Tema: gjødsel

16 kroner ­pr. tonn i spredekostnad

Helge Arne Espeland i Jondal i Hardanger har av de aller laveste spredekostnadene på husdyrgjødsel I Norge. Helge Arne har også et nytt fjøs tilrettelagt for mindre ­ammoniakkutslipp.

Erling Mysen

Frilansjournalist

er-mys@online.no

Nidal på Espeland i Jondal kommune i Vestland

  • Helge Arne Espeland

  • Dyrket areal på 290 dekar

  • Kvote på 290 000 liter

  • 34 årskyr

  • Ca. 9 500 kg EKM i avdrått

Aktuell for svært lave kostnader til gjødselspreding

(– 16 kr/tonn er faktisk under en tredjedel av gjennomsnittlig spredekostnad for husdyrgjødsel blant brukene i Grovfôr 2020)

Helge Arne Helge Arne er en travel person og sitter også i Tines konsernstyre. Det er derfor greit å spare arbeid på gjødselkjøring. I fjor brukte han og faren Oddmund totalt 62 timer på å få spredd over 2 700 tonn gjødsel. Det vil si på en arbeidstime sprer de ca. 44 tonn husdyrgjødsel. Foto: Erling Mysen

Både på Storfe 2019 og avslutning av prosjektet Grovfôr 2020 holdt ­mjølkeprodusenten fra Jondal i Hardanger foredrag. Helge Arne Espeland har mjølkeproduksjon i nytt trefjøs med ei kvote på 290 000 liter. Gården har ikke bedre ­arrondering eller forutsetninger enn et vanlig norsk bruk, men ­ligger i et område med bra fag­miljø, gode naboer, rådgivere og tradisjon for samarbeid. Helge Arne har totalt 250 dekar jord (pluss beiter). Jorda er fordelt på 15 skifter fra 2 til 88 dekar. Helge Arne klarer å spre husdyrgjødsla til 16 kr pr. tonn. Dette er kost­nader til utkjøring/spredning (28 kr) pluss lagerkostnad (1 kr) minus tilskudd som gis til ­spredning (kr 13). 16 kr/tonn er faktisk under en tredjedel av gjennomsnittlig ­spredekostnad for ­husdyrgjødsel blant brukene i Grovfôr 2020. Årsaken til lave kostnader er ­slepeslangeutstyr, maskin­samarbeid, mellom­transport med lastebil, pluss ­tilskudd som gis til slik spredning. Helge Arne har dessuten kun en traktor.

16 til 160 kr pr. tonn

– 16 kr pr. tonn gjødsel er av det aller laveste vi ser, men bruk som sprer med slepeslanger har generelt lave gjødselkostnader eller ca. 22 kr i snitt, sier Petter Klette, mjølkebonde og rådgiver i Tine. Med bruk av gjødselvogn drar en fort på seg mange timer og ­kostnadene blir mye høyere. – Noen bruk har faktisk kost­nader til ­husdyrgjødsel over ti ganger det Helge Arne har. I snitt for alle bruk i Grovfôr 2020 lå kostnaden til husdyrgjødsel på 52 kroner pr. tonn, forteller ­Petter. Han poengterer at Helge Arne skiller seg ut ved både ha lave kostnader og høye avlinger. – Og at en så stor gård har kun en traktor er uvanlig, sier Petter.

Gjødselspredning med slepeslanger kombinert med mellomtransport lastebil gir lave spredekostnader hos Helge Arne. Over halvparten av jorda ligger noen kilometer fra gården. Foto: Helge Arne Helge Arne

Tilsetter vann ved spredning

Bøndene i Jondal har samarbeidet om slepeslangespredning helt siden 1994. Totalt er de åtte ­stykker med i samarbeidet. Jorda strekker seg fra Hardangerfjorden og opp mot Folgefonni. Gården med høyest beliggenhet har jord ca. 500 meter over havet. Få har dermed våronn eller slått akkurat samtidig. Med slepeslanger blir også tidsvinduet for gjødselspredning større. Du kan starte spredning litt tidligere og du kan spre gjødsel selv i duskregn. – Vi samarbeider om gjødselutstyr og alt jordarbeidingsutstyr. Det har fungert veldig bra, sier Helge Arne. Samarbeid er en viktig grunn til at de har lave kostnader, samtidig som de kan ha effektive maskiner. Totalt sprer Helge Arne ca. 2 700 tonn husdyrgjødsel i løpet av et år. Ved spredning tilsettes vann direkte til pumpa med en totommers slange. Vann er en fordel både for å få til spredning rent teknisk og det er bra for avling, gir bedre utnytting av ­gjødsla, mindre ut­slipp og er bra for miljø. Og med måten Helge Arne tilsetter vann på slipper han kostnaden med lager og transport av vann til jordet.

Mellomtransport med lastebil

Drøyt halvparten av jorda hos Helge Arne ligger noen kilometer unna gården, og det brukes innleid lastebiltransport fra gården til ­skiftene. – Det kommer en eller gjerne to spesialbiler med kapasitet på ca. 18 kubikkmeter. Bilene er utstyrt med ei dreiestempelpumpe som fyller opp tanken på et par minutter. Ei vanlig høytrykkspumpe pumper ut gjødsla. – Vi sprer husdyrgjødsel på skifter helt ned til 4 dekar på denne måten. Dagen før spredning legger vi ut slanger for tre-fire skifter. Vi skifter derfor raskt til neste skifte når vi er ferdig et sted, forteller Helge Arne. Eller det kan være lagt opp slik at det spres gjødsel hos en nabo når de er ferdig med et skifte og gjør klart til et nytt. På bilen er det utstyr for rask tømming av slepslangene med trykkluft etter avslutning av et skifte. Det er firmaet Vikedal Mur og Anlegg som har to biler og står for gjødseltransporten fra gård til skifte. – Vi kjører mellomtransport av gjødsel hos 60-70 husdyr­gårder fra Karmøy i sør til Jondal i nord, forteller Geir Gjerde i Vikedal Mur og Anlegg.

Betongspalter med gummibelegg der en kan legge inn ei slisse som reduserer ammoniakkutslipp skal være gunstig både for kyr og miljø. Foto: Erling Mysen

Miljøspalter i fjøset

Helge Arne har jord der han tar to eller tre slåtter. På jorda der han tar tre slåtter spres gjødsel om våren og etter 1. og 2. slått. På jorda der det tas to slåtter spres husdyrgjødsel som regel bare om våren. For halvannet år siden tok bonden i Jondal i bruk nytt robotfjøs i massivtre. Inne har de valgt gummibelagte spaltegulv (Eco Floor). – Vi valgte det da vi mente disse er de beste å gå på for kyrne, og så langt har vi ikke hatt beinproblem i nyfjøset, sier Helge Arne. Men det var egentlig naboer i Jondal som gjorde at Helge Arne valgte denne typen spaltegulv. I Nederland er det stort fokus på både dyrevelferd og klimautslipp fra fjøs. Der er det denne typen spalter som selger klart best selv om prisen er høy. På spaltene kan det monteres slisser i plast i spalte­åpningene, og disse skal ifølge leverandør og forsøk i Nederland redusere ammoniakkutslipp med 43 prosent i forhold til tradisjon­elle spalter. Helge Arne har ikke montert slike slisser på sine ­spalter. Men dette er et enkelt og rimelig miljøtiltak det er mulig å gjøre. I Norge skal det være 8–10 gårdsbruk som har investert i denne typen spalter. Halvparten av dem finnes i Jondal.