Avl

Positiv utvikling for ekstraspener hos NRF

Andelen kviger uten ekstraspener har økt og den genetiske trenden har vært svært positiv gjennom mange år.

Marte Holtsmark

Avlsforsker i Geno

Ekstraspener registreres som en del av eksteriørvurderingen, som samlet antall ekstraspener på dyret. Det inn­befatter både mellomspener, spener på bakjuret og dobbeltspener (sammenvokste spener). Litteraturen indiker at de fleste av ekstra­spenene ikke er tilknyttet noen melkekjertel.

Økt mastittrisiko

Ekstraspener er et uønsket fenomen da det gir en økt risiko for mastitt, siden ekstraspenene kan fungere som smittereservoar. I tillegg kan ekstraspener gi problemer knyttet til melking av dyret, spesielt når man benytter melke­robot.

Utviklingen i ekstraspener hos NRF

Tar vi utgangspunkt i alle eksteriørvurderte førstelaktasjonskyr av rasen NRF så er 85 prosent av dyrene som er eksteriørvurdert i 2018 og 2019 uten ekstraspener, og ca. 10 prosent har én ekstra­spene (Figur 1).

Figur 1. Prosent av eksteriørvurderte førstelaktasjonskyr som har 0 – 6 ekstraspener, for dyr eksteriørvurdert i 2018 og 2019.

Ser man på gjennomsnittlig antall ekstraspener hos dyr vurderte i ulike år så er det et klart fall i antall dyr med ekstraspener hos NRF (Figur 2).

Figur 2. Gjennomsnittlig antall ekstraspener hos vurderte førstelaktasjonskyr over tid.

Genetisk utvikling for ekstraspener

Arvegraden for ekstraspener hos NRF er 0,26, og egenskapen har ingen sterke genetiske sammen­henger til andre egenskaper i avls­arbeidet. Ser man på den genetiske trenden så har det også vært en klar genetisk forbedring for egenskapen siden 80-tallet (Figur 3).

Figur 3. Genetisk trend for ekstraspener.