Tema: gjødsel

Kalking er grunn­laget for høg ­avling og varig eng

Med økt fokus på økt norskandel i fôret og økte grovfôravlinger er pH en nøkkelfaktor for høge avlinger av god kvalitet.

Ragnhild Borchsenius

Fagkoordinator grovfôr NLR

Ved lav pH vil grasartene lettere gå ut, og ugrasarter tar over plassen i enga. Her ei god eng i vekst. Foto: Solveig Goplen

En god pH i jorda legger grunnlaget for høge avlinger og varig eng. Viktige arter som timotei, engrapp, bladfaks, luserne og kløver trives bedre på ei jord med høyere pH. Ei gammel eng med lav pH vil bli dominert av engsvingel, engkvein, hundegras og sølvbunke. Ved lav pH vil gras­artene lettere gå ut, og ugrasarter tar over plassen i enga. Mange av våre ugrasarter trives ved lav pH, og får et konkurransefortrinn på bekostning av de artene vi ønsker i enga.

pH og opptak av plante­næringsstoffer

En gunstig pH er også positivt for tilgjengeligheten for de fleste plantenæringsstoffene. Ved en optimal pH vil plantene nyttiggjøre seg tilført gjødsel enda bedre. I tillegg vil en gunstig pH legge grunnlaget for en god rotutvikling hos plantene. Kalking vil også bidra positivt ved at den øker overvintringsevnen til kulturgraset.

pH og belgvekster

Belgvekstene er verdifulle bidrag i fôret. Belgvekstene bidrar med et mer gunstig protein i fôrrasjonen, i tillegg til vitaminer og mineraler. Blant annet inneholder kløverart­ene tre – fire ganger mer kalsium enn timotei, og to til tre ganger så mye magnesium. Forsøk har også vist at fôropptaket og melkeproduksjonen øker med innslag av kløver i fôret.

For at belgvekstene skal trives, er viktig å ha en pH på over 6,0. En av årsakene til at kløveren trives best ved høyere pH er at de nitrogenfikserende bakteriene er mer virksomme.

Samtidig er det av stor betydning at kalken er med på å skape god jordstruktur. Dette er med å gi god luftveksling som er viktig for N-fikseringen.

Tabell. Ulike arters krav til pH og næring. Kilde: Ragnhild Renna, NLR Nord-Norge

 

Krav til jord

Art

Myr

Leire

Sand

pH-krav

Næringskrav

Timotei

Godt egna

Godt egna

Middels egna

6-6,3

Middels

Engsvingel

Middels egna

Godt egna

Middels egna

5,6-5,9

Middels

Engrapp

Godt egna

Middels egna

Middels egna

6-6,3

Stort

Bladfaks

Mindre egna

Mindre egna

Godt egna

6-6,3

Middels

Strandrør

Godt egna

Middels egna

Middels egna

5,5-7

Lite

Rødsvingel

Middels egna

Middels egna

Godt egna

5,5-7

Middels

Hundegras

Mindre egna

Godt egna

Middels egna

6-6,3

Stort

Fleirårig raigras

Mindre egna

Godt egna

Godt egna

5,6-6,3

Stort

Raisvingel - raigrastyper tilsvarende flerårig raigras

Middels egna

Godt egna

Godt egna

5,6-6,3

Stort

Raisvingel - strandsvingeltyper tilsvarende strandsvingel

Middels egna

Godt egna

Middels egna

5,6-5,9

Middels

Rødkløver

Mindre egna

Godt egna

Middels egna

6,2-6,5

Middels

Kvitkløver

Middels egna

Mindre egna

Middels egna

6,2-6,5

Middels

Luserne

Mindre egna

Godt egna

Moldholdig varm jord

Mindre egna, men godt egna i skjellsand

>6,5 pH viktigere enn jordtype

Middels