

I ammekubesetninger tas blodprøve av 4 kalver over 6 måneder. I melkekubesetninger tas melkeprøve av fire 1. gangs-­kalvere eller blodprøver av fire kalver over 6 måneder. Vi anbefaler at melke­kubesetninger bruker blodprøver der de vet at det har vært virus de to siste åra og der prøve av ­førstekalvere det siste året har gitt rødt resultat. De fleste dyrleger har utstyr for uttak av blodprøver. Det kan også bestilles fra Animalia.

Prøvene analyseres for antistoff mot virus. Når antistoff ikke på­­vises indikerer det at dyra ikke har vært i kontakt med virus.

Gratis analyse ut 2019

I 2019 er det gratis analyse av prøver ved Tine Mastittlaboratoriet i Molde. Prøver fra melkekubesetninger kan sendes inn med tankbilen. Prøver fra ammeku­besetninger må sendes med ­posten. Gratis prøveanalyse kan bli forlenget ut i 2020.

Både melkeku og ammeku

I besetninger med både melke- og ammekyr vil som regel smittestatus være den samme i hele besetningen. Dersom du etter ­diskusjon med din veterinær mener at mjølkekuenheten og ammekuenheten er smittemessig atskilt, skal du ta prøver i begge enheter.

Hvorfor skal alle ta prøve?

Ut fra alle prøvene som er sendt inn vet vi at bortimot 8 av 10 besetninger er virusfri. For å forebygge smittespredning er det veldig viktig å vite hvor det kan være virus. Spesielt trenger livdyrformidling og inntransport av slakt denne informasjonen for å smittesikre transport av dyr. Det samme gjelder for veterinærer, inseminører, rådgivere og annet service­personell. Det er også positivt og motiverende for deg som dyreeier å få svar på at det ikke er virus i besetningen.

Hva kan du gjøre for å forebygge virus i din besetning?

Virus dør ut av seg sjøl. Svært få besetninger har virus etter en sommer. Du skal kun tenke på hvordan du unngår å få inn virus på nytt.

Virus kommer inn med livdyr og folk. Må du kjøpe dyr er det viktig å sjekke status i selgerbesetning og kun kjøpe fra grønne besetninger. Isolert oppstalling av innkjøpte dyr i 3–4 uker vil også redusere risiko for at dyra sprer eventuell smitte. For å hindre at folk drar med seg smitte er det viktig å ha ei smittesluse, der det skiftes klær og skotøy. Det må også være mulig å vaske hender og utstyr.