Fruktbarhet

Synkronisere brunsten ­eller ikke?

En tydelig brunst som er synkron med embryoets utvikling er viktig­ere enn om brunsten er spontan eller resultat av synkronisering.

Marja Mikkola

Veterinær i Geno

marja.mikkola@geno.no

Karolien Desmet

Laboratorieingeniør i Geno

karolien.desmet@geno.no

Oversatt fra engelsk av
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Ved embryooverføring blir et embryo plassert i børen til ei mottakerku eller kvige. Embryo kan produseres på to ulike måter: De kan befruktes og utvikles i ei donorku eller i laboratoriet. Embryoet er klart for overføring når det ei uke gammelt uavhengig av produksjonsmetode. Alderen til embryoet stiller krav til «alderen» på mottakdyret (resipienten) – mottakeren bør ha vært i brunst ei uke tidligere (Figur 1). Bakgrunnen er at hvis mottakeren hadde blitt inseminert da hun var i brunst, ville hennes eget embryo vært under utvikling i børen og på samme utviklingsstadium som embryoet som skal ­legges inn.

Embryo og mottaker må være synkrone

Embryoet blir overført til børhornet på samme side som eggstokken som hadde eggløsning ei uke tidligere. Etter eggløsning dannes det et såkalt gult legeme (corpus luteum) på eggstokken der egg­løsningen skjedde. Før embryo­overføring blir eggstokkene undersøkt for å bestemme hvilken eggstokk som har gult legeme. Ut­­viklingen og kommunikasjonen mellom embryo og børen følger et nøye fastsatt skjema. Desto bedre match det er mellom embryoets alder og mottakerens stadium i brunst­syklus desto større er sjansen for å lykkes med å «lure» naturen. I praksis betyr dette at mottakeren skal være på dag 7 i brunstsyklus, pluss/minus 1 dag.

Figure 1. Embryoproduksjon og embryooverføring.

Spontan brunst eller synkronisering

Embryo kan bli lagt inn etter en spontan brunst eller etter synkronisering. Spontan brunst er praktisk når bare noen få embryo skal legges inn på samme dag. Er det derimot mange embryo som skal legges inn på en bestemt dag er det nødvendig med synkronisering. Dette fordi det er veldig ­sjelden at mange dyr kommer samtidig i brunst med våre besetningsstørrelser. Internasjonalt er embryo­overføring etter synkronisering dominerende. I Norden er det derimot en relativt stor andel embryo som blir overført etter spontan brunst.

Resultater etter spontan brunst og synkronisering

En kan tro at en spontan brunst vil være forskjellig fra en brunst som kommer som resultat av synkronisering fordi mottaker har blitt behandlet med hormoner. De fleste studier viser at det enten ikke er noen forskjell i drektighetsprosent etter over­føring etter spontan brunst sammenlignet med synkronisering eller at ­synkronisering gir bedre resultat. Men fordi de fleste overføringer blir gjort etter ­synkronisering er det ikke mange studier som har ­sammenlignet dette.

En analyse av 29 887 embryo­overføringer i Finland viste 3,2 prosentpoeng høyere drektighetsprosent for overføring etter synkronisering sammenlignet med overføring etter spontan brunst. To datasett fra Nord-Amerika med 17 567 overføringer etter synkronisert brunst og 4 966 overføringer etter spontan brunst viste en forskjell på fra 1,1 til 7 prosent­poeng i drektighetsprosent mellom gruppene avhengig av type embryo (ferskt eller frosset – se Figur 2). I alle gruppene var drektighetsprosenten høyere etter synkronisert enn etter spontan brunst.

Artikkelforfatterne (Karolien til venstre og Marja til høyre) under embryoinnlegg. Foto: Hanna Storlien.

Synkronisering sikkert og praktisk

Synkronisering kan betraktes som et sikkert og praktisk redskap for å effektivisere embryovirksom­heten. Når en rekke embryo skal legges inn på samme dag på en gård kan kostnader og arbeids­timer bli redusert. Også brunstkontrollen kan bli optimalisert når ei gruppe av dyr kan ventes i brunst på samme tidspunkt.

Figure 2. Drektighetsprosent etter embryooverføring etter synkronisert og spontan brunst.

Mange faktorer som påvirker resultatet

Utover synkroniseringsmetode er det mange faktorer som påvirker drektighetsprosenten etter embryooverføring. Dette kan være kvaliteten på embryo, om embryo er ferskt eller frosset og i hvilken grad mottaker og embryo er ­synkrone. Under praktiske ­forhold kan vi akseptere 24 timer asynkroni, uten nevneverdig reduksjon i drektighetsprosent. Dette betyr at mottakeren skal ha vært i brunst 6 – 8 dager før embryo­innlegg. Dette gjelder uansett om brunsten er spontan eller resultat av synkronisering. Synkronisering resulterer ikke ­alltid i brunst presis på den tiden vi ønsker. Selv om det er brukt tid og penger på ­synkronisering er det bedre å la være å legge inn embryo enn å overføre til en mottaker som viser svak brunst eller brunst til feil tidspunkt. En tydelig og synkron brunst, uansett hvordan den er oppnådd, er nøkkelen til suksess med embryoover­føring.

Referanse kan fås ved hendvendelse til forfatter.