Helse
Det lure med juret

Mastittdiagnostikk

Når bør du bruke speneprøver, og hva kan PCR-analyse brukes til?

Liv Sølverød

Laboratoriebestyrerinde ­Melkelaboratoriene/Tine Mastittlaboratoriet i Molde

Marit Smistad

Stipendiat Tine Mastitt­laboratoriet/­Veterinærinstituttet

Speneprøver viser hvilke bakterier som er til stede i hver spene, og bakteriene kan undersøkes for antibiotikaresistens. Foto: Bryndis Holm

I Statens legemiddelverk sin anbefaling om bruk av antibiotika til produksjonsdyr anbefales det å ta melkeprøver for bakteriologisk undersøkelse og resistensbestemmelse. Det er et mål å begrense bruken av antibiotika. Antibiotika bør bare benyttes til dyr der grundig diagnostikk har blitt utført og det kan forventes effekt. Kjennskap til agens og resistens i den enkelte besetning vil være til hjelp ved valg av terapi når nye tilfeller oppstår.

Speneprøver

Speneprøver kan vise hvilke ­bakterier som er til stede i hver spene. Bakteriene kan under­søkes for antibiotikaresistens. Er kua i dårlig form eller har smerter så må behandlingen skje umiddelbart etter prøveuttak, av hensyn til dyrevelferd. Dersom kua ikke er dårlig kan man vente på prøve­svar for å se om det er påvist en infeksjon som er aktuell å behandle. Speneprøveanalysen avdekker hvilke prøver som har vekst av forurensing slik at dette kan tas høyde for i analyse og tolkning. Da unngår vi at funn av mastittbakterier i en forurenset prøver feilaktig blir tolket som infeksjon.

PCR-analyse

PCR-analysen utføres på en ­samleprøve med melk fra alle spenene. Den kan vise om bakteriene S.agalactiae, S.uberis, S.dysgalactiae eller S.aureus er til stede i prøven. Denne analysen kan ikke påvise andre mastitt­bakterier, og det kan ikke gjøres antibiotikaresistensundersøkelse.

PCR-analysen gir aldri resultat «forurensing». Dette er fordi ­analysen ikke er i stand til å finne andre bakterier enn de fire den er satt opp for. Alle mastittbakterier kan finnes i miljøet og utenpå spenene. Forurensa prøver kan med PCR noen ganger bli feilaktig tolket som en infeksjon.

Speneprøver gir mer generell informasjon

Speneprøver gir generelt mer informasjon enn PCR og kan påvise alle bakterier som har betydning for jurhelsa. PCR kan, som nest beste alternativ, brukes før avsin­ing dersom uttak av speneprøver er lite gjennomførbart. En kan da kun påvise de fire bakteriene som er relevante med tanke på sin­behandling. PCR er også nyttig til bruk på tankmelk og enkeltdyr i forbindelse med kontroll og bekjempelse av S.agalactiae.

Viktig for dokumentasjon

Vi ønsker at det foreligger informasjon om hvilke bakterier som er til stede i juret når kyr behandles med antibiotika. All informasjon om mastittbakterier og behand­linger samles i Kukontrollen. Dette er et vesentlig bidrag i dokumentasjonen av Kanskje verdens fineste melk.