Dyrevelferd
Kusignaler

Sortering ved fôrbrettet

Kyr klarer fint å sortere partikler ned til åtte millimeter, og det er alltid ­interessant å sortere ut det mest smakelige fôret.

Tekst og foto
Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

Groper på fôrbrettet er det tydeligste signalet på at dyra sorterer fôret.

Det tydeligste signalet på at dyra sorterer fôret er at det blir groper i fôret på fôrbrettet, (se bilde 1). Kyrne roter i fôret og ­kaster litt på det. De mest smakelige fôrpartiklene faller ned og kyrne sleiker i seg disse.

Tiltak mot sortering

Tiltak mot sortering av fôret er å sørge for god kutting. Forsøk viser at fôropptaket er størst med ­kutting ned mot 2 cm store ­partikler. I praksis vil anbefalingen være kutting slik at de lengste stråa er ca. 8–10 cm lange. Da vil mesteparten av fôret være kuttet atskillig kortere, og en vil minimere sortering. God ensilering og ugrasbekjempelse i enga vil også være gode tiltak.

Hvis dyra sorterer fôret vil det være en stor fordel at det er ­eteplass nok til at alle kan ete samtidig. Hvis det ikke er til­strekkelig med eteplass vil de med høyest rang sortere ut det beste fôret, og en vil få skjevfordeling i fôropptaket og store holdvariasjoner. Som igjen vil påvirke fôringsøkonomien negativt.

Fullfôr

I en fullfôrmiks vil det være risiko for at dyra prøver å sortere ut kraftfôr. Her er både riktig kuttelengde og fuktighet i miksen viktig forebyggingstiltak. Kuttelengden bør være slik at de lengste stråa er 8–10 cm lange, og en må ­tilsette ekstra vatn hvis grovfôret er godt fortørka. Hvis en ser mye sorteringsgroper bør en øke ­fuktigheten på miksen. I utgangspunktet bør tørrstoffprosenten i en fullfôrmiks være under 45 prosent.

Sortering av fullfôr kan måles ved hjelp av såkalte separasjons­bokser, (se bilde 2). De består av tre bokser som settes oppå hverandre og ristes etter et bestemt mønster. De to øverste har hull av ulik diameter og den nederste er tett. Da kan en måle partikkelfordeling ved utfôring og sammenligne med fôr som har vært på fôrbrettet et par timer. En kan også se om det er forskjell på hvor på fôrbrettet det eventuelt sorteres. Erfaringsvis er det mye mer sortering der det er litt varmgang i fullfôret. Det reduserer smakeligheten særlig av grovfôret og fører til nedsatt produksjon. Mer om tiltak mot varmgang i neste nummer.

Måling av sortering av fullfôr med separasjonsbokser som er tre bokser som settes oppå hverandre og ristes etter et bestemt mønster (de to øverste har hull av ulik diameter og den nederste er tett).