Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Populasjonsstørrelse og struktur

Rasmus Lang-Ree

Professor Harald Skjervold skriver i Buskap og avdrått nr. 1 i 1970 om drøftinger rundt koordinering av avlen i Norden. Vi skal i denne omgangen ikke gå inn på alle de momenter Skjervold bringer fram i den diskusjonen, men fordi ­populasjonsstørrelse er ­viktig for avlsframgangen har han fram­skaffet en del interessante tall. RDM (Rød dansk) hadde i 1968 203 000 kyr i kontrollen og 1 295 000 kyr totalt. I dag er det bare ca. 35 000 RDM-kyr i kontrollen. SRB (Svensk röd boskap) hadde 240 000 kyr i kontrollen mot ca. 70 000 i dag (841 000 kyr totalt). Det var 203 000 Finsk Ayrshire i kontrollen mot ca. 90 000 i dag (1 045 000 totalt). Av NRF var det 200 000 kyr i kontrollen og av disse var 20 000 krysninger og hele populasjonen var på 470 000 kyr totalt. Mens også NRF-populasjonen har blitt mer enn halvert er antallet NRF-kyr i kontrollen i dag nesten det samme som det var i 1970. I de andre røde populasjonene i ­Norden har vært en sterk nedgang i antall kontrollerte kyr. Årsaken er selvsagt at Holstein i stor grad har overtatt for de røde kyrne i de andre nordiske ­landene, mens NRF fortsatt er helt dominerende i Norge.