Helse

Nytt norsk middel mot diaré hos kalv

ImproWin er et produkt med røtter tilbake til et utviklingsprosjekt i Norsk Hydro tidlig på 1990-tallet.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

Norsk Hydro hadde i sin tid forskningsaktivitet på bruk av formiater (salter av maursyre) blant annet som fôr­tilsetningsmiddel til gris. På 2000-tallet reorganiserte Hydro virksomheten og solgte ut alt som ikke ble regnet som kjerneaktivitet. Noen ansatte i Hydro så nye muligheter innen organiske syrer. Selskapet Vitality Innovation AS ble etablert i den forbindelse. Dette selskapet har gjennomført flere studier ved NMBU Veterinærhøgskolen for å se på effekt­ene på sykdomsfremkallende bakterier. De har utviklet produkter for hest og hund, og starter nå markeds­føringen av ImproWin mot løs mage/diaré for kalv. ­Produktene er basert på egne patenter.

Nytt norskutviklet middel mot løs mage/diaré hos kalv er nå på markedet. Foto: Rasmus Lang-Ree.

Forebygging av diaré

Tanken bak produktet er at organiske syrer kan ha positiv inn­virkning på mage-/tarmfunksjonen. Virkningsmekanismen skal være hemming av sjukdoms­framkallende bakterier, pH-regulering i magesekk (løpe), og bedre tilgjengelighet og utnyttelse av næringsstoffer. Produktet ImproWin inneholder en kombinasjon av ulike salter av organiske syrer pluss B-vitaminer og mineraler. Det ble i 2017 gjennomført et lite feltforsøk med produktet i en besetning på Vestlandet. 39 kalver var med i forsøket. For­søket viste svært positive resul­tater som forebygging av diaré. Imidlertid er det en del svakheter ved forsøksopplegget som tilsier at det må gjennomføres flere forsøk før noen sikker konklusjon om effekten av produktet kan trekkes.

Professor Henning Sørum ved NMBU Veterinærhøgskolen var for en del år tilbake involvert i testingen av effekten av kalsium- og natriumformiater på bakterier. Han er ikke overrasket over de positive resultatene av ImproWin som kom fram i feltforsøket, men under­streker at forsøket hadde lav vitenskapelig kvalitet i designet og må tolkes med forsiktighet.

Gis fra 8 dagers alder

Produsenten anbefaler at behandlingen starter ved 8 dagers alder og avsluttes når ­kalven har blitt drøvtygger ved ca. 26 uker. Første uken skal middelet gis blandet med melk, og deretter blandet i vann. ImproWin vil bli solgt av Apotek 1 og VESO men kan også bestilles direkte fra Vitality Innovation AS.