Vi i TINE

Vi i TINE

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Tettere oppfølging av dyrevelferd

Marit Haugen, styreleder i TINE

TINE forsterker det gode arbeidet med dyrevelferd. Rutiner for oppfølging, ­lukking av avvik og konsekvenser for brudd på regelverket skal følges tettere opp. Selve regelverket er uendret.

– Vi har jobbet godt i eierorganisasjonen med tema og nå er det naturlig at vi følger opp vårt eget regelverk på en god måte framover. Det holder ikke å si at vi har god dyre­velferd, vi må også dokumentere og følge opp der vi kan forbedre oss, sier Marit Haugen, styreleder i TINE.

Bruk av pristrekk og hentestopp

Det er regelverk for gårdsvei, melkerom og fjøs som gjelder for alle TINE-medlemmer og henger sammen med TINEs vedtekter paragraf 6.

Formålet med regelverket er blant annet å sikre at produksjonsforholdene hos produsenter som leverer mjølk til TINE, bidrar til at mjølka er produsert under hygienisk tilfredsstillende forhold og med god dyrevelferd.

Ved brudd på regelverket vil det bli satt en frist for å rette opp dette. Dersom avviket ikke blir lukket innen fristen vil det trekkes 50 øre/liter på melkeprisen fram til avviket er lukket. Hvis avviket fortsatt ikke blir fulgt opp, vil det i siste konsekvens bli innført hentestopp.

Forbedre dyrevelferden

— Hensikten er å hjelpe melkeprodusentene med å forbedre dyrevelferden i fjøset sitt. Jeg håper vi ser så få trekk som overhodet mulig, og at ingen går til hentestopp. Det er viktig at melkebonden sammen med rådgiveren finner løsning for å bedre dyrevelferden i sitt fjøs, avslutter Haugen.

Forbyggende arbeid

Ta kontakt med din TINE-rådgiver eller veterinær for å høre mer om forebyggende tiltak til beste for dyrenes helse og velferd!

Jakten på marginene

Å jakte på marginene handler om å se etter hvor du og din gård har et uutnyttet potensial, velge ut tiltaksområder og vurdere når disse vil gi effekt. Med de utfordringer mjølkebønder står foran når volumet må tas ned, blir det enda viktigere å snu alle steiner i jakten på forbedringer og marginer.

TINE Rådgiving har i høst publisert en videoserie med ulike fagrådgivere – se filmene på medlem.tine.no. Rådgiverne har kommet med konkrete tips til hvordan du som mjølkeprodusent systematisk kan lete etter forbedringer.

Mange bekker små – gjør en forskjell

Først ute var økonomirådgiver Helge Øksendal. Han fokuserer på hvordan du kan sikre likviditeten når inntektene går ned, spesielt i den første tida. Det handler om, så fort som mulig, å ta grep som kompenserer tapte inntekter.

Viktig å lete etter forbedringer i drifta

Fagleder Rune Aas trekker frem et knippe med tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre. Det gjelder alt fra vårkalving som gir mer sommermjølk til mest mulig egenprodusert grovfôr. Dessuten er det viktig å passe på at en får alle de tilskudd en er berettiget til.

God utnyttelse av beite og grovfôr blir viktig

Viktigheten av å ta fôranalyser, for å kunne velge rett kraftfôrtype og rett mengde til de ulike dyregruppene, blir understreket av fagleder Anja Våg Skjold. Det skal bidra til rett tilvekst, god fruktbarhet og god mjølke- og slaktekvalitet.

God dyrehelse - bra også for ­bunnlinja

Fagleder og veterinær Kolbjørn Nybø poengterer at har du en frisk buskap så har du mer effektiv utnyttelse av både fôr og plass. Du vil også få bedre betalt for produkta dine, og det blir mindre tap på behandlinger. - Kort sagt, mindre plunder og heft i hverdagen.

Bruk avl for å dekke forbrukernes ønsker

Som produsent av mjølk og kjøtt er du avhengig av forbrukerne. Målrettet bruk av avl kan bidra til godt salg og god pris på produkter som forbrukerne etterspør. Fagleder Svein-Egil Skartveit deler sine tanker om dette temaet.

Hvordan kompensere for tapte ­melkeinntekter

En ny rådgivingstjeneste tilbyr deg som melkebonde å få oversikt over hva en nedgang i melkeinntekter vil bety for drifta av gården. Du får kartlagt mulighetene for mottiltak og behovet for støtte til videre planlegging og gjennomføring, forteller fagleder Kerstin Skaar.

Marginjakt i byggeprosjekter

Skal du bygge nytt fjøs eller renovere det gamle. Da kan du spare stor beløp dersom forprosjektet og byggeledelsen er i gode hender. Ken Morten Brørs, fagleder bygg, trekker frem behovet for å sikre god dyreflyt i fjøset, noe som også er et viktig HMS-tiltak for folk som ferdes i fjøset.

God jul ønskes alle, både to- og firbeinte med vår egen tolkning av den julesangen Glade jul

Skur av Gunilla Holm Platou

«Glade jul, hellige jul

kyr daler ned i skur.

Hit de flyver med paradisgrønt

hvor de ser hva for Gud er skjønt.

Lønnlig iblant oss de går,

Lønnlig iblant oss de går.»